Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for know (4 entries) (5.9964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -know-, *know*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Know \Know\ (n[=o]), n. Knee. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Know \Know\, v. i. 1. To have knowledge; to have a clear and certain perception; to possess wisdom, instruction, or information; -- often with of. [1913 Webster] Israel doth not know, my people doth not consider. --Is. i. 3. [1913 Webster] If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. --John vii. 17. [1913 Webster] The peasant folklore of Europe still knows of willows that bleed and weep and speak when hewn. --Tylor. [1913 Webster] 2. To be assured; to feel confident. [1913 Webster] {To know of}, to ask, to inquire. [Obs.] " Know of your youth, examine well your blood." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Know \Know\ (n[=o]), v. t. [imp. {Knew} (n[=u]); p. p. {Known} (n[=o]n); p. pr. & vb. n. {Knowing}.] [OE. knowen, knawen, AS. cn[aum]wan; akin to OHG. chn[aum]an (in comp.), Icel. kn[aum] to be able, Russ. znate to know, L. gnoscere, noscere, Gr. gighw`skein, Skr. jn[=a]; fr. the root of E. can, v. i., ken. [root]45. See {Ken}, {Can} to be able, and cf. {Acquaint}, {Cognition}, {Gnome}, {Ignore}, {Noble}, {Note}.] 1. To perceive or apprehend clearly and certainly; to understand; to have full information of; as, to know one's duty. [1913 Webster] O, that a man might know The end of this day's business ere it come! --Shak. [1913 Webster] There is a certainty in the proposition, and we know it. --Dryden. [1913 Webster] Know how sublime a thing it is To suffer and be strong. --Longfellow. [1913 Webster] 2. To be convinced of the truth of; to be fully assured of; as, to know things from information. [1913 Webster] 3. To be acquainted with; to be no stranger to; to be more or less familiar with the person, character, etc., of; to possess experience of; as, to know an author; to know the rules of an organization. [1913 Webster] He hath made him to be sin for us, who knew no sin. --2 Cor. v. 21. [1913 Webster] Not to know me argues yourselves unknown. --Milton. [1913 Webster] 4. To recognize; to distinguish; to discern the character of; as, to know a person's face or figure. [1913 Webster] Ye shall know them by their fruits. --Matt. vil. 16. [1913 Webster] And their eyes were opened, and they knew him. --Luke xxiv. 31. [1913 Webster] To know Faithful friend from flattering foe. --Shak. [1913 Webster] At nearer view he thought he knew the dead. --Flatman. [1913 Webster] 5. To have sexual intercourse with. [1913 Webster] And Adam knew Eve his wife. --Gen. iv. 1. [1913 Webster] Note: Know is often followed by an objective and an infinitive (with or without to) or a participle, a dependent sentence, etc. [1913 Webster] And I knew that thou hearest me always. --John xi. 42. [1913 Webster] The monk he instantly knew to be the prior. --Sir W. Scott. [1913 Webster] In other hands I have known money do good. --Dickens. [1913 Webster] {To know how}, to understand the manner, way, or means; to have requisite information, intelligence, or sagacity. How is sometimes omitted. " If we fear to die, or know not to be patient." --Jer. Taylor. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: know n 1: the fact of being aware of information that is known to few people; "he is always in the know" v 1: be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information; possess knowledge or information about; "I know that the President lied to the people"; "I want to know who is winning the game!"; "I know it's time" [syn: {know}, {cognize}, {cognise}] [ant: {ignore}] 2: know how to do or perform something; "She knows how to knit"; "Does your husband know how to cook?" 3: be aware of the truth of something; have a belief or faith in something; regard as true beyond any doubt; "I know that I left the key on the table"; "Galileo knew that the earth moves around the sun" 4: be familiar or acquainted with a person or an object; "She doesn't know this composer"; "Do you know my sister?"; "We know this movie"; "I know him under a different name"; "This flower is known as a Peruvian Lily" 5: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I lived through two divorces" [syn: {know}, {experience}, {live}] 6: accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true heir to the throne"; "We do not recognize your gods" [syn: {acknowledge}, {recognize}, {recognise}, {know}] 7: have fixed in the mind; "I know Latin"; "This student knows her irregular verbs"; "Do you know the poem well enough to recite it?" 8: have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}] 9: know the nature or character of; "we all knew her as a big show-off" 10: be able to distinguish, recognize as being different; "The child knows right from wrong" 11: perceive as familiar; "I know this voice!"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9964 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).