Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for holiest (1 entries) (5.0927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holiest-, *holiest*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Holy \Ho"ly\, a. [Compar. {Holier}; superl. {Holiest}.] [OE. holi, hali, AS. h[=a]lig, fr. h[ae]l health, salvation, happiness, fr. h[=a]l whole, well; akin to OS. h?lag, D. & G. heilig, OHG. heilac, Dan. hellig, Sw. helig, Icel. heilagr. See {Whole}, and cf. {Halibut}, {Halidom}, {Hallow}, {Hollyhock}.] 1. Set apart to the service or worship of God; hallowed; sacred; reserved from profane or common use; holy vessels; a holy priesthood. "Holy rites and solemn feasts." --Milton. [1913 Webster] 2. Spiritually whole or sound; of unimpaired innocence and virtue; free from sinful affections; pure in heart; godly; pious; irreproachable; guiltless; acceptable to God. [1913 Webster] Now through her round of holy thought The Church our annual steps has brought. --Keble. [1913 Webster] {Holy Alliance} (Hist.), a league ostensibly for conserving religion, justice, and peace in Europe, but really for repressing popular tendencies toward constitutional government, entered into by Alexander I. of Russia, Francis I. of Austria, and Frederic William III. of Prussia, at Paris, on the 26th of September, 1815, and subsequently joined by all the sovereigns of Europe, except the pope and the king of England. {Holy bark}. See {Cascara sagrada}. {Holy Communion}. See {Eucharist}. {Holy family} (Art), a picture in which the infant Christ, his parents, and others of his family are represented. {Holy Father}, a title of the pope. {Holy Ghost} (Theol.), the third person of the Trinity; the Comforter; the Paraclete. {Holy Grail}. See {Grail}. {Holy grass} (Bot.), a sweet-scented grass ({Hierochloa borealis} and {Hierochloa alpina}). In the north of Europe it was formerly strewed before church doors on saints' days; whence the name. It is common in the northern and western parts of the United States. Called also {vanilla grass} or {Seneca grass}. {Holy Innocents' day}, Childermas day. {Holy Land}, Palestine, the birthplace of Christianity. {Holy office}, the Inquisition. {Holy of holies} (Script.), the innermost apartment of the Jewish tabernacle or temple, where the ark was kept, and where no person entered, except the high priest once a year. {Holy One}. (a) The Supreme Being; -- so called by way of emphasis. " The Holy One of Israel." --Is. xliii. 14. (b) One separated to the service of God. {Holy orders}. See {Order}. {Holy rood}, the cross or crucifix, particularly one placed, in churches. over the entrance to the chancel. {Holy rope}, a plant, the hemp agrimony. {Holy Saturday} (Eccl.), the Saturday immediately preceding the festival of Easter; the vigil of Easter. {Holy Spirit}, same as {Holy Ghost} (above). {Holy Spirit plant}. See {Dove plant}. {Holy thistle} (Bot.), the blessed thistle. See under {Thistle}. {Holy Thursday}. (Eccl.) (a) (Episcopal Ch.) Ascension day. (b) (R. C. Ch.) The Thursday in Holy Week; Maundy Thursday. {Holy war}, a crusade; an expedition carried on by Christians against the Saracens in the Holy Land, in the eleventh, twelfth, and thirteenth centuries, for the possession of the holy places. {Holy water} (Gr. & R. C. Churches), water which has been blessed by the priest for sacred purposes. {Holy-water stoup}, the stone stoup or font placed near the entrance of a church, as a receptacle for holy water. {Holy Week} (Eccl.), the week before Easter, in which the passion of our Savior is commemorated. {Holy writ}, the sacred Scriptures. " Word of holy writ." --Wordsworth. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  holiest 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
holiest
 • /HH OW1 L IY0 AH0 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [holy]
 • ซึ่งศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • ที่เคร่งศาสนา[Lex2]
 • (โฮ\'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ###S. pious,consecrated [Hope]
 • (adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา [Nontri]
 • /HH OW1 L IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
holtest, Folie

Similar FRENCH words suggested by aspell:
joliesse, lest, l'est, doliez, voliez, haliez, hâliez, héliez, joliesses, lests, lied, lieds, nolisait, l'ouest, liesse, lieuse, pliez, polissait, liez, colliez, liait, osiez, ôtiez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.0927 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).