Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hedge (4 entries) (3.7669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedge-, *hedge*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hedge \Hedge\, n. [OE. hegge, AS. hecg; akin to haga an inclosure, E. haw, AS. hege hedge, E. haybote, D. hegge, OHG. hegga, G. hecke. [root]12. See {Haw} a hedge.] A thicket of bushes, usually thorn bushes; especially, such a thicket planted as a fence between any two portions of land; and also any sort of shrubbery, as evergreens, planted in a line or as a fence; particularly, such a thicket planted round a field to fence it, or in rows to separate the parts of a garden. [1913 Webster] The roughest berry on the rudest hedge. --Shak. [1913 Webster] Through the verdant maze Of sweetbrier hedges I pursue my walk. --Thomson. [1913 Webster] Note: Hedge, when used adjectively or in composition, often means rustic, outlandish, illiterate, poor, or mean; as, hedge priest; hedgeborn, etc. [1913 Webster] {Hedge bells}, {Hedge bindweed} (Bot.), a climbing plant related to the morning-glory ({Convolvulus sepium}). {Hedge bill}, a long-handled billhook. {Hedge garlic} (Bot.), a plant of the genus {Alliaria}. See {Garlic mustard}, under {Garlic}. {Hedge hyssop} (Bot.), a bitter herb of the genus {Gratiola}, the leaves of which are emetic and purgative. {Hedge marriage}, a secret or clandestine marriage, especially one performed by a hedge priest. [Eng.] {Hedge mustard} (Bot.), a plant of the genus {Sisymbrium}, belonging to the Mustard family. {Hedge nettle} (Bot.), an herb, or under shrub, of the genus {Stachys}, belonging to the Mint family. It has a nettlelike appearance, though quite harmless. {Hedge note}. (a) The note of a hedge bird. (b) Low, contemptible writing. [Obs.] --Dryden. {Hedge priest}, a poor, illiterate priest. --Shak. {Hedge school}, an open-air school in the shelter of a hedge, in Ireland; a school for rustics. {Hedge sparrow} (Zool.), a European warbler ({Accentor modularis}) which frequents hedges. Its color is reddish brown, and ash; the wing coverts are tipped with white. Called also {chanter}, {hedge warbler}, {dunnock}, and {doney}. {Hedge writer}, an insignificant writer, or a writer of low, scurrilous stuff. [Obs.] --Swift. {To breast up a hedge}. See under {Breast}. {To hang in the hedge}, to be at a standstill. "While the business of money hangs in the hedge." --Pepys. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hedge \Hedge\, v. t. [imp. & p. p. {Hedged}; p. pr. & vb. n. {Hedging}.] 1. To inclose or separate with a hedge; to fence with a thickly set line or thicket of shrubs or small trees; as, to hedge a field or garden. [1913 Webster] 2. To obstruct, as a road, with a barrier; to hinder from progress or success; -- sometimes with up and out. [1913 Webster] I will hedge up thy way with thorns. --Hos. ii. 6. [1913 Webster] Lollius Urbius . . . drew another wall . . . to hedge out incursions from the north. --Milton. [1913 Webster] 3. To surround for defense; to guard; to protect; to hem (in). "England, hedged in with the main." --Shak. [1913 Webster] 4. To surround so as to prevent escape. [1913 Webster] That is a law to hedge in the cuckoo. --Locke. [1913 Webster] 5. To protect oneself against excessive loss in an activity by taking a countervailing action; as, to hedge an investment denominated in a foreign currency by buying or selling futures in that currency; to hedge a donation to one political party by also donating to the opposed political party. [PJC] {To hedge a bet}, to bet upon both sides; that is, after having bet on one side, to bet also on the other, thus guarding against loss. See hedge[5]. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hedge \Hedge\, v. i. 1. To shelter one's self from danger, risk, duty, responsibility, etc., as if by hiding in or behind a hedge; to skulk; to slink; to shirk obligations. [1913 Webster] I myself sometimes, leaving the fear of God on the left hand and hiding mine honor in my necessity, am fain to shuffle, to hedge and to lurch. --Shak. [1913 Webster] 2. (Betting) To reduce the risk of a wager by making a bet against the side or chance one has bet on. [1913 Webster] 3. To use reservations and qualifications in one's speech so as to avoid committing one's self to anything definite. [1913 Webster] The Heroic Stanzas read much more like an elaborate attempt to hedge between the parties than . . . to gain favor from the Roundheads. --Saintsbury. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hedge n 1: a fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes [syn: {hedge}, {hedgerow}] 2: any technique designed to reduce or eliminate financial risk; for example, taking two positions that will offset each other if prices change [syn: {hedge}, {hedging}] 3: an intentionally noncommittal or ambiguous statement; "when you say `maybe' you are just hedging" [syn: {hedge}, {hedging}] v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she skirted the problem"; "They tend to evade their responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}] 2: hinder or restrict with or as if with a hedge; "The animals were hedged in" 3: enclose or bound in with or as it with a hedge or hedges; "hedge the property" [syn: {hedge}, {hedge in}] 4: minimize loss or risk; "diversify your financial portfolio to hedge price risks"; "hedge your bets"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 3.7669 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).