Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for houses (1 entries) (6.4665 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -houses-, *houses*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: House \House\ (hous), n.; pl. {Houses}. [OE. hous, hus, AS. h?s; akin to OS. & OFries. h?s, D. huis, OHG. h?s, G. haus, Icel. h?s, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh?s, house of God, temple; and prob. to E. hide to conceal. See {Hide}, and cf. {Hoard}, {Husband}, {Hussy}, {Husting}.] 1. A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion. [1913 Webster] Houses are built to live in; not to look on. --Bacon. [1913 Webster] Bees with smoke and doves with noisome stench Are from their hives and houses driven away. --Shak. [1913 Webster] 2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house. See below. [1913 Webster] 3. Those who dwell in the same house; a household. [1913 Webster] One that feared God with all his house. --Acts x. 2. [1913 Webster] 4. A family of ancestors, descendants, and kindred; a race of persons from the same stock; a tribe; especially, a noble family or an illustrious race; as, the house of Austria; the house of Hanover; the house of Israel. [1913 Webster] The last remaining pillar of their house, The one transmitter of their ancient name. --Tennyson. [1913 Webster] 5. One of the estates of a kingdom or other government assembled in parliament or legislature; a body of men united in a legislative capacity; as, the House of Lords; the House of Commons; the House of Representatives; also, a quorum of such a body. See {Congress}, and {Parliament}. [1913 Webster] 6. (Com.) A firm, or commercial establishment. [1913 Webster] 7. A public house; an inn; a hotel. [1913 Webster] 8. (Astrol.) A twelfth part of the heavens, as divided by six circles intersecting at the north and south points of the horizon, used by astrologers in noting the positions of the heavenly bodies, and casting horoscopes or nativities. The houses were regarded as fixed in respect to the horizon, and numbered from the one at the eastern horizon, called the ascendant, first house, or house of life, downward, or in the direction of the earth's revolution, the stars and planets passing through them in the reverse order every twenty-four hours. [1913 Webster] 9. A square on a chessboard, regarded as the proper place of a piece. [1913 Webster] 10. An audience; an assembly of hearers, as at a lecture, a theater, etc.; as, a thin or a full house. [1913 Webster] 11. The body, as the habitation of the soul. [1913 Webster] This mortal house I'll ruin, Do C[ae]sar what he can. --Shak. [1913 Webster] 12. Usage: [With an adj., as narrow, dark, etc.] The grave. "The narrow house." --Bryant. [1913 Webster] Note: House is much used adjectively and as the first element of compounds. The sense is usually obvious; as, house cricket, housemaid, house painter, housework. [1913 Webster] {House ant} (Zool.), a very small, yellowish brown ant ({Myrmica molesta}), which often infests houses, and sometimes becomes a great pest. {House of bishops} (Prot. Epis. Ch.), one of the two bodies composing a general convertion, the other being House of Clerical and Lay Deputies. {House boat}, a covered boat used as a dwelling. {House of call}, a place, usually a public house, where journeymen connected with a particular trade assemble when out of work, ready for the call of employers. [Eng.] {To bring down the house}. See under {Bring}. {To keep house}, to maintain an independent domestic establishment. {To keep open house}, to entertain friends at all times. Syn: Dwelling; residence; abode. See {Tenement}. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  houses 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
houses
 • /HH AW1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [house]
 • คนดูในโรงภาพยนตร์[Lex2]
 • ครอบครัว: ตระกูล [Lex2]
 • จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน [Lex2]
 • บ้าน: ที่อยู่ [Lex2]
 • สภา[Lex2]
 • (n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน ###S. dwelling [Hope]
 • (n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
 • (vt) เอาไว้ในบ้าน,ให้ที่พัก,บรรจุ,ซ่อนไว้ [Nontri]
 • /HH AW1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hauses, Haus

Similar FRENCH words suggested by aspell:
housse, houssé, ho uses, ho-uses, hou ses, hou-ses, housses, houssés, housser, uses, usés, houes, houés, bouses, couses, houles, houées, gousse, houasse, houssai, houssées, ourses, houssez, houssée, use, usé, houasses, houe, houé, hues, hués, mousse, moussé, pousse, poussé, rousse, tousse, toussé, houez, soues

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4665 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).