Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hot (6 entries) (6.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hot-, *hot*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hot \Hot\, imp. & p. p. of {Hote}. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hot \Hot\, a. [Compar. {Hotter}; superl. {Hottest}.] [OE. hot, hat, AS. h[=a]t; akin to OS. h[=e]t, D. heet, OHG. heiz, G. heiss, Icel. heitr, Sw. het, Dan. heed, hed; cf. Goth. heit[=o] fever, hais torch. Cf. {Heat}.] 1. Having much sensible heat; exciting the feeling of warmth in a great degree; very warm; -- opposed to cold, and exceeding warm in degree; as, a hot stove; hot water or air. "A hotvenison pasty." --Shak. [1913 Webster] 2. Characterized by heat, ardor, or animation; easily excited; firely; vehement; passionate; violent; eager. [1913 Webster] Achilles is impatient, hot, and revengeful. --Dryden. [1913 Webster] There was mouthing in hot haste. --Byron. [1913 Webster] 3. Lustful; lewd; lecherous. --Shak. [1913 Webster] 4. Acrid; biting; pungent; as, hot as mustard. [1913 Webster] {Hot bed} (Iron Manuf.), an iron platform in a rolling mill, on which hot bars, rails, etc., are laid to cool. {Hot wall} (Gardening), a wall provided with flues for the conducting of heat, to hasten the growth of fruit trees or the ripening of fruit. {Hot well} (Condensing Engines), a receptacle for the hot water drawn from the condenser by the air pump. This water is returned to the boiler, being drawn from the hot well by the feed pump. {In hot water} (Fig.), in trouble; in difficulties. [Colloq.] Syn: Burning; fiery; fervid; glowing; eager; animated; brisk; vehement; precipitate; violent; furious; ardent; fervent; impetuous; irascible; passionate; hasty; excitable. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hote \Hote\, v. t. & i. [pres. & imp. {Hatte}, {Hot}, etc.; p. p. {Hote}, {Hoten}, {Hot}, etc. See {Hight}, {Hete}.] 1. To command; to enjoin. [Obs.] --Piers Plowman. [1913 Webster] 2. To promise. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 3. To be called; to be named. [Obs.] [1913 Webster] There as I was wont to hote Arcite, Now hight I Philostrate, not worth a mite. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hight \Hight\, v. t. & i. [imp. {Hight}, {Hot}, p. p. {Hight}, {Hote} (?), {Hoten} (?). See {Hote}.] [OE. heiten, highten, haten, hoten; also hight, hatte, hette, is called, was called, AS. h[=a]tan to call, name, be called, to command, promise; also h[=a]tte is called, was called; akin to G. heissen to call, be called, bid, Goth. haitan to call, in the passive, to be called.] 1. To be called or named. [Archaic & Poetic.] [1913 Webster] Note: In the form hight, it is used in a passive sense as a present, meaning is called or named, also as a preterite, was called or named. This form has also been used as a past participle. See {Hote}. [1913 Webster] The great poet of Italy, That highte Dante. --Chaucer. [1913 Webster] Bright was her hue, and Geraldine she hight. --Surrey. [1913 Webster] Entered then into the church the Reverend Teacher. Father he hight, and he was, in the parish. --Longfellow. [1913 Webster] Childe Harold was he hight. --Byron. [1913 Webster] 2. To command; to direct; to impel. [Obs.] [1913 Webster] But the sad steel seized not where it was hight Upon the child, but somewhat short did fall. --Spenser. [1913 Webster] 3. To commit; to intrust. [Obs.] [1913 Webster] Yet charge of them was to a porter hight. --Spenser. [1913 Webster] 4. To promise. [Obs.] [1913 Webster] He had hold his day, as he had hight. --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hot adj 1: used of physical heat; having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning; "hot stove"; "hot water"; "a hot August day"; "a hot stuffy room"; "she's hot and tired"; "a hot forehead" [ant: {cold}] 2: characterized by violent and forceful activity or movement; very intense; "the fighting became hot and heavy"; "a hot engagement"; "a raging battle"; "the river became a raging torrent" [syn: {hot}, {raging}] 3: extended meanings; especially of psychological heat; marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm; "a hot temper"; "a hot topic"; "a hot new book"; "a hot love affair"; "a hot argument" [ant: {cold}] 4: (color) bold and intense; "hot pink" 5: sexually excited or exciting; "was hot for her"; "hot pants" 6: recently stolen or smuggled; "hot merchandise"; "a hot car" 7: very fast; capable of quick response and great speed; "a hot sports car"; "a blistering pace"; "got off to a hot start"; "in hot pursuit"; "a red-hot line drive" [syn: {blistering}, {hot}, {red-hot}] 8: wanted by the police; "a hot suspect" 9: producing a burning sensation on the taste nerves; "hot salsa"; "jalapeno peppers are very hot" [syn: {hot}, {spicy}] 10: performed or performing with unusually great skill and daring and energy; "a hot drummer"; "he's hot tonight" 11: very popular or successful; "one of the hot young talents"; "cabbage patch dolls were hot last season" 12: very unpleasant or even dangerous; "make it hot for him"; "in the hot seat"; "in hot water" 13: newest or most recent; "news hot off the press"; "red-hot information" [syn: {hot}, {red-hot}] 14: having or bringing unusually good luck; "hot at craps"; "the dice are hot tonight" 15: very good; often used in the negative; "he's hot at math but not so hot at history" 16: newly made; "a hot scent" 17: having or showing great eagerness or enthusiasm; "hot for travel" 18: of a seeker; very near to the object sought; "you are hot" 19: having or dealing with dangerously high levels of radioactivity; "hot fuel rods"; "a hot laboratory" 20: charged or energized with electricity; "a hot wire"; "a live wire" [syn: {hot}, {live}] 21: marked by excited activity; "a hot week on the stock market" From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: hot menace; threat

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.065 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).