Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for judge (5 entries) (6.0533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judge-, *judge*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Judge \Judge\ (j[u^]j), n. [OE. juge, OF. & F. juge, fr. OF. jugier, F. juger, to judge. See {Judge}, v. i.] [1913 Webster] 1. (Law) A public officer who is invested with authority to hear and determine litigated causes, and to administer justice between parties in courts held for that purpose. [1913 Webster] The parts of a judge in hearing are four: to direct the evidence; to moderate length, repetition, or impertinency of speech; to recapitulate, select, and collate the material points of that which hath been said; and to give the rule or sentence. --Bacon. [1913 Webster] 2. One who has skill, knowledge, or experience, sufficient to decide on the merits of a question, or on the quality or value of anything; one who discerns properties or relations with skill and readiness; a connoisseur; an expert; a critic. [1913 Webster] A man who is no judge of law may be a good judge of poetry, or eloquence, or of the merits of a painting. --Dryden. [1913 Webster] 3. A person appointed to decide in a trial of skill, speed, etc., between two or more parties; an umpire; as, a judge in a horse race. [1913 Webster] 4. (Jewish Hist.) One of the supreme magistrates, with both civil and military powers, who governed Israel for more than four hundred years. [1913 Webster] 5. pl. The title of the seventh book of the Old Testament; the Book of Judges. [1913 Webster] {Judge Advocate} (Mil. & Nav.), a person appointed to act as prosecutor at a court-martial; he acts as the representative of the government, as the responsible adviser of the court, and also, to a certain extent, as counsel for the accused, when he has no other counsel. {Judge-Advocate General}, in the United States, the title of two officers, one attached to the War Department and having the rank of brigadier general, the other attached to the Navy Department and having the rank of colonel of marines or captain in the navy. The first is chief of the Bureau of Military Justice of the army, the other performs a similar duty for the navy. In England, the designation of a member of the ministry who is the legal adviser of the secretary of state for war, and supreme judge of the proceedings of courts-martial. Syn: {Judge}, {Umpire}, {Arbitrator}, {Referee}. Usage: A judge, in the legal sense, is a magistrate appointed to determine questions of law. An umpire is a person selected to decide between two or more who contend for a prize. An arbitrator is one chosen to allot to two contestants their portion of a claim, usually on grounds of equity and common sense. A referee is one to whom a case is referred for final adjustment. Arbitrations and references are sometimes voluntary, sometimes appointed by a court. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Judge \Judge\, v. t. 1. To hear and determine by authority, as a case before a court, or a controversy between two parties. "Chaos [shall] judge the strife." --Milton. [1913 Webster] 2. To examine and pass sentence on; to try; to doom. [1913 Webster] God shall judge the righteous and the wicked. --Eccl. iii. 7. [1913 Webster] To bring my whole cause 'fore his holiness, And to be judged by him. --Shak. [1913 Webster] 3. To arrogate judicial authority over; to sit in judgment upon; to be censorious toward. [1913 Webster] Judge not, that ye be not judged. --Matt. vii. 1. [1913 Webster] 4. To determine upon or deliberation; to esteem; to think; to reckon. [1913 Webster] If ye have judged me to be faithful to the Lord. --Acts xvi. 15. [1913 Webster] 5. To exercise the functions of a magistrate over; to govern. [Obs.] [1913 Webster] Make us a king to judge us. --1 Sam. viii. 5. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Judge \Judge\, v. i. [imp. & p. p. {Judged} (j[u^]jd); p. pr. & vb. n. {Judging}.] [OE. jugen, OF. jugier, F. juger, L. judicare, fr. judex judge; jus law or right + dicare to proclaim, pronounce, akin to dicere to say. See {Just}, a., and {Diction}, and cf. {Judicial}.] [1913 Webster] 1. To hear and determine, as in causes on trial; to decide as a judge; to give judgment; to pass sentence. [1913 Webster] The Lord judge between thee and me. --Gen. xvi. 5. [1913 Webster] Father, who art judge Of all things made, and judgest only right! --Milton. [1913 Webster] 2. To assume the right to pass judgment on another; to sit in judgment or commendation; to criticise or pass adverse judgment upon others. See {Judge}, v. t., 3. [1913 Webster] Forbear to judge, for we are sinners all. --Shak. [1913 Webster] 3. To compare facts or ideas, and perceive their relations and attributes, and thus distinguish truth from falsehood; to determine; to discern; to distinguish; to form an opinion about. [1913 Webster] Judge not according to the appearance. --John vii. 24. [1913 Webster] She is wise if I can judge of her. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: judge n 1: a public official authorized to decide questions brought before a court of justice [syn: {judge}, {justice}, {jurist}] 2: an authority who is able to estimate worth or quality [syn: {evaluator}, {judge}] v 1: determine the result of (a competition) 2: form a critical opinion of; "I cannot judge some works of modern art"; "How do you evaluate this grant proposal?" "We shouldn't pass judgment on other people" [syn: {evaluate}, {pass judgment}, {judge}] 3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn: {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}] 4: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here" [syn: {pronounce}, {label}, {judge}] 5: put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of; "The football star was tried for the murder of his wife"; "The judge tried both father and son in separate trials" [syn: {judge}, {adjudicate}, {try}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: j. 1. (kıs.) Journal, Judge, Justice.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0533 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).