Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for just (8 entries) (6.073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just-, *just*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Joust \Joust\ (joust or j[u^]st; 277), v. i. [OE. justen, jousten, OF. jouster, jouster, joster, F. jouter, fr. L. juxta near to, nigh, from the root of jungere to join. See {Join}, and cf. {Jostle}.] 1. To engage in mock combat on horseback, as two knights in the lists; to tilt. [Written also {just}.] [1913 Webster +PJC] For the whole army to joust and tourney. --Holland. [1913 Webster] 2. Hence: To engage in a competition involving one-to-one struggle with an opponent. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Joust \Joust\, n. [OE. juste, jouste, OF. juste, jouste, joste, F. joute. See {Joust}, v. i.] 1. A tilting match; a mock combat on horseback between two knights in the lists or inclosed field. [Written also {just}.] [1913 Webster] Gorgeous knights at joust and tournament. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence: Any competition involving one-to-one struggle with an opponent. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, a. [F. juste, L. justus, fr. jus right, law, justice; orig., that which is fitting; akin to Skr. yu to join. Cf. {Injury}, {Judge}, {Jury}, {Giusto}.] [1913 Webster] 1. Conforming or conformable to rectitude or justice; not doing wrong to any; violating no right or obligation; upright; righteous; honest; true; -- said both of persons and things. "O just but severe law!" --Shak. [1913 Webster] There is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. --Eccl. vii. 20. [1913 Webster] Just balances, just weights, . . . shall ye have. --Lev. xix. 36. [1913 Webster] How should man be just with God? --Job ix. 2. [1913 Webster] We know your grace to be a man. Just and upright. --Shak. [1913 Webster] 2. Not transgressing the requirement of truth and propriety; conformed to the truth of things, to reason, or to a proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due; as, a just statement; a just inference. [1913 Webster] Just of thy word, in every thought sincere. --Pope. [1913 Webster] The prince is here at hand: pleaseth your lordship To meet his grace just distance 'tween our armies. --Shak. [1913 Webster] He was a comely personage, a little above just stature. --Bacon. [1913 Webster] Fire fitted with just materials casts a constant heat. --Jer. Taylor. [1913 Webster] When all The war shall stand ranged in its just array. --Addison. [1913 Webster] Their names alone would make a just volume. --Burton. [1913 Webster] 3. Rendering or disposed to render to each one his due; equitable; fair; impartial; as, just judge. [1913 Webster] Men are commonly so just to virtue and goodness as to praise it in others, even when they do not practice it themselves. --Tillotson. [1913 Webster] {Just intonation}. (Mus.) (a) The correct sounding of notes or intervals; true pitch. (b) The giving all chords and intervals in their purity or their exact mathematical ratio, or without {temperament}; a process in which the number of notes and intervals required in the various keys is much greater than the twelve to the octave used in systems of temperament. --H. W. Poole. Syn: Equitable; upright; honest; true; fair; impartial; proper; exact; normal; orderly; regular. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, v. i. [See {Joust}.] To joust. --Fairfax. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, n. A joust. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, adv. 1. Precisely; exactly; -- in place, time, or degree; neither more nor less than is stated. [1913 Webster] And having just enough, not covet more. --Dryden. [1913 Webster] The god Pan guided my hand just to the heart of the beast. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] To-night, at Herne's oak, just 'twixt twelve and one. --Shak. [1913 Webster] 2. Closely; nearly; almost. [1913 Webster] Just at the point of death. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or time; as, he just missed the train; just too late. [1913 Webster] A soft Etesian gale But just inspired and gently swelled the sail. --Dryden. [1913 Webster] {Just now}, the least possible time since; a moment ago. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: just adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply}, {just}, {only}, {but}] 2: indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he said--the jewel was gone"; "it has just enough salt" [syn: {precisely}, {exactly}, {just}] 3: only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out" [syn: {just}, {just now}] 4: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just}, {simply}] 5: only a very short time before; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W.B.Yeats [syn: {barely}, {hardly}, {just}, {scarcely}, {scarce}] 6: exactly at this moment or the moment described; "we've just finished painting the walls, so don't touch them"; adj 1: used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A.Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance" [ant: {unjust}] 2: fair to all parties as dictated by reason and conscience; "equitable treatment of all citizens"; "an equitable distribution of gifts among the children" [syn: {equitable}, {just}] [ant: {inequitable}, {unjust}] 3: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" [syn: {fair}, {just}] [ant: {unfair}, {unjust}] 4: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good}, {just}, {upright}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: just just; just now

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.073 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).