Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hit (11 entries) (5.586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hit-, *hit*.

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit\, pron. It. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit\, 3d pers. sing. pres. of {Hide}, contracted from hideth. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit\, v. t. [imp. & p. p. {Hit}; p. pr. & vb. n. {Hitting}.] [OE. hitten, hutten, of Scand. origin; cf. Dan. hitte to hit, find, Sw. & Icel. hitta.] 1. To reach with a stroke or blow; to strike or touch, usually with force; especially, to reach or touch (an object aimed at). [1913 Webster] I think you have hit the mark. --Shak. [1913 Webster] 2. To reach or attain exactly; to meet according to the occasion; to perform successfully; to attain to; to accord with; to be conformable to; to suit. [1913 Webster] Birds learning tunes, and their endeavors to hit the notes right. --Locke. [1913 Webster] There you hit him; . . . that argument never fails with him. --Dryden. [1913 Webster] Whose saintly visage is too bright To hit the sense of human sight. --Milton. [1913 Webster] He scarcely hit my humor. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To guess; to light upon or discover. "Thou hast hit it." --Shak. [1913 Webster] 4. (Backgammon) To take up, or replace by a piece belonging to the opposing player; -- said of a single unprotected piece on a point. [1913 Webster] {To hit off}, to describe with quick characteristic strokes; as, to hit off a speaker. --Sir W. Temple. {To hit out}, to perform by good luck. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit\, v. i. 1. To meet or come in contact; to strike; to clash; -- followed by against or on. [1913 Webster] If bodies be extension alone, how can they move and hit one against another? --Locke. [1913 Webster] Corpuscles, meeting with or hitting on those bodies, become conjoined with them. --Woodward. [1913 Webster] 2. To meet or reach what was aimed at or desired; to succeed, -- often with implied chance, or luck. [1913 Webster] And oft it hits Where hope is coldest and despair most fits. --Shak. [1913 Webster] And millions miss for one that hits. --Swift. [1913 Webster] {To hit on} or {To hit upon}, to light upon; to come to by chance; to discover unexpectedly; as, he hit on the solution after days of trying. "None of them hit upon the art." --Addison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit.\ adj. Having become very popular or acclaimed; -- said of entertainment performances; as, a hit song, a hit movie. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hit \Hit\, n. 1. A striking against; the collision of one body against another; the stroke that touches anything. [1913 Webster] So he the famed Cilician fencer praised, And, at each hit, with wonder seems amazed. --Dryden. [1913 Webster] 2. A stroke of success in an enterprise, as by a fortunate chance; as, he made a hit; esp. A performance, as a musical recording, movie, or play, which achieved great popularity or acclaim; also used of books or objects of commerce which become big sellers; as, the new notebook computer was a big hit with business travellers. [1913 Webster +PJC] What late he called a blessing, now was wit, And God's good providence, a lucky hit. --Pope. 3. A peculiarly apt expression or turn of thought; a phrase which hits the mark; as, a happy hit. [1913 Webster] 4. A game won at backgammon after the adversary has removed some of his men. It counts less than a {gammon}. [1913 Webster] 5. (Baseball) A striking of the ball; as, a safe hit; a foul hit; -- sometimes used specifically for a {base hit}. [1913 Webster] 6. An act of murder performed for hire, esp. by a professional assassin. [PJC] {Base hit}, {Safe hit}, {Sacrifice hit}. (Baseball) See under {Base}, {Safe}, etc. From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hit n 1: (baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball); "he came all the way around on Williams' hit" 2: the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit" [syn: {hit}, {hitting}, {striking}] 3: a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit}, {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}] 4: (physics) a brief event in which two or more bodies come together; "the collision of the particles resulted in an exchange of energy and a change of direction" [syn: {collision}, {hit}] 5: a dose of a narcotic drug 6: a murder carried out by an underworld syndicate; "it has all the earmarks of a Mafia hit" 7: a connection made via the internet to another website; "WordNet gets many hits from users worldwide" v 1: cause to move by striking; "hit a ball" 2: hit against; come into sudden contact with; "The car hit a tree"; "He struck the table with his elbow" [syn: {hit}, {strike}, {impinge on}, {run into}, {collide with}] [ant: {miss}] 3: deal a blow to, either with the hand or with an instrument; "He hit her hard in the face" 4: reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make}, {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}] 5: affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight" [syn: {hit}, {strike}] 6: hit with a missile from a weapon [syn: {shoot}, {hit}, {pip}] 7: encounter by chance; "I stumbled across a long-lost cousin last night in a restaurant" [syn: {stumble}, {hit}] 8: gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit .300 in the past season" [syn: {score}, {hit}, {tally}, {rack up}] 9: cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The thought struck terror in our minds"; "They were struck with fear" [syn: {hit}, {strike}, {come to}] 10: make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept. 1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2" [syn: {strike}, {hit}] 11: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay}, {hit}, {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off}, {remove}] 12: drive something violently into a location; "he hit his fist on the table"; "she struck her head on the low ceiling" [syn: {hit}, {strike}] 13: reach a point in time, or a certain state or level; "The thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of 140 miles per hour" [syn: {reach}, {hit}, {attain}] 14: produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note" [syn: {strike}, {hit}] 15: consume to excess; "hit the bottle" 16: hit the intended target or goal 17: pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to; "He tries to hit on women in bars" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Hit [hit] (n) , s.(m ) hit From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hit 1. (hit, ting) vurmak 2. hedefe isabet ettirmek 3. uymak, uygun olmak 4. varmak, erişmek 5. isabet etmek 6. saldırmak 7. tesir etmek 8. (A.B.D), (k.dili.) (yola) düzülmek, koyulmak 9. (A.B.D), (argo) vücuda esrar zerketmek. hit-and-run çarpıp kaçan (şöför) hit below the belt boksta kurallara aykırı davranmak 10. haksızlık etmek, kalleşlik etmek. hit it off anlaşmak, uyuşmak, mutabık kalmak. hit one's stride (k.dili.) en yüksek hıza veya dereceye ulaşmak. hit off süratle ve ustalıkla yapmak 11. taklit etmek. hit-or-miss rasgele, tesadüfi 12. sonucunu düşünmeden, dikkatsizce, Iâkaytçe. hit out yumruklamak, yumrukla vurmak. hit the books (slang) ineklemek (ders) hit the bottle (argo) şişeyi devirmek, fazla içki içmek. hit the ceiling (argo) tepesi atmak. hit the deck (argo) yataktan kalkmak 13. aniden yüzükoyun yere yatmak. hit the jackpot (argo) beklenilmedik anda başarı kazanmak. hit the nail on the head taşı gediğine koymak 14. tam bilmek 15. tam isabet kaydetmek. hit the sack (argo) yatmak. hit upon rasgele bulmak. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: hit [hit] nag; pony From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: hit here; hither; this way

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.586 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).