Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for house (4 entries) (6.2655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -house-, *house*. Possible hiragana form: ほうせ

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: House \House\ (hous), n.; pl. {Houses}. [OE. hous, hus, AS. h?s; akin to OS. & OFries. h?s, D. huis, OHG. h?s, G. haus, Icel. h?s, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh?s, house of God, temple; and prob. to E. hide to conceal. See {Hide}, and cf. {Hoard}, {Husband}, {Hussy}, {Husting}.] 1. A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion. [1913 Webster] Houses are built to live in; not to look on. --Bacon. [1913 Webster] Bees with smoke and doves with noisome stench Are from their hives and houses driven away. --Shak. [1913 Webster] 2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house. See below. [1913 Webster] 3. Those who dwell in the same house; a household. [1913 Webster] One that feared God with all his house. --Acts x. 2. [1913 Webster] 4. A family of ancestors, descendants, and kindred; a race of persons from the same stock; a tribe; especially, a noble family or an illustrious race; as, the house of Austria; the house of Hanover; the house of Israel. [1913 Webster] The last remaining pillar of their house, The one transmitter of their ancient name. --Tennyson. [1913 Webster] 5. One of the estates of a kingdom or other government assembled in parliament or legislature; a body of men united in a legislative capacity; as, the House of Lords; the House of Commons; the House of Representatives; also, a quorum of such a body. See {Congress}, and {Parliament}. [1913 Webster] 6. (Com.) A firm, or commercial establishment. [1913 Webster] 7. A public house; an inn; a hotel. [1913 Webster] 8. (Astrol.) A twelfth part of the heavens, as divided by six circles intersecting at the north and south points of the horizon, used by astrologers in noting the positions of the heavenly bodies, and casting horoscopes or nativities. The houses were regarded as fixed in respect to the horizon, and numbered from the one at the eastern horizon, called the ascendant, first house, or house of life, downward, or in the direction of the earth's revolution, the stars and planets passing through them in the reverse order every twenty-four hours. [1913 Webster] 9. A square on a chessboard, regarded as the proper place of a piece. [1913 Webster] 10. An audience; an assembly of hearers, as at a lecture, a theater, etc.; as, a thin or a full house. [1913 Webster] 11. The body, as the habitation of the soul. [1913 Webster] This mortal house I'll ruin, Do C[ae]sar what he can. --Shak. [1913 Webster] 12. Usage: [With an adj., as narrow, dark, etc.] The grave. "The narrow house." --Bryant. [1913 Webster] Note: House is much used adjectively and as the first element of compounds. The sense is usually obvious; as, house cricket, housemaid, house painter, housework. [1913 Webster] {House ant} (Zool.), a very small, yellowish brown ant ({Myrmica molesta}), which often infests houses, and sometimes becomes a great pest. {House of bishops} (Prot. Epis. Ch.), one of the two bodies composing a general convertion, the other being House of Clerical and Lay Deputies. {House boat}, a covered boat used as a dwelling. {House of call}, a place, usually a public house, where journeymen connected with a particular trade assemble when out of work, ready for the call of employers. [Eng.] {To bring down the house}. See under {Bring}. {To keep house}, to maintain an independent domestic establishment. {To keep open house}, to entertain friends at all times. Syn: Dwelling; residence; abode. See {Tenement}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: House \House\, v. t. [imp. & p. p. {Housed}; p. pr. & vb. n. {Housing}.] [AS. h?sian.] 1. To take or put into a house; to shelter under a roof; to cover from the inclemencies of the weather; to protect by covering; as, to house one's family in a comfortable home; to house farming utensils; to house cattle. [1913 Webster] At length have housed me in a humble shed. --Young. [1913 Webster] House your choicest carnations, or rather set them under a penthouse. --Evelyn. [1913 Webster] 2. To drive to a shelter. --Shak. [1913 Webster] 3. To admit to residence; to harbor. [1913 Webster] Palladius wished him to house all the Helots. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] 4. To deposit and cover, as in the grave. --Sandys. [1913 Webster] 5. (Naut.) To stow in a safe place; to take down and make safe; as, to house the upper spars. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: House \House\, v. i. 1. To take shelter or lodging; to abide to dwell; to lodge. [1913 Webster] You shall not house with me. --Shak. [1913 Webster] 2. (Astrol.) To have a position in one of the houses. See {House}, n., 8. "Where Saturn houses." --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: house n 1: a dwelling that serves as living quarters for one or more families; "he has a house on Cape Cod"; "she felt she had to get out of the house" 2: the members of a business organization that owns or operates one or more establishments; "he worked for a brokerage house" [syn: {firm}, {house}, {business firm}] 3: the members of a religious community living together 4: the audience gathered together in a theatre or cinema; "the house applauded"; "he counted the house" 5: an official assembly having legislative powers; "a bicameral legislature has two houses" 6: aristocratic family line; "the House of York" 7: play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults; "the children were playing house" 8: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign}, {mansion}, {house}, {planetary house}] 9: the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet" 10: a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home" [syn: {family}, {household}, {house}, {home}, {menage}] 11: a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full" [syn: {theater}, {theatre}, {house}] 12: a building in which something is sheltered or located; "they had a large carriage house" v 1: contain or cover; "This box houses the gears" 2: provide housing for; "The immigrants were housed in a new development outside the town" [syn: {house}, {put up}, {domiciliate}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  house 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
house
 • คนดูในโรงภาพยนตร์[Lex2]
 • ครอบครัว: ตระกูล [Lex2]
 • จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน [Lex2]
 • บ้าน: ที่อยู่ [Lex2]
 • สภา[Lex2]
 • (n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน ###S. dwelling [Hope]
 • (n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
 • (vt) เอาไว้ในบ้าน,ให้ที่พัก,บรรจุ,ซ่อนไว้ [Nontri]
 • /HH AW1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hose, hause, hopse

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ho use, ho-use, hou se, hou-se, housse, houssé, housser, housses, houssés, houes, houés, Houde, use, usé, houe, houé, bouse, couse, houle, houée, houles, houées, gousse, houssez, houssée, hues, hués, user, uses, usés, houez, houer, houssai, ourse, ouste, soues, houasse, hue, hué, houseau, ose, osé, bouses, couses, j'use, mousse, moussé, pousse, poussé, rousse, tousse, toussé, soue, buse, fuse, fusé, muse, musé, ruse, rusé, l'use, m'use, n'use, s'use, t'use

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2655 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).