Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for highest (1 entries) (5.394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highest-, *highest*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: High \High\, a. [Compar. {Higher}; superl. {Highest}.] [OE. high, hegh, hey, heh, AS. he['a]h, h?h; akin to OS. h?h, OFries. hag, hach, D. hoog, OHG. h?h, G. hoch, Icel. h?r, Sw. h["o]g, Dan. h["o]i, Goth. hauhs, and to Icel. haugr mound, G. h["u]gel hill, Lith. kaukaras.] 1. Elevated above any starting point of measurement, as a line, or surface; having altitude; lifted up; raised or extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as, a high mountain, tower, tree; the sun is high. [1913 Webster] 2. Regarded as raised up or elevated; distinguished; remarkable; conspicuous; superior; -- used indefinitely or relatively, and often in figurative senses, which are understood from the connection; as (a) Elevated in character or quality, whether moral or intellectual; pre["e]minent; honorable; as, high aims, or motives. "The highest faculty of the soul." --Baxter. (b) Exalted in social standing or general estimation, or in rank, reputation, office, and the like; dignified; as, she was welcomed in the highest circles. [1913 Webster] He was a wight of high renown. --Shak. (c) Of noble birth; illustrious; as, of high family. (d) Of great strength, force, importance, and the like; strong; mighty; powerful; violent; sometimes, triumphant; victorious; majestic, etc.; as, a high wind; high passions. "With rather a high manner." --Thackeray. [1913 Webster] Strong is thy hand, and high is thy right hand. --Ps. lxxxix. 13. [1913 Webster] Can heavenly minds such high resentment show? --Dryden. [1913 Webster] (e) Very abstract; difficult to comprehend or surmount; grand; noble. [1913 Webster] Both meet to hear and answer such high things. --Shak. [1913 Webster] Plain living and high thinking are no more. --Wordsworth. (f) Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods at a high price. [1913 Webster] If they must be good at so high a rate, they know they may be safe at a cheaper. --South. (g) Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; -- used in a bad sense. [1913 Webster] An high look and a proud heart . . . is sin. --Prov. xxi. 4. [1913 Webster] His forces, after all the high discourses, amounted really but to eighteen hundred foot. --Clarendon. [1913 Webster] 3. Possessing a characteristic quality in a supreme or superior degree; as, high (i. e., intense) heat; high (i. e., full or quite) noon; high (i. e., rich or spicy) seasoning; high (i. e., complete) pleasure; high (i. e., deep or vivid) color; high (i. e., extensive, thorough) scholarship, etc. [1913 Webster] High time it is this war now ended were. --Spenser. [1913 Webster] High sauces and spices are fetched from the Indies. --Baker. [1913 Webster] 4. (Cookery) Strong-scented; slightly tainted; as, epicures do not cook game before it is high. [1913 Webster] 5. (Mus.) Acute or sharp; -- opposed to {grave} or {low}; as, a high note. [1913 Webster] 6. (Phon.) Made with a high position of some part of the tongue in relation to the palate, as [=e] ([=e]ve), [=oo] (f[=oo]d). See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 10, 11. [1913 Webster] {High admiral}, the chief admiral. {High altar}, the principal altar in a church. {High and dry}, out of water; out of reach of the current or tide; -- said of a vessel, aground or beached. {High and mighty} arrogant; overbearing. [Colloq.] {High art}, art which deals with lofty and dignified subjects and is characterized by an elevated style avoiding all meretricious display. {High bailiff}, the chief bailiff. {High Church}, & {Low Church}, two ecclesiastical parties in the Church of England and the Protestant Episcopal Church. The high-churchmen emphasize the doctrine of the apostolic succession, and hold, in general, to a sacramental presence in the Eucharist, to baptismal regeneration, and to the sole validity of Episcopal ordination. They attach much importance to ceremonies and symbols in worship. Low-churchmen lay less stress on these points, and, in many instances, reject altogether the peculiar tenets of the high-church school. See {Broad Church}. {High constable} (Law), a chief of constabulary. See {Constable}, n., 2. {High commission court}, a court of ecclesiastical jurisdiction in England erected and united to the regal power by Queen Elizabeth in 1559. On account of the abuse of its powers it was abolished in 1641. {High day} (Script.), a holy or feast day. --John xix. 31. {High festival} (Eccl.), a festival to be observed with full ceremonial. {High German}, or {High Dutch}. See under {German}. {High jinks}, an old Scottish pastime; hence, noisy revelry; wild sport. [Colloq.] "All the high jinks of the county, when the lad comes of age." --F. Harrison. {High latitude} (Geog.), one designated by the higher figures; consequently, a latitude remote from the equator. {High life}, life among the aristocracy or the rich. {High liver}, one who indulges in a rich diet. {High living}, a feeding upon rich, pampering food. {High Mass}. (R. C. Ch.) See under {Mass}. {High milling}, a process of making flour from grain by several successive grindings and intermediate sorting, instead of by a single grinding. {High noon}, the time when the sun is in the meridian. {High place} (Script.), an eminence or mound on which sacrifices were offered. {High priest}. See in the Vocabulary. {High relief}. (Fine Arts) See {Alto-rilievo}. {High school}. See under {School}. {High seas} (Law), the open sea; the part of the ocean not in the territorial waters of any particular sovereignty, usually distant three miles or more from the coast line. --Wharton. {High steam}, steam having a high pressure. {High steward}, the chief steward. {High tea}, tea with meats and extra relishes. {High tide}, the greatest flow of the tide; high water. {High time}. (a) Quite time; full time for the occasion. (b) A time of great excitement or enjoyment; a carousal. [Slang] {High treason}, treason against the sovereign or the state, the highest civil offense. See {Treason}. [1913 Webster] Note: It is now sufficient to speak of high treason as treason simply, seeing that petty treason, as a distinct offense, has been abolished. --Mozley & W. {High water}, the utmost flow or greatest elevation of the tide; also, the time of such elevation. {High-water mark}. (a) That line of the seashore to which the waters ordinarily reach at high water. (b) A mark showing the highest level reached by water in a river or other body of fresh water, as in time of freshet. {High-water shrub} (Bot.), a composite shrub ({Iva frutescens}), growing in salt marshes along the Atlantic coast of the United States. {High wine}, distilled spirits containing a high percentage of alcohol; -- usually in the plural. {To be on a high horse}, to be on one's dignity; to bear one's self loftily. [Colloq.] {With a high hand}. (a) With power; in force; triumphantly. "The children of Israel went out with a high hand." --Ex. xiv. 8. (b) In an overbearing manner, arbitrarily. "They governed the city with a high hand." --Jowett (Thucyd. ). Syn: Tall; lofty; elevated; noble; exalted; supercilious; proud; violent; full; dear. See {Tall}. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.394 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).