Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for label (81 entries) (0.3984 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -label-, *label*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label[VT] ติดป้าย, See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ, Syn. tag
label[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark
label[VT] แบ่งเป็นประเภท, See also: จัดเป็นประเภท, Syn. classify
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label[N] ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name
label as[PHRV] ถูกตราหน้า, See also: ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก
label with[PHRV] ติดป้ายด้วย, See also: ติดฉลากด้วย, Syn. mark with

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า label **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
labelAttach labels to all the bags.
labelYou must attach this label to your suitcase.
labelAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
labelIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
labelPut price labels on each individual item.
labelIt says on the label to take two tablets.
labelThe label is attached to the trunk.
labelAttach this label to your package.
labelI soon came across a box labeled Terry Tate.
labelThe clerk labeled the baggage.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ฉลากยา[N] label, Syn. สลากยา, Example: ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ป้ายชื่อ[N] label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
ป้าย[N] label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count unit: แผ่น, Thai definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
หมายยา[N] label, Syn. ฉลากยา, Example: ก่อนจะใช้ยาทุกชนิด ควรอ่านหมายยาให้เข้าใจเสียก่อน
ติดป้าย[V] label, See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out o, Syn. ขึ้นป้าย, ปิดป้าย, Example: เราควรติดป้ายประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครงานให้คนที่สนใจได้รับทราบ, Thai definition: ติดข้อความที่ต้องการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ตราหน้า[V] brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai definition: หมายหน้าไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label   FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label   FR: étiquette [f]
เรียกขาน[v. exp.] (rīek khān) EN: name ; call ; label   
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab   FR: étiquette [f]
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag   FR: étiqueter
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label   FR: étiqueter

CMU English Pronouncing Dictionary
LABEL L EY1 B AH0 L
LABELL L AH0 B EH1 L
LABELS L EY1 B AH0 L Z
LABELED L EY1 B AH0 L D
LABEL'S L EY1 B AH0 L Z
LABELLA L AH0 B EH1 L AH0
LABELLE L AH0 B EH1 L
LABELING L EY1 B AH0 L IH0 NG
LABELING L EY1 B L IH0 NG
LABELLED L EY1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
label (v) (l ei1 b l)
labels (v) (l ei1 b l z)
labelled (v) (l ei1 b l d)
labelling (v) (l ei1 b @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标签[biao1 qian1, 標籤] label; tag [Add to Longdo]
签条[qian1 tiao2, 籤條] label; tag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
ラベル識別子[ラベルしきべつし, raberu shikibetsushi] label identifier [Add to Longdo]
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number [Add to Longdo]
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag [Add to Longdo]
名礼[なふだ, nafuda] label (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressmodifikator {m}label modifier [Add to Longdo]
Aufkleber {m}; Klebeetikett {m}label; adhesive label [Add to Longdo]
Beschriftungsfolie {f}labelling foil [Add to Longdo]
Beschriftungssatz {m}labelling kit [Add to Longdo]
Beschriftungsschablone {f}labelling template [Add to Longdo]
Etikett {n}; Etikette {f} [Ös.]; Kennzeichen {n}label [Add to Longdo]
Etikettendruck {m}label printing [Add to Longdo]
Etikettendrucker {m}label printer [Add to Longdo]
Funktionsstreifen {m}label strip [Add to Longdo]
Kennsatz {m}label [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Label \La"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Labeled} (l[=a]"b[e^]ld) or {Labelled}; p. pr. & vb. n. {Labeling} or {Labelling}.] 1. To affix a label to; to mark with a name, etc.; as, to label a bottle or a package. [1913 Webster] 2. To affix in or on a label. [R.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Label \La"bel\ (l[=a]"b[e^]l), n. [OF. label sort of ribbon or fringe, label in heraldry, F. lambeau shred, strip, rag; of uncertain origin; cf. L. labellum, dim. of labrum lip, edge, margin, G. lappen flap, patch, rag, tatter (cf. {Lap} of a dress), W. llab, llabed, label, flap, Gael. leab, leob, slice, shred, hanging lip.] 1. A tassel. [Obs.] --Huloet. --Fuller. [1913 Webster] 2. A slip of silk, paper, parchment, etc., affixed to anything, and indicating, usually by an inscription, the contents, ownership, destination, etc.; as, the label of a bottle or a package. [1913 Webster] 3. A slip of ribbon, parchment, etc., attached to a document to hold the appended seal; also, the seal. [1913 Webster] 4. A writing annexed by way of addition, as a codicil added to a will. [1913 Webster] 5. (Her.) A barrulet, or, rarely, a bendlet, with pendants, or points, usually three, especially used as a mark of cadency to distinguish an eldest or only son while his father is still living. [1913 Webster] 6. A brass rule with sights, formerly used, in connection with a circumferentor, to take altitudes. --Knight. [1913 Webster] 7. (Gothic Arch.) The name now generally given to the projecting molding by the sides, and over the tops, of openings in medi[ae]val architecture. It always has a square form, as in the illustration. --Arch. Pub. Soc. [1913 Webster] 8. In medi[ae]val art, the representation of a band or scroll containing an inscription. --Fairholt. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: label n 1: a brief description given for purposes of identification; "the label Modern is applied to many different kinds of architecture" 2: trade name of a company that produces musical recordings; "the artists and repertoire department of a recording label is responsible for finding new talent" [syn: {label}, {recording label}] 3: a radioactive isotope that is used in a compound in order to trace the mechanism of a chemical reaction 4: an identifying or descriptive marker that is attached to an object v 1: assign a label to; designate with a label; "These students were labelled `learning disabled'" 2: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn: {tag}, {label}, {mark}] 3: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here" [syn: {pronounce}, {label}, {judge}] 4: distinguish (as a compound or molecule) by introducing a labeled atom 5: distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: label [lebəl] label etiquette

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3984 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).