Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lace (4 entries) (6.1931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lace-, *lace*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lace \Lace\ (l[=a]s), n. [OE. las, OF. laz, F. lacs, dim. lacet, fr. L. laqueus noose, snare; prob. akin to lacere to entice. Cf. {Delight}, {Elicit}, {Lasso}, {Latchet}.] 1. That which binds or holds, especially by being interwoven; a string, cord, or band, usually one passing through eyelet or other holes, and used in drawing and holding together parts of a garment, of a shoe, of a machine belt, etc. [1913 Webster] His hat hung at his back down by a lace. --Chaucer. [1913 Webster] For striving more, the more in laces strong Himself he tied. --Spenser. [1913 Webster] 2. A snare or gin, especially one made of interwoven cords; a net. [Obs.] --Fairfax. [1913 Webster] Vulcanus had caught thee [Venus] in his lace. --Chaucer. [1913 Webster] 3. A fabric of fine threads of linen, silk, cotton, etc., often ornamented with figures; a delicate tissue of thread, much worn as an ornament of dress. [1913 Webster] Our English dames are much given to the wearing of costly laces. --Bacon. [1913 Webster] 4. Spirits added to coffee or some other beverage. [Old Slang] --Addison. [1913 Webster] {Alen[,c]on lace}, a kind of point lace, entirely of needlework, first made at Alen[,c]on in France, in the 17th century. It is very durable and of great beauty and cost. {Bone lace}, {Brussels lace}, etc. See under {Bone}, {Brussels}, etc. {Gold lace}, or {Silver lace}, lace having warp threads of silk, or silk and cotton, and a weft of silk threads covered with gold (or silver), or with gilt. {Lace leather}, thin, oil-tanned leather suitable for cutting into lacings for machine belts. {Lace lizard} (Zool.), a large, aquatic, Australian lizard ({Hydrosaurus giganteus}), allied to the monitors. {Lace paper}, paper with an openwork design in imitation of lace. {Lace piece} (Shipbuilding), the main piece of timber which supports the beak or head projecting beyond the stem of a ship. {Lace pillow}, and {Pillow lace}. See under {Pillow}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lace \Lace\, v. t. [imp. & p. p. {Laced} ([=a]st); p. pr. & vb. n. {Lacing}.] 1. To fasten with a lace; to draw together with a lace passed through eyelet holes; to unite with a lace or laces, or, figuratively. with anything resembling laces. --Shak. [1913 Webster] When Jenny's stays are newly laced. --Prior. [1913 Webster] 2. To adorn with narrow strips or braids of some decorative material; as, cloth laced with silver. --Shak. [1913 Webster] 3. To beat; to lash; to make stripes on. [Colloq.] [1913 Webster] I'll lace your coat for ye. --L'Estrange. [1913 Webster] 4. To add something to (a food or beverage) so as to impart flavor, pungency, or some special quality; as, to lace a punch with alcohol; to lace the Kool-Aid with LSD. [Old Slang] [1913 Webster +PJC] 5. To twine or draw as a lace; to interlace; to intertwine. [Webster 1913 Suppl.] The Gond . . . picked up a trail of the Karela, the vine that bears the bitter wild gourd, and laced it to and fro across the temple door. --Kipling. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lace \Lace\, v. i. To be fastened with a lace, or laces; as, these boots lace. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lace n 1: a cord that is drawn through eyelets or around hooks in order to draw together two edges (as of a shoe or garment) [syn: {lace}, {lacing}] 2: a delicate decorative fabric woven in an open web of symmetrical patterns v 1: spin,wind, or twist together; "intertwine the ribbons"; "Twine the threads into a rope"; "intertwined hearts" [syn: {intertwine}, {twine}, {entwine}, {enlace}, {interlace}, {lace}] [ant: {untwine}] 2: make by braiding or interlacing; "lace a tablecloth" [syn: {braid}, {lace}, {plait}] 3: do lacework; "The Flemish women were lacing in front of the cathedral" 4: draw through eyes or holes; "lace the shoelaces" [syn: {lace}, {lace up}] 5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn: {spike}, {lace}, {fortify}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  lace 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
lace
 • เฆี่ยนให้เป็นแนว (คำไม่เป็นทางการ): เฆี่ยน [Lex2]
 • เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ: ผสมแอลกอฮอล์ [Lex2]
 • เชือกร้อย (รองเท้า): เชือกถักรองเท้า [Lex2]
 • ดิ้นเงินดิ้นทอง: ดิ้น [Lex2]
 • ประดับด้วยลายลูกไม้: ขลิบด้วยลูกไม้ [Lex2]
 • ปัก: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้ [Lex2]
 • ผูกเชือกรองเท้า[Lex2]
 • ลูกไม้: สิ่งทอลายฉลุ [Lex2]
 • แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย[Lex2]
 • (เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี [Hope]
 • (n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ [Nontri]
 • /L EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Lache, Lacke, lache, laxe, Lack, Lage, Laie, labe, lach, lade, laue

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1931 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).