Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lab (129 entries) (0.216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lab-, *lab*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lab[N] ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), See also: ห้องปฏิบัติการ
label[VT] ติดป้าย, See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ, Syn. tag
label[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark
label[VT] แบ่งเป็นประเภท, See also: จัดเป็นประเภท, Syn. classify
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label[N] ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name
labia[N] ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
labor[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labor[N] กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labor[VI] โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial embrasureช่องระหว่างฟันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial frenumเนื้อยึดริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial glandต่อมน้ำลายริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lab **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lab"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
labHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
labI have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.
labHe wouldn't be available until four.
labThank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.
labAccess to A is available from B
labThe accent of guitar falls on the second syllable.
labMay we use the language lab?
labIn the word "tomorrow", the accent is on the second syllable.
labAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่
labia minoraแคมเล็ก
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
labile(เล'เบิล,-ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน,ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดนัดแรงงาน[N] labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
เครื่องทุ่นแรง[N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
แรงงาน[N] labor
สหภาพแรงงาน[N] labor union
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ห้องปฏิบัติการวิจัย[N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
แรงงาน[N] labour, See also: labor, worker, workforce, hand, Syn. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Example: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
แรงงาน[N] work, See also: labour, Syn. กำลัง, Example: การพัฒนาโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก, Thai definition: ความสามารถในการทำงาน
ห้องทดลอง[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably   
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR:labré ; détérioré ; hors d'usage
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as   FR: semblable à
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAB L AE1 B
LABS L AE1 B Z
LABO L AA1 B OW0
LABE L EY1 B
LABA L AA1 B AH0
LABEL L EY1 B AH0 L
LABOW L AE1 B OW0
LABAT L AA1 B AA0 T
LABBE L AE1 B
LABOY L AH0 B OY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lab (n) (l a1 b)
lab (n) (l a1 b)
labs (n) (l a1 b z)
label (v) (l ei1 b l)
labors (n) (l ei1 b @ z)
labels (v) (l ei1 b l z)
labial (j) (l ei1 b i@ l)
labour (v) (l ei1 b @ r)
labored (n) (l ei1 b @@ d)
laborer (n) (l ei1 b @ r @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以色列工党[Yi3 se4 lie4 Gong1 dang3, 以色列工黨] Labor (Israel) [Add to Longdo]
分娩[fen1 mian3, 分娩] labor; parturition; delivery [Add to Longdo]
[qu2, 劬] labor [Add to Longdo]
劳动力[lao2 dong4 li4, 勞動力] labor force; manpower [Add to Longdo]
劳工[lao2 gong1, 勞工] labor [Add to Longdo]
劳苦[lao2 ku3, 勞苦] labor; toil [Add to Longdo]
劳资[lao2 zi1, 勞資] labor and capital; labor and management [Add to Longdo]
劳雇[lao2 gu4, 勞雇] labor and employer [Add to Longdo]
化验[hua4 yan4, 化驗] laboratory test [Add to Longdo]
唇形科[chun2 xing2 ke1, 唇形科] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
ラベル識別子[ラベルしきべつし, raberu shikibetsushi] label identifier [Add to Longdo]
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
室内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag [Add to Longdo]
名礼[なふだ, nafuda] label (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressmodifikator {m}label modifier [Add to Longdo]
Arbeit {f}labour [Br.]; labor [Am.] [Add to Longdo]
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]
Arbeiterpartei {f}labour party [Add to Longdo]
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles [Add to Longdo]
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency [Add to Longdo]
Arbeitsaufwand {m}labour costs [Add to Longdo]
Arbeitsgericht {n}labour court [Add to Longdo]
Arbeitskampf {m}labor dispute [Am.]; labour dispute [Br.] [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唇音[しんおん, shin'on] Labiallaut [Add to Longdo]
迷宮[めいきゅう, meikyuu] Labyrinth [Add to Longdo]
迷路[めいろ, meiro] Labyrinth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lab \Lab\, v. i. [Cf. OD. labben to babble.] To prate; to gossip; to babble; to blab. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: lab \lab\, n. 1. A telltale; a prater; a blabber. [Obs.] "I am no lab." --Chaucer. [1913 Webster] 2. [By truncation of laboratory.] Laboratory. [Colloq.] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: lab \lab\, a. Of or pertaining to a laboratory; as, a lab bench. [Colloq.] [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lab n 1: a workplace for the conduct of scientific research [syn: {lab}, {laboratory}, {research lab}, {research laboratory}, {science lab}, {science laboratory}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Lab [laːp] (n) , s.(m ) rennet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.216 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).