Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lainés (131 entries) (2.2572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lainés-, *lainés*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lainés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lainés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explainer[N] ผู้อธิบาย, See also: ผู้ชี้แจง
unexplainedly[ADV] อย่างยากจะบรรยาย, See also: อย่างไม่สามารถอธิบายได้, อย่างบอกไม่ถูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death); SUDS (syndrome, sudden unexplained death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained death (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %lainé% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%lainé%"I did that," she complained, "but there was no water in it!"
%lainé%Ken complained of a headache.
%lainé%This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
%lainé%We complained about the poor service.
%lainé%Jack explained to me how to change the wheel of the car.
%lainé%The scientist explained the strange phenomena in the light of recent scientific knowledge.
%lainé%I explained the process to him.
%lainé%The boy complained of a headache.
%lainé%I explained the accident to him.
%lainé%I have read a good many books to discover what the authorities had to say that made the matter a little plainer.
%lainé%He explained how the accident came about.
%lainé%Nick complained to me about the high prices in Tokyo.
%lainé%The pilot explained to us why the landing was delayed.
%lainé%Bob complained to his friend.
%lainé%Max explained to Julie why he could not go to her farewell party.
%lainé%Mayuko explained the rules in detail.
%lainé%The origin of the universe will probably never be explained.
%lainé%I explained to her what was the matter.
%lainé%The workers complained when their working hours were extended.
%lainé%I explained the reason in detail.
%lainé%I explained the matter to him.
%lainé%I complained, but they refused to take this sweater back.
%lainé%I explained to the host that I had been delayed by a traffic jam.
%lainé%I explained the rule to him.
%lainé%I explained it to him, only to make him confused.
%lainé%I explained it to him.
%lainé%I complained to him face to face.
%lainé%I explained the rules of the game to them.
%lainé%We complained that the room was cold.
%lainé%Some passengers complained about the service.
%lainé%The teacher explained to us the meaning of the poem.
%lainé%The teacher explained the meaning of the word to us.
%lainé%The teacher explained the new lesson at length to the students.
%lainé%He became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
%lainé%The farmers complained that because of the dry weather there would be a poor harvest of winter grain.
%lainé%She complained to me of his rudeness.
%lainé%He explained this passage in detail.
%lainé%He complained of the soup being too hot.
%lainé%He explained that he knew nothing about the matter.
%lainé%He explained the literal meaning of the phrase.
%lainé%He explained the main purpose of the plan.
%lainé%He explained the matter to me.
%lainé%He complained about the noise.
%lainé%He explained the matter in detail.
%lainé%He explained the reason at length.
%lainé%He explained the process of putting them together.
%lainé%He explained it at length.
%lainé%He explained the political background of the war on TV.
%lainé%He explained the process of building a boat.
%lainé%He explained to Mary why he was late for her birthday party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
คนขี้บ่น[N] complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจ้าของปราสาท[n. exp.] (jaokhøng prāsāt) FR: châtelain [m] ; châtelaine [f]
คนจู้จี้[n. exp.] (khon jūjī) EN: complainer   
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece   FR: laine [f] ; toison [f]
คนขี้บ่น[n. exp.] (khon khībon) EN: complainer   FR: râleur [m] (fam.) ; râleuse [f] (fam.) ; rouspéteur [m] (fam.) ; rouspéteuse [f] (fam.)
ขนนิ่ม[n.] (khon nim) EN: wool   FR: laine [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: wool   FR: laine [f]
ขนสัตว์ล้วน ๆ[n.] (khonsat lūan-lūan) EN: pure wool   FR: pure laine vierge [f]
ขนสัตว์แท้[n. exp.] (khonsat thaē) EN: pure wool   FR: pure laine [f]
กลุ่มไหมพรม[n. exp.] (klum maiphrom) FR: pelote de laine [f]
ไหมพรม[n.] (maiphrom) EN: knitting wool ; wool   FR: laine (à tricoter) [f]
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; marshland ; plain   FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
นกปรอดหงอนหลังลาย[n. exp.] (nok parøt ngøn lang lāi) EN: Puff-backed Bulbul   FR: Bulbul laineux [m]
พื้นที่ราบ[n. exp.] (pheūnthī rāp) EN: plain   FR: plaine [f]
พื้นที่ต่ำ[n. exp.] (pheūnthī tam) EN: lowland ; low plain   FR: basses terres [fpl] ; plaine [f]
ผู้ร้อง[n.] (phūrøng) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner   
สักหลาด[n.] (sakkalāt) EN: woolen fabric ; flannel ; felt   FR: étoffe de laine [f] ; feutre [m]
ที่ราบ[n.] (thīrāp) EN: plain ; flatland ; flat area   FR: plaine [f] ; plat pays [m]
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer   FR: interlocuteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAINE L EY1 N
ALAINE AH0 L EY1 N
SLAINE S L EY1 N
ELAINE IY2 L EY1 N
ELAINE AH0 L EY1 N
BLAINE B L EY1 N
PLAINES P L EY1 N Z
DELAINE D AH0 L EY1 N
PLAINER P L EY1 N ER0
SPLAINE S P L EY1 N
MCCLAINE M AH0 K L EY1 N
MACLAINE M AH0 K L EY1 N
ELAINE'S IY2 L EY1 N Z
ELAINE'S AH0 L EY1 N Z
MADELAINE M AE1 D AH0 L EY0 N
EXPLAINED IH0 K S P L EY1 N D
COMPLAINED K AH0 M P L EY1 N D
COMPLAINER K AH0 M P L EY1 N ER0
COMPLAINERS K AA1 M P L EY2 N ER0 Z
CHAPDELAINE SH AE1 P D AH0 L EY0 N
UNEXPLAINED AH2 N IH0 K S P L EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elaine (n) (i1 l ei1 n)
plained (v) (p l ei1 n d)
plainer (j) (p l ei1 n @ r)
plainest (j) (p l ei1 n i s t)
explained (v) (i1 k s p l ei1 n d)
chatelaine (n) (sh a1 t @ l ei n)
complained (v) (k @1 m p l ei1 n d)
villainess (n) (v i1 l @ n e s)
chatelaines (n) (sh a1 t @ l ei n z)
chilblained (j) (ch i1 l b l ei n d)
unexplained (j) (uh2 n i k s p l ei1 n d)
villainesses (n) (v i1 l @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神差鬼使[shen2 chai1 gui3 shi3, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence [Add to Longdo]
鬼使神差[gui3 shi3 shen2 chai1, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P) [Add to Longdo]
唐縮緬[とうちりめん, touchirimen] (n) (See メリンス,モスリン) muslin; mousseline de laine; mousseline [Add to Longdo]
毛斯綸(ateji)[モスリン, mosurin] (n) (uk) mousseline de laine (fre [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläger {m}; Klägerin {f}complainer; complainant [Add to Longdo]
Pustel {f}blaine [Add to Longdo]
ausgefülltexplained [Add to Longdo]
beklagt habencomplained [Add to Longdo]
einfach; leicht verständlich; ehrlich; flach {adj} | am einfachsten; am schlichtestenplain | plainest [Add to Longdo]
erklären | erklärend | erklärtto explain | explaining | explained [Add to Longdo]
erläutern; erklären; darlegen; ausführen | erläuternd; erklärend; darlegend; ausführend | erläutert; erklärt; dargelegt; ausgeführtto explain | explaining | explained [Add to Longdo]
klagen (über) | klagend | geklagt | klagt | klagteto complain (of) | complaining | complained | complains | complained [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
schlicht; einfach {adj} | schlichter; einfacher | am schlichtesten; am einfachsten | schlicht und einfach | die schlichte Tatsachesimple; plain | simpler; plainer | simplest; plainest | plain and simple | the simple fact; the plain fact [Add to Longdo]
unerklärtunexplained [Add to Longdo]
unerklärt {adv}unexplainedly [Add to Longdo]
Er begründete es damit, dass ...He explained (justified) it by the fact that ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.2572 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).