Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hook (5 entries) (5.9669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hook-, *hook*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hook \Hook\ (h[oo^]k; 277), n. [OE. hok, AS. h[=o]c; cf. D. haak, G. hake, haken, OHG. h[=a]ko, h[=a]go, h[=a]ggo, Icel. haki, Sw. hake, Dan. hage. Cf. {Arquebuse}, {Hagbut}, {Hake}, {Hatch} a half door, {Heckle}.] 1. A piece of metal, or other hard material, formed or bent into a curve or at an angle, for catching, holding, or sustaining anything; as, a hook for catching fish; a hook for fastening a gate; a boat hook, etc. [1913 Webster] 2. That part of a hinge which is fixed to a post, and on which a door or gate hangs and turns. [1913 Webster] 3. An implement for cutting grass or grain; a sickle; an instrument for cutting or lopping; a billhook. [1913 Webster] Like slashing Bentley with his desperate hook. --Pope. [1913 Webster] 4. (Steam Engin.) See {Eccentric}, and {V-hook}. [1913 Webster] 5. A snare; a trap. [R.] --Shak. [1913 Webster] 6. A field sown two years in succession. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 7. pl. The projecting points of the thigh bones of cattle; -- called also {hook bones}. [1913 Webster] 8. (Geog.) A spit or narrow cape of sand or gravel turned landward at the outer end; as, Sandy Hook in New Jersey. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 9. (Sports) The curving motion of a ball, as in bowling or baseball, curving away from the hand which threw the ball; in golf, a curving motion in the direction of the golfer who struck the ball. [PJC] 10. (Computers) A procedure within the encoding of a computer program which allows the user to modify the program so as to import data from or export data to other programs. [PJC] {By hook or by crook}, one way or other; by any means, direct or indirect. --Milton. "In hope her to attain by hook or crook." --Spenser. {Off the hook}, freed from some obligation or difficulty; as, to get off the hook by getting someone else to do the job. [Colloq.] {Off the hooks}, unhinged; disturbed; disordered. [Colloq.] "In the evening, by water, to the Duke of Albemarle, whom I found mightly off the hooks that the ships are not gone out of the river." --Pepys. {On one's own hook}, on one's own account or responsibility; by one's self. [Colloq. U.S.] --Bartlett. {To go off the hooks}, to die. [Colloq.] --Thackeray. {Bid hook}, a small boat hook. {Chain hook}. See under {Chain}. {Deck hook}, a horizontal knee or frame, in the bow of a ship, on which the forward part of the deck rests. {Hook and eye}, one of the small wire hooks and loops for fastening together the opposite edges of a garment, etc. {Hook bill} (Zool.), the strongly curved beak of a bird. {Hook ladder}, a ladder with hooks at the end by which it can be suspended, as from the top of a wall. {Hook motion} (Steam Engin.), a valve gear which is reversed by V hooks. {Hook squid}, any squid which has the arms furnished with hooks, instead of suckers, as in the genera {Enoploteuthis} and {Onychteuthis}. {Hook wrench}, a wrench or spanner, having a hook at the end, instead of a jaw, for turning a bolthead, nut, or coupling. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hook \Hook\, v. t. [imp. & p. p. {Hooked}; p. pr. & vb. n. {Hooking}.] 1. To catch or fasten with a hook or hooks; to seize, capture, or hold, as with a hook, esp. with a disguised or baited hook; hence, to secure by allurement or artifice; to entrap; to catch; as, to hook a dress; to hook a trout. [1913 Webster] Hook him, my poor dear, . . . at any sacrifice. --W. Collins. [1913 Webster] 2. To seize or pierce with the points of the horns, as cattle in attacking enemies; to gore. [1913 Webster] 3. To steal. [Colloq. Eng. & U.S.] [1913 Webster] {To hook on}, to fasten or attach by, or as by, hook. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hook \Hook\, v. i. 1. To bend; to curve as a hook. [1913 Webster] 2. To move or go with a sudden turn; hence [Slang or Prov. Eng.], to make off; to clear out; -- often with it. "Duncan was wounded, and the escort hooked it." --Kipling. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hook n 1: a catch for locking a door 2: a sharp curve or crook; a shape resembling a hook [syn: {hook}, {crotchet}] 3: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come- on}, {hook}, {lure}, {sweetener}] 4: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold or pull something [syn: {hook}, {claw}] 5: a curved or bent implement for suspending or pulling something 6: a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook}, {draw}, {hooking}] 7: a short swinging punch delivered from the side with the elbow bent 8: a basketball shot made over the head with the hand that is farther from the basket [syn: {hook shot}, {hook}] v 1: fasten with a hook [ant: {unhook}] 2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge}, {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck}, {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}] 3: make a piece of needlework by interlocking and looping thread with a hooked needle; "She sat there crocheting all day" [syn: {crochet}, {hook}] 4: hit a ball and put a spin on it so that it travels to the left 5: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook}, {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}] 6: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage}, {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook}, {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}] 7: hit with a hook; "His opponent hooked him badly" 8: catch with a hook; "hook a fish" 9: to cause (someone or oneself) to become dependent (on something, especially a narcotic drug) [syn: {addict}, {hook}] 10: secure with the foot; "hook the ball" 11: entice and trap; "The car salesman had snared three potential customers" [syn: {hook}, {snare}] 12: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited by a prostitute"; "The young man was caught soliciting in the park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: hook n. A software or hardware feature included in order to simplify later additions or changes by a user. For example, a simple program that prints numbers might always print them in base 10, but a more flexible version would let a variable determine what base to use; setting the variable to 5 would make the program print numbers in base 5. The variable is a simple hook. An even more flexible program might examine the variable and treat a value of 16 or less as the base to use, but treat any other number as the address of a user-supplied routine for printing a number. This is a {hairy} but powerful hook; one can then write a routine to print numbers as Roman numerals, say, or as Hebrew characters, and plug it into the program through the hook. Often the difference between a good program and a superb one is that the latter has useful hooks in judiciously chosen places. Both may do the original job about equally well, but the one with the hooks is much more flexible for future expansion of capabilities ({EMACS}, for example, is all hooks). The term user exit is synonymous but much more formal and less hackish.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9669 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).