Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for held (8 entries) (4.0901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -held-, *held*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hold \Hold\, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n. {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing, though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden, OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth. haldan to feed, tend (the cattle); of unknown origin. Gf. {Avast}, {Halt}, {Hod}.] [1913 Webster] 1. To cause to remain in a given situation, position, or relation, within certain limits, or the like; to prevent from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep in the grasp; to retain. [1913 Webster] The loops held one curtain to another. --Ex. xxxvi. 12. [1913 Webster] Thy right hand shall hold me. --Ps. cxxxix. 10. [1913 Webster] They all hold swords, being expert in war. --Cant. iii. 8. [1913 Webster] In vain he seeks, that having can not hold. --Spenser. [1913 Webster] France, thou mayst hold a serpent by the tongue, . . . A fasting tiger safer by the tooth, Than keep in peace that hand which thou dost hold. --Shak. [1913 Webster] 2. To retain in one's keeping; to maintain possession of, or authority over; not to give up or relinquish; to keep; to defend. [1913 Webster] We mean to hold what anciently we claim Of deity or empire. --Milton. [1913 Webster] 3. To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to derive title to; as, to hold office. [1913 Webster] This noble merchant held a noble house. --Chaucer. [1913 Webster] Of him to hold his seigniory for a yearly tribute. --Knolles. [1913 Webster] And now the strand, and now the plain, they held. --Dryden. [1913 Webster] 4. To impose restraint upon; to limit in motion or action; to bind legally or morally; to confine; to restrain. [1913 Webster] We can not hold mortality's strong hand. --Shak. [1913 Webster] Death! what do'st? O, hold thy blow. --Grashaw. [1913 Webster] He had not sufficient judgment and self-command to hold his tongue. --Macaulay. [1913 Webster] 5. To maintain in being or action; to carry on; to prosecute, as a course of conduct or an argument; to continue; to sustain. [1913 Webster] Hold not thy peace, and be not still. --Ps. lxxxiii. 1. [1913 Webster] Seedtime and harvest, heat and hoary frost, Shall hold their course. --Milton. [1913 Webster] 6. To prosecute, have, take, or join in, as something which is the result of united action; as to, hold a meeting, a festival, a session, etc.; hence, to direct and bring about officially; to conduct or preside at; as, the general held a council of war; a judge holds a court; a clergyman holds a service. [1913 Webster] I would hold more talk with thee. --Shak. [1913 Webster] 7. To receive and retain; to contain as a vessel; as, this pail holds milk; hence, to be able to receive and retain; to have capacity or containing power for. [1913 Webster] Broken cisterns that can hold no water. --Jer. ii. 13. [1913 Webster] One sees more devils than vast hell can hold. --Shak. [1913 Webster] 8. To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to sustain. [1913 Webster] Stand fast and hold the traditions which ye have been taught. --2 Thes. ii.15. [1913 Webster] But still he held his purpose to depart. --Dryden. [1913 Webster] 9. To consider; to regard; to esteem; to account; to think; to judge. [1913 Webster] I hold him but a fool. --Shak. [1913 Webster] I shall never hold that man my friend. --Shak. [1913 Webster] The Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. --Ex. xx. 7. [1913 Webster] 10. To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he holds his head high. [1913 Webster] Let him hold his fingers thus. --Shak. [1913 Webster] {To hold a wager}, to lay or hazard a wager. --Swift. {To hold forth}, (a) v. t.to offer; to exhibit; to propose; to put forward. "The propositions which books hold forth and pretend to teach." --Locke. (b) v. i. To talk at length; to harangue. {To held in}, to restrain; to curd. {To hold in hand}, to toy with; to keep in expectation; to have in one's power. [Obs.] [1913 Webster] O, fie! to receive favors, return falsehoods, And hold a lady in hand. --Beaw. & Fl. {To hold in play}, to keep under control; to dally with. --Macaulay. {To hold off}, to keep at a distance. {To hold on}, to hold in being, continuance or position; as, to hold a rider on. {To hold one's day}, to keep one's appointment. [Obs.] --Chaucer. {To hold one's own}. To keep good one's present condition absolutely or relatively; not to fall off, or to lose ground; as, a ship holds her own when she does not lose ground in a race or chase; a man holds his own when he does not lose strength or weight. {To hold one's peace}, to keep silence. {To hold out}. (a) To extend; to offer. "Fortune holds out these to you as rewards." --B. Jonson. (b) To continue to do or to suffer; to endure. "He can not long hold out these pangs." --Shak. {To hold up}. (a) To raise; to lift; as, hold up your head. (b) To support; to sustain. "He holds himself up in virtue."--Sir P. Sidney. (c) To exhibit; to display; as, he was held up as an example. (d) To rein in; to check; to halt; as, hold up your horses. (e) to rob, usually at gunpoint; -- often with the demand to "hold up" the hands. (f) To delay. {To hold water}. (a) Literally, to retain water without leaking; hence (Fig.), to be whole, sound, consistent, without gaps or holes; -- commonly used in a negative sense; as, his statements will not hold water. [Colloq.] (b) (Naut.) To hold the oars steady in the water, thus checking the headway of a boat. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Held \Held\, imp. & p. p. of {Hold}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: held adj 1: occupied or in the control of; often used in combination; "enemy-held territory" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: held [hɛlt] held From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Held [hɛlt] (n) , s.(m ) hero From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: withold 1. (-held, -holding) elinde tutmak, kendine saklamak, bırakmamak 2. kısıtlamak 3. vermemek. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: held [hɛlt] hero From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: held luck

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.0901 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).