Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for his (14 entries) (6.0789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -his-, *his*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: His \His\ (h[i^]z), pron. [AS. his of him, his, gen. masc. & neut. of h[=e], neut. hit. See {He}.] 1. Belonging or pertaining to him; -- used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete. [1913 Webster] No comfortable star did lend his light. --Shak. [1913 Webster] Who can impress the forest, bid the tree Unfix his earth-bound root? --Shak. [1913 Webster] Note: Also formerly used in connection with a noun simply as a sign of the possessive. "The king his son." --Shak. "By young Telemachus his blooming years." --Pope. This his is probably a corruption of the old possessive ending -is or -es, which, being written as a separate word, was at length confounded with the pronoun his. [1913 Webster] 2. The possessive of he; as, the book is his. "The sea is his, and he made it." --Ps. xcv. 5. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj. {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them} ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.; pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he, hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina, accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his this. [root]183. Cf. {It}.] 1. The man or male being (or object personified to which the masculine gender is assigned), previously designated; a pronoun of the masculine gender, usually referring to a specified subject already indicated. [1913 Webster] Thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. --Gen. iii. 16. [1913 Webster] Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou serve. --Deut. x. 20. [1913 Webster] 2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and usually followed by a relative pronoun. [1913 Webster] He that walketh with wise men shall be wise. --Prov. xiii. 20. [1913 Webster] 3. Man; a male; any male person; -- in this sense used substantively. --Chaucer. [1913 Webster] I stand to answer thee, Or any he, the proudest of thy sort. --Shak. [1913 Webster] Note: When a collective noun or a class is referred to, he is of common gender. In early English, he referred to a feminine or neuter noun, or to one in the plural, as well as to noun in the masculine singular. In composition, he denotes a male animal; as, a he-goat. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: HIS HerstellerInitiative Software Org., Germany From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: consciousness 1. bilinç, şuur 2. idrak, anlayış, akıl, his, vukuf. stream-of -consciousness (edeb) bilinçaltı akımı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chord 1. çalgı teli 2. his, duygu 3. (geom.) kiriş 4. (müz.) bir arada çalınan ahenkli birkaç çeşit nota, akort. dominant chord esas gamın beşinci notası olan akort 5. sol ile ahenkli akort. spinal chord. (bak.) cord chord of an arc yay kirişi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: emotion 1. heyecan, duygu, his. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: feel 1. dokuma hissi, temas, dokunum 2. dokunarak yoklama 3. his, duygu. from the feel of it dokununca 4. havasından. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: feeling 1. his, duyu, duygu, dokunma 2. dokunma hissi 3. (çoğ.) his dünyası, iç âlemi, merhamet, şefkat 4. duygulu, hisli, hassas 5. şefkatli 6. dokunaklı, tesirli. hurt one' feelings hatırını kırmak, gücendirmek. feelingly tesir ederek, hissederek, duyarak, hislerle. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: instinct 1. (gen.) "with" ile dolu (can, his, kuvvet ile) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: overpowering 1. yıkıcı, kahredici 2. çok kuvvetli (sebep, koku, his) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: quick 1. çabuk, seri, hızlı, tez, süratli 2. keskin, anlayışlı 3. işlek, faal 4. tez elden 5. titiz, çabuk kızan 6. gebe, hamile 7. (eski) hayatta, canlı, diri 8. tırnak altındaki hassas et 9. his 10. çabucak, süratle, hemen. quick returns çabuk gelen kazanç. as quick as I can elimden geldiği kadar çabuk. to the quick çok hassas ete kadar, en hassas noktaya kadar. the quick and the dead diriler ve ölüler. quickly çabuk, acele. quickness çabukluk, sürat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sensation 1. duyu duygu, his, seziş 2. duyarlık 3. hayret verici şey, heyecan uyandıran olay, sansasyon. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sense 1. duyu, his 2. (gen.) (çoğ.) akıl, dirayet, zeki, muhakeme 3. şuur 4. fikir, karar, düşünce 5. anlam mana, meal, mefhum 6. idrak etmek, sezmek 7. (k. dili) anlamak. sense impression duyunun dimağa yaptığı etki, sezgi. sense organ duyu organı. sense perception duyum. bring one to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek. common sense aklı selim, sağduyu .in a sense bir anlamda, yani. in one sense bir anlamda, bir taraftan. keen sense keskin duyu. make sense anlamı olmak 8. makul olmak. make sense out of mana cıkarmak. out of his senses aklı başından gitmiş, çıldırmış. sixth sense altıncı his. take the sense of a meeting bir toplantıya hakim olan genel fikri anlamak, nabız yoklamak. the five senses beş duyu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sentiment 1. his, duygu, seziş 2. his inceliği, aşırı hassasiyet 3. (gen.) (çoğ.) fikir, düşünce 4. mütalaa.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0789 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).