Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for keep (6 entries) (6.1054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep-, *keep*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Keep \Keep\ (k[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Kept} (k[e^]pt); p. pr. & vb. n. {Keeping}.] [OE. k[=e]pen, AS. c[=e]pan to keep, regard, desire, await, take, betake; cf. AS. copenere lover, OE. copnien to desire.] 1. To care; to desire. [Obs.] [1913 Webster] I kepe not of armes for to yelp [boast]. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To hold; to restrain from departure or removal; not to let go of; to retain in one's power or possession; not to lose; to retain; to detain. [1913 Webster] If we lose the field, We can not keep the town. --Shak. [1913 Webster] That I may know what keeps me here with you. --Dryden. [1913 Webster] If we would weigh and keep in our minds what we are considering, that would instruct us. --Locke. [1913 Webster] 3. To cause to remain in a given situation or condition; to maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor. [1913 Webster] His loyalty he kept, his love, his zeal. --Milton. [1913 Webster] Keep a stiff rein, and move but gently on. --Addison. [1913 Webster] Note: In this sense it is often used with prepositions and adverbs, as to keep away, to keep down, to keep from, to keep in, out, or off, etc. "To keep off impertinence and solicitation from his superior." --Addison. [1913 Webster] 4. To have in custody; to have in some place for preservation; to take charge of. [1913 Webster] The crown of Stephanus, first king of Hungary, was always kept in the castle of Vicegrade. --Knolles. [1913 Webster] 5. To preserve from danger, harm, or loss; to guard. [1913 Webster] Behold, I am with thee, and will keep thee. --Gen. xxviii. 15. [1913 Webster] 6. To preserve from discovery or publicity; not to communicate, reveal, or betray, as a secret. [1913 Webster] Great are thy virtues . . . though kept from man. --Milton. [1913 Webster] 7. To attend upon; to have the care of; to tend. [1913 Webster] And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden, to dress it and to keep it. --Gen. ii. 15. [1913 Webster] In her girlish age, she kept sheep on the moor. --Carew. [1913 Webster] 8. To record transactions, accounts, or events in; as, to keep books, a journal, etc.; also, to enter (as accounts, records, etc. ) in a book. [1913 Webster] 9. To maintain, as an establishment, institution, or the like; to conduct; to manage; as, to keep store. [1913 Webster] Like a pedant that keeps a school. --Shak. [1913 Webster] Every one of them kept house by himself. --Hayward. [1913 Webster] 10. To supply with necessaries of life; to entertain; as, to keep boarders. [1913 Webster] 11. To have in one's service; to have and maintain, as an assistant, a servant, a mistress, a horse, etc. [1913 Webster] I keep but three men and a boy. --Shak. [1913 Webster] 12. To have habitually in stock for sale. [1913 Webster] 13. To continue in, as a course or mode of action; not to intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to keep silence; to keep one's word; to keep possession. [1913 Webster] Both day and night did we keep company. --Shak. [1913 Webster] Within this portal as I kept my watch. --Smollett. [1913 Webster] 14. To observe; to adhere to; to fulfill; not to swerve from or violate; to practice or perform, as duty; not to neglect; to be faithful to. [1913 Webster] I have kept the faith. --2 Tim. iv. 7. [1913 Webster] Him whom to love is to obey, and keep His great command. --Milton. [1913 Webster] 15. To confine one's self to; not to quit; to remain in; as, to keep one's house, room, bed, etc.; hence, to haunt; to frequent. --Shak. [1913 Webster] 'Tis hallowed ground; Fairies, and fawns, and satyrs do it keep. --J. Fletcher. [1913 Webster] 16. To observe duly, as a festival, etc.; to celebrate; to solemnize; as, to keep a feast. [1913 Webster] I went with them to the house of God . . . with a multitude that kept holyday. --Ps. xlii. 4. [1913 Webster] {To keep at arm's length}. See under {Arm}, n. {To keep back}. (a) To reserve; to withhold. "I will keep nothing back from you." --Jer. xlii. 4. (b) To restrain; to hold back. "Keep back thy servant also from presumptuous sins." --Ps. xix. 13. {To keep company with}. (a) To frequent the society of; to associate with; as, let youth keep company with the wise and good. (b) To accompany; to go with; as, to keep company with one on a voyage; also, to pay court to, or accept attentions from, with a view to marriage. [Colloq.] {To keep counsel}. See under {Counsel}, n. {To keep down}. (a) To hold in subjection; to restrain; to hinder. (b) (Fine Arts) To subdue in tint or tone, as a portion of a picture, so that the spectator's attention may not be diverted from the more important parts of the work. {To keep good hours} or {To keep bad hours}, to be customarily early (or late) in returning home or in retiring to rest. {To keep house}. (a) To occupy a separate house or establishment, as with one's family, as distinguished from {boarding}; to manage domestic affairs. (b) (Eng. Bankrupt Law) To seclude one's self in one's house in order to evade the demands of creditors. {To keep one's hand in}, to keep in practice. {To keep open house}, to be hospitable. {To keep the peace} (Law), to avoid or to prevent a breach of the peace. {To keep school}, to govern, manage and instruct or teach a school, as a preceptor. {To keep a stiff upper lip}, to keep up one's courage. [Slang] {To keep term}. (a) (Eng. Universities) To reside during a term. (b) (Inns of Court) To eat a sufficient number of dinners in hall to make the term count for the purpose of being called to the bar. [Eng.] --Mozley & W. {To keep touch}. See under {Touch}, n. {To keep under}, to hold in subjection; hence, to oppress. {To keep up}. (a) To maintain; to prevent from falling or diminution; as, to keep up the price of goods; to keep up one's credit. (b) To maintain; to continue; to prevent from ceasing. "In joy, that which keeps up the action is the desire to continue it." --Locke. Syn: To retain; detain; reserve; preserve; hold; restrain; maintain; sustain; support; withhold. -- To {Keep}. Usage: {Retain}, {Preserve}. Keep is the generic term, and is often used where retain or preserve would too much restrict the meaning; as, to keep silence, etc. Retain denotes that we keep or hold things, as against influences which might deprive us of them, or reasons which might lead us to give them up; as, to retain vivacity in old age; to retain counsel in a lawsuit; to retain one's servant after a reverse of fortune. Preserve denotes that we keep a thing against agencies which might lead to its being destroyed or broken in upon; as, to preserve one's health; to preserve appearances. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Keep \Keep\, n. 1. The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge. --Chaucer. [1913 Webster] Pan, thou god of shepherds all, Which of our tender lambkins takest keep. --Spenser. [1913 Webster] 2. The state of being kept; hence, the resulting condition; case; as, to be in good keep. [1913 Webster] 3. The means or provisions by which one is kept; maintenance; support; as, the keep of a horse. [1913 Webster] Grass equal to the keep of seven cows. --Carlyle. [1913 Webster] I performed some services to the college in return for my keep. --T. Hughes. [1913 Webster] 4. That which keeps or protects; a stronghold; a fortress; a castle; specifically, the strongest and securest part of a castle, often used as a place of residence by the lord of the castle, especially during a siege; the dungeon. See Illust. of {Castle}. [1913 Webster] The prison strong, Within whose keep the captive knights were laid. --Dryden. [1913 Webster] The lower chambers of those gloomy keeps. --Hallam. [1913 Webster] I think . . . the keep, or principal part of a castle, was so called because the lord and his domestic circle kept, abode, or lived there. --M. A. Lower. [1913 Webster] 5. That which is kept in charge; a charge. [Obs.] [1913 Webster] Often he used of his keep A sacrifice to bring. --Spenser. [1913 Webster] 6. (Mach.) A cap for retaining anything, as a journal box, in place. [1913 Webster] {To take keep}, to take care; to heed. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Keep \Keep\, v. i. 1. To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach. [1913 Webster] 2. To last; to endure; to remain unimpaired. [1913 Webster] If the malt be not thoroughly dried, the ale it makes will not keep. --Mortimer. [1913 Webster] 3. To reside for a time; to lodge; to dwell. [Now disused except locally or colloquially.] [1913 Webster] Knock at his study, where, they say, he keeps. --Shak. [1913 Webster] 4. To take care; to be solicitous; to watch. [Obs.] [1913 Webster] Keep that the lusts choke not the word of God that is in us. --Tyndale. [1913 Webster] 5. To be in session; as, school keeps to-day. [Colloq.] [1913 Webster] {To keep from}, to abstain or refrain from. {To keep in with}, to keep on good terms with; as, to keep in with an opponent. {To keep on}, to go forward; to proceed; to continue to advance. {To keep to}, to adhere strictly to; not to neglect or deviate from; as, to keep to old customs; to keep to a rule; to keep to one's word or promise. {To keep up}, to remain unsubdued; also, not to be confined to one's bed. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Donjon \Don"jon\ (d[u^]n"j[u^]n), n. [See {Dungeon}.] The chief tower, also called the {keep}; a massive tower in ancient castles, forming the strongest part of the fortifications. See Illust. of {Castle}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: keep n 1: the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn: {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and butter}, {sustenance}] 2: the main tower within the walls of a medieval castle or fortress [syn: {keep}, {donjon}, {dungeon}] 3: a cell in a jail or prison [syn: {hold}, {keep}] v 1: keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes" [syn: {keep}, {maintain}, {hold}] 2: continue a certain state, condition, or activity; "Keep on working!"; "We continued to work into the night"; "Keep smiling"; "We went on working until well past midnight" [syn: {continue}, {go on}, {proceed}, {go along}, {keep}] [ant: {discontinue}] 3: retain possession of; "Can I keep my old stuffed animals?"; "She kept her maiden name after she married" [syn: {keep}, {hold on}] [ant: {lose}] 4: stop (someone or something) from doing something or being in a certain state; "We must prevent the cancer from spreading"; "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child from eating the marbles" [syn: {prevent}, {keep}] [ant: {allow}, {let}, {permit}] 5: conform one's action or practice to; "keep appointments"; "she never keeps her promises"; "We kept to the original conditions of the contract" [syn: {observe}, {keep}] [ant: {breach}, {break}, {go against}, {infract}, {offend}, {transgress}, {violate}] 6: stick to correctly or closely; "The pianist kept time with the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my employees" [syn: {observe}, {keep}, {maintain}] 7: look after; be the keeper of; have charge of; "He keeps the shop when I am gone" 8: maintain by writing regular records; "keep a diary"; "maintain a record"; "keep notes" [syn: {keep}, {maintain}] 9: supply with room and board; "He is keeping three women in the guest cottage"; "keep boarders" 10: allow to remain in a place or position or maintain a property or feature; "We cannot continue several servants any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"; "Our grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long as we could"; "She retained her composure"; "this garment retains its shape even after many washings" [syn: {retain}, {continue}, {keep}, {keep on}] 11: supply with necessities and support; "She alone sustained her family"; "The money will sustain our good cause"; "There's little to earn and many to keep" [syn: {sustain}, {keep}, {maintain}] 12: fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time" [syn: {keep}, {stay fresh}] 13: behave as expected during of holidays or rites; "Keep the commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur" [syn: {observe}, {celebrate}, {keep}] 14: keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool" [syn: {restrain}, {keep}, {keep back}, {hold back}] 15: maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God keep you" [syn: {keep}, {preserve}] 16: raise; "She keeps a few chickens in the yard"; "he keeps bees" 17: retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a merger" [syn: {keep open}, {hold open}, {keep}, {save}] 18: store or keep customarily; "Where do you keep your gardening tools?" 19: have as a supply; "I always keep batteries in the freezer"; "keep food for a week in the pantry"; "She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator" 20: maintain for use and service; "I keep a car in the countryside"; "She keeps an apartment in Paris for her shopping trips" [syn: {keep}, {maintain}] 21: hold and prevent from leaving; "The student was kept after school" 22: prevent (food) from rotting; "preserved meats"; "keep potatoes fresh" [syn: {preserve}, {keep}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: keep [kep] notch

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1054 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).