Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for jack (10 entries) (6.1022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack-, *jack*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\ (j[a^]k), n. [Pg. jaca, Malayalam, tsjaka.] (Bot.) A large tree, the {Artocarpus integrifolia}, common in the East Indies, closely allied to the breadfruit, from which it differs in having its leaves entire. The fruit is of great size, weighing from thirty to forty pounds, and through its soft fibrous matter are scattered the seeds, which are roasted and eaten. The wood is of a yellow color, fine grain, and rather heavy, and is much used in cabinetwork. It is also used for dyeing a brilliant yellow. [Written also {jak}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\ (j[a^]k), n. [F. Jacques James, L. Jacobus, Gr. ?, Heb. Ya 'aq[=o]b Jacob; prop., seizing by the heel; hence, a supplanter. Cf. {Jacobite}, {Jockey}.] [1913 Webster] 1. A familiar nickname of, or substitute for, John. [1913 Webster] You are John Rugby, and you are Jack Rugby. --Shak. [1913 Webster] 2. An impertinent or silly fellow; a simpleton; a boor; a clown; also, a servant; a rustic. "Jack fool." --Chaucer. [1913 Webster] Since every Jack became a gentleman, There 's many a gentle person made a Jack. --Shak. [1913 Webster] 3. A popular colloquial name for a sailor; -- called also {Jack tar}, and {Jack afloat}. [1913 Webster] 4. A mechanical contrivance, an auxiliary machine, or a subordinate part of a machine, rendering convenient service, and often supplying the place of a boy or attendant who was commonly called Jack; as: (a) A device to pull off boots. (b) A sawhorse or sawbuck. (c) A machine or contrivance for turning a spit; a smoke jack, or kitchen jack. (b) (Mining) A wooden wedge for separating rocks rent by blasting. (e) (Knitting Machine) A lever for depressing the sinkers which push the loops down on the needles. (f) (Warping Machine) A grating to separate and guide the threads; a heck box. (g) (Spinning) A machine for twisting the sliver as it leaves the carding machine. (h) A compact, portable machine for planing metal. (i) A machine for slicking or pebbling leather. (k) A system of gearing driven by a horse power, for multiplying speed. (l) A hood or other device placed over a chimney or vent pipe, to prevent a back draught. (m) In the harpsichord, an intermediate piece communicating the action of the key to the quill; -- called also {hopper}. (n) In hunting, the pan or frame holding the fuel of the torch used to attract game at night; also, the light itself. --C. Hallock. [1913 Webster] 5. A portable machine variously constructed, for exerting great pressure, or lifting or moving a heavy body such as an automobile through a small distance. It consists of a lever, screw, rack and pinion, hydraulic press, or any simple combination of mechanical powers, working in a compact pedestal or support and operated by a lever, crank, capstan bar, etc. The name is often given to a jackscrew, which is a kind of jack. [1913 Webster] 6. The small bowl used as a mark in the game of bowls. --Shak. [1913 Webster] Like an uninstructed bowler who thinks to attain the jack by delivering his bowl straight forward upon it. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 7. The male of certain animals, as of the ass. [1913 Webster] 8. (Zool.) (a) A young pike; a pickerel. (b) The jurel. (c) A large, California rock fish ({Sebastodes paucispinus}); -- called also {boccaccio}, and {m['e]rou}. (d) The wall-eyed pike. [1913 Webster] 9. A drinking measure holding half a pint; also, one holding a quarter of a pint. [Prov. Eng.] --Halliwell. [1913 Webster] 10. (Naut.) (a) A flag, containing only the union, without the fly, usually hoisted on a jack staff at the bowsprit cap; -- called also {union jack}. The American jack is a small blue flag, with a star for each State. (b) A bar of iron athwart ships at a topgallant masthead, to support a royal mast, and give spread to the royal shrouds; -- called also {jack crosstree}. --R. H. Dana, Jr. [1913 Webster] 11. The knave of a suit of playing cards. 12. (pl.) A game played with small (metallic, with tetrahedrally oriented spikes) objects (the jacks(1950+), formerly jackstones) that are tossed, caught, picked up, and arranged on a horizontal surface in various patterns; in the modern American game, the movements are accompanied by tossing or bouncing a rubber ball on the horizontal surface supporting the jacks. same as {jackstones}. [PJC] 13. Money. [slang] [PJC] 14. Apple jack. [PJC] 15. Brandy. [PJC] Note: Jack is used adjectively in various senses. It sometimes designates something cut short or diminished in size; as, a jack timber; a jack rafter; a jack arch, etc. [1913 Webster] {Jack arch}, an arch of the thickness of one brick. {Jack back} (Brewing & Malt Vinegar Manuf.), a cistern which receives the wort. See under 1st {Back}. {Jack block} (Naut.), a block fixed in the topgallant or royal rigging, used for raising and lowering light masts and spars. {Jack boots}, boots reaching above the knee; -- worn in the 17 century by soldiers; afterwards by fishermen, etc. {Jack crosstree}. (Naut.) See 10, b, above. {Jack curlew} (Zool.), the whimbrel. {Jack frame}. (Cotton Spinning) See 4 (g), above. {Jack Frost}, frost or cold weather personified as a mischievous person. {Jack hare}, a male hare. --Cowper. {Jack lamp}, a lamp for still hunting and camp use. See def. 4 (n.), above. {Jack plane}, a joiner's plane used for coarse work. {Jack post}, one of the posts which support the crank shaft of a deep-well-boring apparatus. {Jack pot} (Poker Playing), the name given to the stakes, contributions to which are made by each player successively, till such a hand is turned as shall take the "pot," which is the sum total of all the bets. See also {jackpot}. {Jack rabbit} (Zool.), any one of several species of large American hares, having very large ears and long legs. The California species ({Lepus Californicus}), and that of Texas and New Mexico ({Lepus callotis}), have the tail black above, and the ears black at the tip. They do not become white in winter. The more northern prairie hare ({Lepus campestris}) has the upper side of the tail white, and in winter its fur becomes nearly white. {Jack rafter} (Arch.), in England, one of the shorter rafters used in constructing a hip or valley roof; in the United States, any secondary roof timber, as the common rafters resting on purlins in a trussed roof; also, one of the pieces simulating extended rafters, used under the eaves in some styles of building. {Jack salmon} (Zool.), the wall-eyed pike, or glasseye. {Jack sauce}, an impudent fellow. [Colloq. & Obs.] {Jack shaft} (Mach.), the first intermediate shaft, in a factory or mill, which receives power, through belts or gearing, from a prime mover, and transmits it, by the same means, to other intermediate shafts or to a line shaft. {Jack sinker} (Knitting Mach.), a thin iron plate operated by the jack to depress the loop of thread between two needles. {Jack snipe}. (Zool.) See in the Vocabulary. {Jack staff} (Naut.), a staff fixed on the bowsprit cap, upon which the jack is hoisted. {Jack timber} (Arch.), any timber, as a rafter, rib, or studding, which, being intercepted, is shorter than the others. {Jack towel}, a towel hung on a roller for common use. {Jack truss} (Arch.), in a hip roof, a minor truss used where the roof has not its full section. {Jack tree}. (Bot.) See 1st {Jack}, n. {Jack yard} (Naut.), a short spar to extend a topsail beyond the gaff. [1913 Webster] {Blue jack}, blue vitriol; sulphate of copper. {Hydraulic jack}, a jack used for lifting, pulling, or forcing, consisting of a compact portable hydrostatic press, with its pump and a reservoir containing a supply of liquid, as oil. {Jack-at-a-pinch}. (a) One called upon to take the place of another in an emergency. (b) An itinerant parson who conducts an occasional service for a fee. {Jack-at-all-trades}, one who can turn his hand to any kind of work. {Jack-by-the-hedge} (Bot.), a plant of the genus {Erysimum} ({Erysimum alliaria}, or {Alliaria officinalis}), which grows under hedges. It bears a white flower and has a taste not unlike garlic. Called also, in England, {sauce-alone}. --Eng. Cyc. {Jack-in-office}, an insolent fellow in authority. --Wolcott. {Jack-in-the-bush} (Bot.), a tropical shrub with red fruit ({Cordia Cylindrostachya}). {Jack-in-the-green}, a chimney sweep inclosed in a framework of boughs, carried in Mayday processions. {Jack-of-the-buttery} (Bot.), the stonecrop ({Sedum acre}). {Jack-of-the-clock}, a figure, usually of a man, on old clocks, which struck the time on the bell. {Jack-on-both-sides}, one who is or tries to be neutral. {Jack-out-of-office}, one who has been in office and is turned out. --Shak. {Jack the Giant Killer}, the hero of a well-known nursery story. {Yellow Jack} (Naut.), the yellow fever; also, the quarantine flag. See {Yellow flag}, under {Flag}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\, n. [F. jaque, jacque, perh. from the proper name Jacques. Cf. {Jacquerie}.] A coarse and cheap medi[ae]val coat of defense, esp. one made of leather. [1913 Webster] Their horsemen are with jacks for most part clad. --Sir J. Harrington. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\, n. [Named from its resemblance to a jack boot.] A pitcher or can of waxed leather; -- called also {black jack}. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\, v. i. To hunt game at night by means of a jack. See 2d {Jack}, n., 4, n. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jack \Jack\, v. t. To move or lift, as a house, by means of a jack or jacks. See 2d {Jack}, n., 5. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pike \Pike\, n. [F. pique; perhaps of Celtic origin; cf. W. pig a prick, a point, beak, Arm. pik pick. But cf. also L. picus woodpecker (see {Pie} magpie), and E. spike. Cf. {Pick}, n. & v., {Peak}, {Pique}.] 1. (Mil.) A foot soldier's weapon, consisting of a long wooden shaft or staff, with a pointed steel head. It is now superseded by the bayonet. [1913 Webster] 2. A pointed head or spike; esp., one in the center of a shield or target. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. A hayfork. [Obs. or Prov. Eng.] --Tusser. [1913 Webster] 4. A pick. [Prov. Eng.] --Wright. Raymond. [1913 Webster] 5. A pointed or peaked hill. [R.] [1913 Webster] 6. A large haycock. [Prov. Eng.] --Halliwell. [1913 Webster] 7. A turnpike; a toll bar. --Dickens. [1913 Webster] 8. (Zool.) sing. & pl. A large fresh-water fish ({Esox lucius}), found in Europe and America, highly valued as a food fish; -- called also {pickerel}, {gedd}, {luce}, and {jack}. [1913 Webster] Note: Blue pike, grass pike, green pike, wall-eyed pike, and yellow pike, are names, not of true pike, but of the wall-eye. See {Wall-eye}. [1913 Webster] {Gar pike}. See under {Gar}. {Pike perch} (Zool.), any fresh-water fish of the genus {Stizostedion} (formerly {Lucioperca}). See {Wall-eye}, and {Sauger}. {Pike pole}, a long pole with a pike in one end, used in directing floating logs. {Pike whale} (Zool.), a finback whale of the North Atlantic ({Bal[ae]noptera rostrata}), having an elongated snout; -- called also {piked whale}. {Sand pike} (Zool.), the lizard fish. {Sea pike} (Zool.), the garfish (a) . [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Jurel \Ju"rel\, n. (Zool.) A yellow carangoid fish of the Atlantic and Gulf coasts ({Caranx chrysos}), most abundant southward, where it is valued as a food fish; -- called also {hardtail}, {horse crevall['e]}, {jack}, {buffalo jack}, {skipjack}, {yellow mackerel}, and sometimes, improperly, {horse mackerel}. Other species of {Caranx} (as {Caranx fallax}) are also sometimes called jurel. Juridic From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Varlet \Var"let\, n. [OF. varlet, vaslet, vallet, servant, young man, young noble, dim. of vassal. See {Vassal}, and cf. {Valet}.] [1913 Webster] 1. A servant, especially to a knight; an attendant; a valet; a footman. [Obs.] --Spenser. Tusser. [1913 Webster] 2. Hence, a low fellow; a scoundrel; a rascal; as, an impudent varlet. [1913 Webster] What a brazen-faced varlet art thou ! --Shak. [1913 Webster] 3. In a pack of playing cards, the court card now called the {knave}, or {jack}. [Obs.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: jack n 1: a small worthless amount; "you don't know jack" [syn: {jack}, {doodly-squat}, {diddly-squat}, {diddlysquat}, {diddly-shit}, {diddlyshit}, {diddly}, {diddley}, {squat}, {shit}] 2: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman}, {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob}, {sea dog}] 3: someone who works with their hands; someone engaged in manual labor [syn: {laborer}, {manual laborer}, {labourer}, {jack}] 4: immense East Indian fruit resembling breadfruit; it contains an edible pulp and nutritious seeds that are commonly roasted [syn: {jackfruit}, {jak}, {jack}] 5: a small ball at which players aim in lawn bowling 6: an electrical device consisting of a connector socket designed for the insertion of a plug 7: game equipment consisting of one of several small six-pointed metal pieces that are picked up while bouncing a ball in the game of jacks [syn: {jack}, {jackstones}] 8: small flag indicating a ship's nationality 9: one of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince [syn: {jack}, {knave}] 10: tool for exerting pressure or lifting 11: any of several fast-swimming predacious fishes of tropical to warm temperate seas 12: male donkey [syn: {jack}, {jackass}] v 1: lift with a special device; "jack up the car so you can change the tire" [syn: {jack}, {jack up}] 2: hunt with a jacklight [syn: {jacklight}, {jack}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1022 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).