Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for hie (107 entries) (0.1772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hie-, *hie*. Possible hiragana form: ひえ
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hie[VI] เร่งรีบ (คำโบราณ), See also: รีบไป, Syn. hasten, hurry
hierarchy[N] การจัดระบบตามลำดับขั้น, See also: การจัดระบบตามลำดับชั้น
hieroglyphic[ADJ] เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
hieralgiaอาการปวดกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้นบังคับบัญชา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า hie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
hie"How much is this handkerchief?" "It is ninety-five cents."
hieWhat were the chief events of 1990?
hieArchie made a move on her.
hieHe is no better than a thief.
hieDo I pay you or the cashier?
hieYou dropped your handkerchief.
hieIf he had trained himself harder at that time, he would be healthier now.
hieEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
hieThat child is full of mischief.
hieAlcohol has done great mischief to his body.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hie(ไฮ) v. เร่ง,รีบเร่ง,รีบไป
hiemal(ไฮ'อะมัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
hiero-Pref. "ศักดิ์สิทธิ์"
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic,hierocratical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะสงฆ์[N] clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography   FR: bibliographie [f]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIEB HH IY1 B
HIER HH AY1 ER0
HIERS HH IY1 R Z
HIETT HH AY1 T
HIEMS HH IY1 M Z
HIEGEL HH IY1 G AH0 L
HIEBER HH IY1 B ER0
HIETPAS HH AY1 T P AH0 Z
HIETALA HH AY1 T AH0 L AH0
HIESTER HH AY1 AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hie (v) (h ai1)
hied (v) (h ai1 d)
hies (v) (h ai1 z)
hieing (v) (h ai1 i ng)
hierarchy (n) (h ai1 @ r aa k ii)
hierarchic (j) (h ai2 @ r aa1 k i k)
hieroglyph (n) (h ai1 @ r @ g l i f)
hierarchies (n) (h ai1 @ r aa k i z)
hieroglyphs (n) (h ai1 @ r @ g l i f s)
hierarchical (j) (h ai2 @ r aa1 k i k l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等级制度[deng3 ji2 zhi4 du4, 等級制度] hierarchy [Add to Longdo]
阶层[jie1 ceng2, 階層] hierarchy [Add to Longdo]
阶级式[jie1 ji2 shi4, 階級式] hierarchical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒエラグリフ(P);ハイエログリフ[, hieragurifu (P); haierogurifu] (n) hieroglyph; hieroglyphic; (P) [Add to Longdo]
ヒエラティック[, hierateikku] (n,adj-no) (See デモティック) hieratic (Egyptian script) [Add to Longdo]
ヒエラルキー;ヒエラルヒー[, hieraruki-; hieraruhi-] (n) hierarchy (ger [Add to Longdo]
ヒエログリフ[, hierogurifu] (n) hieroglyph [Add to Longdo]
日吉神道[ひえしんとう, hieshintou] (n) (obsc) (See 山王一実神道) Hie Shinto (form of Shinto heavily influenced by Tendai) [Add to Longdo]
比叡山[ひえいざん, hieizan] (n) Mt. Hiei (in Kyoto) [Add to Longdo]
秘苑[ひえん, hien] (n) (1) secret garden; private garden; (2) name for female genitalia [Add to Longdo]
非営利[ひえいり, hieiri] (n) non-profit; not-for-profit; non-commercial [Add to Longdo]
非営利事業[ひえいりじぎょう, hieirijigyou] (n) nonprofit (noncommercial) business [Add to Longdo]
非営利組織[ひえいりそしき, hieirisoshiki] (n) nonprofit organization; NPO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] hierarchical (a-no), layered [Add to Longdo]
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
階層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing [Add to Longdo]
階層形計算機ネットワーク[かいそうがたけいさんきネットワーク, kaisougatakeisanki nettowa-ku] hierarchical computer network [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
階層表記法[かいそうひょうきほう, kaisouhyoukihou] hierarchical notation [Add to Longdo]
階層表示[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] hierarchical display [Add to Longdo]
階層分類体系[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
hierที่นี่, ตรงนี้ เช่น Er ist nicht mehr hier. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว
hierที่นี่, See also: da, dort
hieß(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ heißen: ich hieß, du hießt/hießtest, er/sie/es hieß, wir/Sie/sie hießen, ihr/Ihr hießt| มีชื่อว่า, See also: heißen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hieb {m}clip [Add to Longdo]
Hierarchie {f} | Hierarchien {pl}hierarchy | hierarchies [Add to Longdo]
Hieroglyphe {f} | Hieroglyphen {pl}hieroglyph | hieroglyphs; hieroglyphics [Add to Longdo]
Rangordnung {f}; Rangfolge {f}; Stufenfolge {f}hierarchy [Add to Longdo]
hieb- und stichfest {adj} [übtr.]airtight [Add to Longdo]
hienieden {adv} [obs.]here below [Add to Longdo]
hier; dahere [Add to Longdo]
hierherein [Add to Longdo]
hier herumhereabout [Add to Longdo]
hier herumhereabouts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hier(adv) เมื่อวาน

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷える[ひえる, hieru] kalt_werden [Add to Longdo]
刀剣[とうけん, touken] Hiebwaffen, Schwerter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hie \Hie\, v. i. [imp. & p. p. {Hied}; p. pr. & vb. n. {Hying}.] [OE. hien, hihen, highen, AS. higian to hasten, strive; cf. L. ciere to put in motion, call upon, rouse, Gr. ? to go, E. cite.] To hasten; to go in haste; -- also often with the reciprocal pronoun. [Rare, except in poetry] "My husband hies him home." --Shak. [1913 Webster] The youth, returning to his mistress, hies. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hie \Hie\, n. Haste; diligence. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hie v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests"; "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot}, {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along}, {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1772 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).