Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for idea (6 entries) (6.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idea-, *idea*. Possible hiragana form: いであ

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Idea \I*de"a\, n.; pl. {Ideas}. [L. idea, Gr. ?, fr. ? to see; akin to E. wit: cf. F. id['e]e. See {Wit}.] 1. The transcript, image, or picture of a visible object, that is formed by the mind; also, a similar image of any object whatever, whether sensible or spiritual. [1913 Webster] Her sweet idea wandered through his thoughts. --Fairfax. [1913 Webster] Being the right idea of your father Both in your form and nobleness of mind. --Shak. [1913 Webster] This representation or likeness of the object being transmitted from thence [the senses] to the imagination, and lodged there for the view and observation of the pure intellect, is aptly and properly called its idea. --P. Browne. [1913 Webster] 2. A general notion, or a conception formed by generalization. [1913 Webster] Alice had not the slightest idea what latitude was. --L. Caroll. [1913 Webster] 3. Hence: Any object apprehended, conceived, or thought of, by the mind; a notion, conception, or thought; the real object that is conceived or thought of. [1913 Webster] Whatsoever the mind perceives in itself, or as the immediate object of perception, thought, or undersanding, that I call idea. --Locke. [1913 Webster] 4. A belief, option, or doctrine; a characteristic or controlling principle; as, an essential idea; the idea of development. [1913 Webster] That fellow seems to me to possess but one idea, and that is a wrong one. --Johnson. [1913 Webster] What is now "idea" for us? How infinite the fall of this word, since the time where Milton sang of the Creator contemplating his newly-created world, "how it showed . . . Answering his great idea," to its present use, when this person "has an idea that the train has started," and the other "had no idea that the dinner would be so bad!" --Trench. [1913 Webster] 5. A plan or purpose of action; intention; design. [1913 Webster] I shortly afterwards set off for that capital, with an idea of undertaking while there the translation of the work. --W. Irving. [1913 Webster] 6. A rational conception; the complete conception of an object when thought of in all its essential elements or constituents; the necessary metaphysical or constituent attributes and relations, when conceived in the abstract. [1913 Webster] 7. A fiction object or picture created by the imagination; the same when proposed as a pattern to be copied, or a standard to be reached; one of the archetypes or patterns of created things, conceived by the Platonists to have excited objectively from eternity in the mind of the Deity. [1913 Webster] Thence to behold this new-created world, The addition of his empire, how it showed In prospect from his throne, how good, how fair, Answering his great idea. --Milton. [1913 Webster] Note: "In England, Locke may be said to have been the first who naturalized the term in its Cartesian universality. When, in common language, employed by Milton and Dryden, after Descartes, as before him by Sidney, Spenser, Shakespeare, Hooker, etc., the meaning is Platonic." --Sir W. Hamilton. [1913 Webster] {Abstract idea}, {Association of ideas}, etc. See under {Abstract}, {Association}, etc. Syn: Notion; conception; thought; sentiment; fancy; image; perception; impression; opinion; belief; observation; judgment; consideration; view; design; intention; purpose; plan; model; pattern. Usage: There is scarcely any other word which is subjected to such abusive treatment as is the word idea, in the very general and indiscriminative way in which it is employed, as it is used variously to signify almost any act, state, or content of thought. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: idea n 1: the content of cognition; the main thing you are thinking about; "it was not a good idea"; "the thought never entered my mind" [syn: {idea}, {thought}] 2: your intention; what you intend to do; "he had in mind to see his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the pieces" [syn: {mind}, {idea}] 3: a personal view; "he has an idea that we don't like him" 4: an approximate calculation of quantity or degree or worth; "an estimate of what it would cost"; "a rough idea how long it would take" [syn: {estimate}, {estimation}, {approximation}, {idea}] 5: (music) melodic subject of a musical composition; "the theme is announced in the first measures"; "the accompanist picked up the idea and elaborated it" [syn: {theme}, {melodic theme}, {musical theme}, {idea}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IDEA International Data Encryption Algorithm (cryptography) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IDEA Internet Design, Engineering, and Analysis notes (IETF) From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: idea idea notion From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: idea concept; idea

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0777 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).