Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for labor (102 entries) (0.3772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -labor-, *labor*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
labor[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labor[N] กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labor[VI] โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch
labor[N] งานที่ใช้พละกำลัง, See also: งานที่ต้องออกแรง, Syn. exertion, toil, work, Ant. idleness, leisure, sloth
labor[N] ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, พวกกรรมกร, Syn. working class, proletariat
labor[VT] ใช้เวลาและความพยายามมาก
labor[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ, Syn. fag, drudge, travail, work, Ant. rest
labor[VI] พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย, See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย, Syn. strive
labor[N] ภาระ, See also: งาน, หน้าที่, Syn. task
labored[ADJ] ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก, Syn. strained

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
labor pain; pain, labourอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor room; room, labour; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า labor **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
laborAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
laborSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
laborI wish to work in the laboratory some day.
laborManual labor is necessary in this company.
laborThis machine saves us a lot of labor.
laborThis machine saves us a lot of labor.
laborThis is laboratory is where we are studying everyday.
laborThis modern machine dispenses with much hard labor.
laborThere is a labor shortage of computer programmers.
laborService economy is a useful labor that does not produce a tangible commodity.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult

English-Thai: Nontri Dictionary
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
แรงงาน[N] labor
สหภาพแรงงาน[N] labor union
ห้องปฏิบัติการวิจัย[N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
แรงงาน[N] labour, See also: labor, worker, workforce, hand, Syn. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Example: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
ห้องทดลอง[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
ข้อพิพาทแรงงาน[N] labor dispute, See also: labor controversy, Example: รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การชี้ขาด, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ผ่อนแรง[V] labor-saving, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตน, Thai definition: ช่วยให้ออกแรงน้อยลง
ตลาดแรงงาน[N] labor market, Example: ภาควิชาภาษาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าสาขาวิชานี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน, Count unit: แห่ง
น้ำพักน้ำแรง[N] labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง [n.] (hǿng thotløng) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การแบ่งแรงงาน [n. exp.] (kān baeng raēng-ngān) EN: division of labour = division of labor (Am.)   
การออกกฎหมาย[n. exp.] (kān øk kotmāi) FR: élaboration des lois [f]
ข้อมูลด้านแรงงาน [n. exp.] (khømūn dān raēng-ngān) EN: labour data = labor data (Am.)   FR: chiffre de l'emploi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABOR L EY1 B ER0
LABORE L AH0 B AO1 R
LABORS L EY1 B ER0 Z
LABORER L EY1 B ER0 ER0
LABORED L EY1 B ER0 D
LABOR'S L EY1 B ER0 Z
LABORDE L AH0 B AO1 R D
LABORERS L EY1 B ER0 ER0 Z
LABORING L EY1 B ER0 IH0 NG
LABORIOUS L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
labors (n) (l ei1 b @ z)
labored (n) (l ei1 b @@ d)
laborer (n) (l ei1 b @ r @ r)
laboring (n) (l ei1 b @ r i ng)
laborers (n) (l ei1 b @ r @ r z)
laborious (j) (l @1 b oo1 r i@ s)
laboratory (n) (l @1 b o1 r @ t r ii)
laboriously (a) (l @1 b oo1 r i@ s l ii)
laboratories (n) (l @1 b o1 r @ t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以色列工党[Yi3 se4 lie4 Gong1 dang3, 以色列工黨] Labor (Israel) [Add to Longdo]
分娩[fen1 mian3, 分娩] labor; parturition; delivery [Add to Longdo]
[qu2, 劬] labor [Add to Longdo]
劳动力[lao2 dong4 li4, 勞動力] labor force; manpower [Add to Longdo]
劳工[lao2 gong1, 勞工] labor [Add to Longdo]
劳苦[lao2 ku3, 勞苦] labor; toil [Add to Longdo]
劳资[lao2 zi1, 勞資] labor and capital; labor and management [Add to Longdo]
劳雇[lao2 gu4, 勞雇] labor and employer [Add to Longdo]
化验[hua4 yan4, 化驗] laboratory test [Add to Longdo]
实验室[shi2 yan4 shi4, 實驗室] laboratory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]
Arbeitskampf {m}labor dispute [Am.]; labour dispute [Br.] [Add to Longdo]
Arbeitsmann {m}laboring man; labouring man [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Erwerbsquote {f}labor force participation rate [Add to Longdo]
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit [Add to Longdo]
Labor {n}; Laboratorium {n} | Labors {pl}; Laboratorien {pl} | kriminaltechnisches Laborlab; laboratory | labs; laboratories | forensic science laboratory [Add to Longdo]
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system [Add to Longdo]
Laborant {m}; Laborantin {f}laboratory assistant [Add to Longdo]
Laborbefund {m}; Laborwert {m}test result [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Labor \La"bor\ (l[=a]"b[~e]r), n. [OE. labour, OF. labour, laber, labur, F. labeur, L. labor; cf. Gr. lamba`nein to take, Skr. labh to get, seize.] [Written also {labour}.] 1. Physical toil or bodily exertion, especially when fatiguing, irksome, or unavoidable, in distinction from sportive exercise; hard, muscular effort directed to some useful end, as agriculture, manufactures, and like; servile toil; exertion; work. [1913 Webster] God hath set Labor and rest, as day and night, to men Successive. --Milton. [1913 Webster] 2. Intellectual exertion; mental effort; as, the labor of compiling a history. [1913 Webster] 3. That which requires hard work for its accomplishment; that which demands effort. [1913 Webster] Being a labor of so great a difficulty, the exact performance thereof we may rather wish than look for. --Hooker. [1913 Webster] 4. Travail; the pangs and efforts of childbirth. [1913 Webster] The queen's in labor, They say, in great extremity; and feared She'll with the labor end. --Shak. [1913 Webster] 5. Any pang or distress. --Shak. [1913 Webster] 6. (Naut.) The pitching or tossing of a vessel which results in the straining of timbers and rigging. [1913 Webster] 7. [Sp.] A measure of land in Mexico and Texas, equivalent to an area of 1771/7 acres. --Bartlett. 8. (Mining.) A stope or set of stopes. [Sp. Amer.] [Webster 1913 Suppl.] Syn: Work; toil; drudgery; task; exertion; effort; industry; painstaking. See {Toll}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Labor \La"bor\, v. t. [F. labourer, L. laborare.] 1. To work at; to work; to till; to cultivate by toil. [1913 Webster] The most excellent lands are lying fallow, or only labored by children. --W. Tooke. [1913 Webster] 2. To form or fabricate with toil, exertion, or care. "To labor arms for Troy." --Dryden. [1913 Webster] 3. To prosecute, or perfect, with effort; to urge strenuously; as, to labor a point or argument. [1913 Webster] 4. To belabor; to beat. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Labor \La"bor\, v. i. [imp. & p. p. {Labored}; p. pr. & vb. n. {Laboring}.] [OE. labouren, F. labourer, L. laborare. See {Labor}, n.] [Written also {labour}.] 1. To exert muscular strength; to exert one's strength with painful effort, particularly in servile occupations; to work; to toil. [1913 Webster] Adam, well may we labor still to dress This garden. --Milton. [1913 Webster] 2. To exert one's powers of mind in the prosecution of any design; to strive; to take pains. [1913 Webster] 3. To be oppressed with difficulties or disease; to do one's work under conditions which make it especially hard, wearisome; to move slowly, as against opposition, or under a burden; to be burdened; -- often with under, and formerly with of. [1913 Webster] The stone that labors up the hill. --Granville. [1913 Webster] The line too labors, and the words move slow. --Pope. [1913 Webster] To cure the disorder under which he labored. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. --Matt. xi. 28 [1913 Webster] 4. To be in travail; to suffer the pangs of childbirth; to be in labor. [1913 Webster] 5. (Naut.) To pitch or roll heavily, as a ship in a turbulent sea. --Totten. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: labor n 1: a social class comprising those who do manual labor or work for wages; "there is a shortage of skilled labor in this field" [syn: {labor}, {labour}, {working class}, {proletariat}] 2: productive work (especially physical work done for wages); "his labor did not require a great deal of skill" [syn: {labor}, {labour}, {toil}] 3: concluding state of pregnancy; from the onset of contractions to the birth of a child; "she was in labor for six hours" [syn: {parturiency}, {labor}, {labour}, {confinement}, {lying-in}, {travail}, {childbed}] 4: an organized attempt by workers to improve their status by united action (particularly via labor unions) or the leaders of this movement [syn: {labor movement}, {trade union movement}, {labor}] 5: a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries [syn: {British Labour Party}, {Labour Party}, {Labour}, {Labor}] 6: the federal department responsible for promoting the working conditions of wage earners in the United States; created in 1913 [syn: {Department of Labor}, {Labor Department}, {Labor}, {DoL}] 7: any piece of work that is undertaken or attempted; "he prepared for great undertakings" [syn: {undertaking}, {project}, {task}, {labor}] v 1: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for years to make a decent living"; "We have to push a little to make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}] 2: work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}] 3: undergo the efforts of childbirth [syn: {labor}, {labour}] From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: labor job; work From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: labor job; work From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Labor [laboːr] (n) , s.(n ) lab

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3772 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).