Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for jail (79 entries) (0.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jail-, *jail*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jail[VT] จำคุก, See also: กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง, Syn. imprison, confine, detain, Ant. free, release
jail[N] เรือนจำ, See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง, Syn. slammer, prison, nick
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
jailbird[N] คนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ติดคุก, Syn. convict, con
jailbreak[N] การแหกคุก
jailhouse[N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะราง, Syn. jail, prison

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jailตะราง, คุก [ดู gaol] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า jail **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
jailTen prisoners broke out of jail.
jailIn the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.
jailEventually the cruel man was sentenced to jail.
jailThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
jailThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
jailIn the end he landed in jail.
jailBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
jailThe police threatened to send her to jail.
jailThe judge sentenced him to a jail term of five years.
jailBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jail(เจล) {jailed,jailing,jails} n. คุก. vt. เอาเข้าคุก
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
jailbreakn. การแหกคุก
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
jailhousen. คุก,ตะราง

English-Thai: Nontri Dictionary
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
ขี้คุก[ADJ] jailable, Syn. ขี้คุกขี้ตะราง, Example: ลองได้ชื่อว่าเป็นคนขี้คุกแล้ว สังคมให้อภัยยาก, Thai definition: ที่เคยต้องโทษจำคุกมาแล้ว
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ที่คุมขัง[N] prison, See also: jail, goal, Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ, Example: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน, Count unit: แห่ง
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
พะทำมะรง[N] jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมนักโทษ
พันธนาคาร[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. เรือนจำ, คุก, Example: เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่, Thai definition: อาคารคุมขัง, Notes: (บาลี)
พัศดี[N] warden, See also: jailer, gaoler, Example: เดือนหน้าจะมีพัศดีคนใหม่มาที่เรือนจำ หวังว่าคงจะดีกว่าคนเก่านะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail   FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
ขี้คุก[adj.] (khīkhuk) EN: jailable   
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
JAIL JH EY1 L
JAILS JH EY1 L Z
JAIL'S JH EY1 L Z
JAILED JH EY1 L D
JAILER JH EY1 L ER0
JAILERS JH EY1 L ER0 Z
JAILING JH EY1 L IH0 NG
JAILHOUSE JH EY1 L HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jail (v) (jh ei1 l)
jails (v) (jh ei1 l z)
jailed (v) (jh ei1 l d)
jailer (n) (jh ei1 l @ r)
jailor (n) (jh ei1 l @ r)
jailers (n) (jh ei1 l @ z)
jailing (v) (jh ei1 l i ng)
jailors (n) (jh ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大狱[da4 yu4, 大獄] jail; prison [Add to Longdo]
牢房[lao2 fang2, 牢房] jail cell; prison cell [Add to Longdo]
[an4, 犴] jail [Add to Longdo]
班房[ban1 fang2, 班房] jail [Add to Longdo]
[an4, 豻] jail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]
Gefängnis {n}jailhouse [Add to Longdo]
Gefängnisausbruch {m}jailbreak [Add to Longdo]
Gefängniswärter {m}jailer [Add to Longdo]
Häftling {m}; Knastbruder {m}jailbird [Add to Longdo]
Haft {f}jail [Add to Longdo]
Knastbruder {m} | Knastbrüder {pl}jailbird | jailbirds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gaol \Gaol\ (j[=a]l), n. [See {Jail}.] A place of confinement, especially for minor offenses or provisional imprisonment; a jail. [Preferably, and in the United States usually, written {jail}.] [1913 Webster] {Commission of general gaol delivery}, an authority conferred upon judges and others included in it, for trying and delivering every prisoner in jail when the judges, upon their circuit, arrive at the place for holding court, and for discharging any whom the grand jury fail to indict. [Eng.] {Gaol delivery}. (Law) See {Jail delivery}, under {Jail}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jail \Jail\, v. t. To imprison. [R.] --T. Adams (1614). [1913 Webster] [Bolts] that jail you from free life. --Tennyson. [1913 Webster] jailbird From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jail \Jail\ (j[=a]l), n. [OE. jaile, gail, gayhol, OF. gaole, gaiole, jaiole, F. ge[^o]le, LL. gabiola, dim. of gabia cage, for L. cavea cavity, cage. See {Cage}.] A kind of prison; a building for the confinement of persons held in lawful custody, especially for minor offenses or with reference to some future judicial proceeding. [Written also {gaol}.] [1913 Webster] This jail I count the house of liberty. --Milton. [1913 Webster] {Jail delivery}, the release of prisoners from jail, either legally or by violence. {Jail delivery commission}. See under {Gaol}. {Jail fever} (Med.), typhus fever, or a disease resembling it, generated in jails and other places crowded with people; -- called also {hospital fever}, and {ship fever}. {Jail liberties}, or {Jail limits}, a space or district around a jail within which an imprisoned debtor was, on certain conditions, allowed to go at large. --Abbott. {Jail lock}, a peculiar form of padlock; -- called also {Scandinavian lock}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: jail n 1: a correctional institution used to detain persons who are in the lawful custody of the government (either accused persons awaiting trial or convicted persons serving a sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink}, {slammer}, {poky}, {pokey}] v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate}, {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol}, {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1708 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).