Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for head (7 entries) (6.1104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -head-, *head*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -head \-head\ (-h[e^]d), suffix. A variant of {-hood}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Head \Head\ (h[e^]d), n. [OE. hed, heved, heaved, AS. he['a]fod; akin to D. hoofd, OHG. houbit, G. haupt, Icel. h["o]fu[eth], Sw. hufvud, Dan. hoved, Goth. haubi[thorn]. The word does not correspond regularly to L. caput head (cf. E. {Chief}, {Cadet}, {Capital}), and its origin is unknown.] 1. The anterior or superior part of an animal, containing the brain, or chief ganglia of the nervous system, the mouth, and in the higher animals, the chief sensory organs; poll; cephalon. [1913 Webster] 2. The uppermost, foremost, or most important part of an inanimate object; such a part as may be considered to resemble the head of an animal; often, also, the larger, thicker, or heavier part or extremity, in distinction from the smaller or thinner part, or from the point or edge; as, the head of a cane, a nail, a spear, an ax, a mast, a sail, a ship; that which covers and closes the top or the end of a hollow vessel; as, the head of a cask or a steam boiler. [1913 Webster] 3. The place where the head should go; as, the head of a bed, of a grave, etc.; the head of a carriage, that is, the hood which covers the head. [1913 Webster] 4. The most prominent or important member of any organized body; the chief; the leader; as, the head of a college, a school, a church, a state, and the like. "Their princes and heads." --Robynson (More's Utopia). [1913 Webster] The heads of the chief sects of philosophy. --Tillotson. [1913 Webster] Your head I him appoint. --Milton. [1913 Webster] 5. The place or honor, or of command; the most important or foremost position; the front; as, the head of the table; the head of a column of soldiers. [1913 Webster] An army of fourscore thousand troops, with the duke of Marlborough at the head of them. --Addison. [1913 Webster] 6. Each one among many; an individual; -- often used in a plural sense; as, a thousand head of cattle. [1913 Webster] It there be six millions of people, there are about four acres for every head. --Graunt. [1913 Webster] 7. The seat of the intellect; the brain; the understanding; the mental faculties; as, a good head, that is, a good mind; it never entered his head, it did not occur to him; of his own head, of his own thought or will. [1913 Webster] Men who had lost both head and heart. --Macaulay. [1913 Webster] 8. The source, fountain, spring, or beginning, as of a stream or river; as, the head of the Nile; hence, the altitude of the source, or the height of the surface, as of water, above a given place, as above an orifice at which it issues, and the pressure resulting from the height or from motion; sometimes also, the quantity in reserve; as, a mill or reservoir has a good head of water, or ten feet head; also, that part of a gulf or bay most remote from the outlet or the sea. [1913 Webster] 9. A headland; a promontory; as, Gay Head. --Shak. [1913 Webster] 10. A separate part, or topic, of a discourse; a theme to be expanded; a subdivision; as, the heads of a sermon. [1913 Webster] 11. Culminating point or crisis; hence, strength; force; height. [1913 Webster] Ere foul sin, gathering head, shall break into corruption. --Shak. [1913 Webster] The indisposition which has long hung upon me, is at last grown to such a head, that it must quickly make an end of me or of itself. --Addison. [1913 Webster] 12. Power; armed force. [1913 Webster] My lord, my lord, the French have gathered head. --Shak. [1913 Webster] 13. A headdress; a covering of the head; as, a laced head; a head of hair. --Swift. [1913 Webster] 14. An ear of wheat, barley, or of one of the other small cereals. [1913 Webster] 15. (Bot.) (a) A dense cluster of flowers, as in clover, daisies, thistles; a capitulum. (b) A dense, compact mass of leaves, as in a cabbage or a lettuce plant. [1913 Webster] 16. The antlers of a deer. [1913 Webster] 17. A rounded mass of foam which rises on a pot of beer or other effervescing liquor. --Mortimer. [1913 Webster] 18. pl. Tiles laid at the eaves of a house. --Knight. [1913 Webster] Note: Head is often used adjectively or in self-explaining combinations; as, head gear or headgear, head rest. Cf. {Head}, a. [1913 Webster] {A buck of the first head}, a male fallow deer in its fifth year, when it attains its complete set of antlers. --Shak. {By the head}. (Naut.) See under {By}. {Elevator head}, {Feed head}, etc. See under {Elevator}, {Feed}, etc. {From head to foot}, through the whole length of a man; completely; throughout. "Arm me, audacity, from head to foot." --Shak. {Head and ears}, with the whole person; deeply; completely; as, he was head and ears in debt or in trouble. [Colloq.] {Head fast}. (Naut.) See 5th {Fast}. {Head kidney} (Anat.), the most anterior of the three pairs of embryonic renal organs developed in most vertebrates; the pronephros. {Head money}, a capitation tax; a poll tax. --Milton. {Head pence}, a poll tax. [Obs.] {Head sea}, a sea that meets the head of a vessel or rolls against her course. {Head and shoulders}. (a) By force; violently; as, to drag one, head and shoulders. "They bring in every figure of speech, head and shoulders." --Felton. (b) By the height of the head and shoulders; hence, by a great degree or space; by far; much; as, he is head and shoulders above them. {Heads or tails} or {Head or tail}, this side or that side; this thing or that; -- a phrase used in throwing a coin to decide a choice, question, or stake, head being the side of the coin bearing the effigy or principal figure (or, in case there is no head or face on either side, that side which has the date on it), and tail the other side. {Neither head nor tail}, neither beginning nor end; neither this thing nor that; nothing distinct or definite; -- a phrase used in speaking of what is indefinite or confused; as, they made neither head nor tail of the matter. [Colloq.] {Head wind}, a wind that blows in a direction opposite the vessel's course. {off the top of my head}, from quick recollection, or as an approximation; without research or calculation; -- a phrase used when giving quick and approximate answers to questions, to indicate that a response is not necessarily accurate. {Out of one's own head}, according to one's own idea; without advice or co["o]peration of another. {Over the head of}, beyond the comprehension of. --M. Arnold. {to go over the head of (a person)}, to appeal to a person superior to (a person) in line of command. {To be out of one's head}, to be temporarily insane. {To come or draw to a head}. See under {Come}, {Draw}. {To give (one) the head}, or {To give head}, to let go, or to give up, control; to free from restraint; to give license. "He gave his able horse the head." --Shak. "He has so long given his unruly passions their head." --South. {To his head}, before his face. "An uncivil answer from a son to a father, from an obliged person to a benefactor, is a greater indecency than if an enemy should storm his house or revile him to his head." --Jer. Taylor. {To lay heads together}, to consult; to conspire. {To lose one's head}, to lose presence of mind. {To make head}, or {To make head against}, to resist with success; to advance. {To show one's head}, to appear. --Shak. {To turn head}, to turn the face or front. "The ravishers turn head, the fight renews." --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Head \Head\ (h[e^]d), a. Principal; chief; leading; first; as, the head master of a school; the head man of a tribe; a head chorister; a head cook. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Head \Head\ (h[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Headed}; p. pr. & vb. n. {Heading}.] 1. To be at the head of; to put one's self at the head of; to lead; to direct; to act as leader to; as, to head an army, an expedition, or a riot. --Dryden. [1913 Webster] 2. To form a head to; to fit or furnish with a head; as, to head a nail. --Spenser. [1913 Webster] 3. To behead; to decapitate. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 4. To cut off the top of; to lop off; as, to head trees. [1913 Webster] 5. To go in front of; to get in the front of, so as to hinder or stop; to oppose; hence, to check or restrain; as, to head a drove of cattle; to head a person; the wind heads a ship. [1913 Webster] 6. To set on the head; as, to head a cask. [1913 Webster] {To head off}, to intercept; to get before; as, an officer heads off a thief who is escaping. "We'll head them off at the pass." {To head up}, (a) to close, as a cask or barrel, by fitting a head to. (b) To serve as the leader of; as, to head up a team of investigators. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Head \Head\, v. i. 1. To originate; to spring; to have its source, as a river. [1913 Webster] A broad river, that heads in the great Blue Ridge. --Adair. [1913 Webster] 2. To go or point in a certain direction; to tend; as, how does the ship head? [1913 Webster] 3. To form a head; as, this kind of cabbage heads early. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Feed \Feed\, n. 1. That which is eaten; esp., food for beasts; fodder; pasture; hay; grain, ground or whole; as, the best feed for sheep. [1913 Webster] 2. A grazing or pasture ground. --Shak. [1913 Webster] 3. An allowance of provender given to a horse, cow, etc.; a meal; as, a feed of corn or oats. [1913 Webster] 4. A meal, or the act of eating. [R.] [1913 Webster] For such pleasure till that hour At feed or fountain never had I found. --Milton. [1913 Webster] 5. The water supplied to steam boilers. [1913 Webster] 6. (Mach.) (a) The motion, or act, of carrying forward the stuff to be operated upon, as cloth to the needle in a sewing machine; or of producing progressive operation upon any material or object in a machine, as, in a turning lathe, by moving the cutting tool along or in the work. (b) The supply of material to a machine, as water to a steam boiler, coal to a furnace, or grain to a run of stones. (c) The mechanism by which the action of feeding is produced; a feed motion. [1913 Webster] {Feed bag}, a nose bag containing feed for a horse or mule. {Feed cloth}, an apron for leading cotton, wool, or other fiber, into a machine, as for carding, etc. {Feed door}, a door to a furnace, by which to supply coal. {Feed head}. (a) A cistern for feeding water by gravity to a steam boiler. (b) (Founding) An excess of metal above a mold, which serves to render the casting more compact by its pressure; -- also called a {riser}, {deadhead}, or simply {feed} or {head} --Knight. {Feed heater}. (a) (Steam Engine) A vessel in which the feed water for the boiler is heated, usually by exhaust steam. (b) A boiler or kettle in which is heated food for stock. {Feed motion}, or {Feed gear} (Mach.), the train of mechanism that gives motion to the part that directly produces the feed in a machine. {Feed pipe}, a pipe for supplying the boiler of a steam engine, etc., with water. {Feed pump}, a force pump for supplying water to a steam boiler, etc. {Feed regulator}, a device for graduating the operation of a feeder. --Knight. {Feed screw}, in lathes, a long screw employed to impart a regular motion to a tool rest or tool, or to the work. {Feed water}, water supplied to a steam boiler, etc. {Feed wheel} (Mach.), a kind of feeder. See {Feeder}, n., 8. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: head n 1: the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window" [syn: {head}, {caput}] 2: a single domestic animal; "200 head of cattle" 3: that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head}, {brain}, {psyche}, {nous}] 4: a person who is in charge; "the head of the whole operation" [syn: {head}, {chief}, {top dog}] 5: the front of a military formation or procession; "the head of the column advanced boldly"; "they were at the head of the attack" [ant: {rear}] 6: the pressure exerted by a fluid; "a head of steam" 7: the top of something; "the head of the stairs"; "the head of the page"; "the head of the list" [ant: {foot}] 8: the source of water from which a stream arises; "they tracked him back toward the head of the stream" [syn: {fountainhead}, {headspring}, {head}] 9: (grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent [syn: {head}, {head word}] 10: the tip of an abscess (where the pus accumulates) 11: the length or height based on the size of a human or animal head; "he is two heads taller than his little sister"; "his horse won by a head" 12: a dense cluster of flowers or foliage; "a head of cauliflower"; "a head of lettuce" [syn: {capitulum}, {head}] 13: the educator who has executive authority for a school; "she sent unruly pupils to see the principal" [syn: {principal}, {school principal}, {head teacher}, {head}] 14: an individual person; "tickets are $5 per head" 15: a user of (usually soft) drugs; "the office was full of secret heads" 16: a natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea) [syn: {promontory}, {headland}, {head}, {foreland}] 17: a rounded compact mass; "the head of a comet" 18: the foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container; "the beer had a large head of foam" 19: the part in the front or nearest the viewer; "he was in the forefront"; "he was at the head of the column" [syn: {forefront}, {head}] 20: a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday" [syn: {pass}, {head}, {straits}] 21: forward movement; "the ship made little headway against the gale" [syn: {headway}, {head}] 22: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}] 23: the subject matter at issue; "the question of disease merits serious discussion"; "under the head of minor Roman poets" [syn: {question}, {head}] 24: a line of text serving to indicate what the passage below it is about; "the heading seemed to have little to do with the text" [syn: {heading}, {header}, {head}] 25: the rounded end of a bone that fits into a rounded cavity in another bone to form a joint; "the head of the humerus" 26: that part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves 27: (computer science) a tiny electromagnetic coil and metal pole used to write and read magnetic patterns on a disk [syn: {read/write head}, {head}] 28: (usually plural) the obverse side of a coin that usually bears the representation of a person's head; "call heads or tails!" [ant: {tail}] 29: the striking part of a tool; "the head of the hammer" 30: (nautical) a toilet on board a boat or ship 31: a projection out from one end; "the head of the nail", "a pinhead is the head of a pin" 32: a membrane that is stretched taut over a drum [syn: {drumhead}, {head}] 33: oral stimulation of the genitals; "they say he gives good head" [syn: {oral sex}, {head}] v 1: to go or travel towards; "where is she heading"; "We were headed for the mountains" 2: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head}, {lead}] 3: travel in front of; go in advance of others; "The procession was headed by John" [syn: {lead}, {head}] 4: be the first or leading member of (a group) and excel; "This student heads the class" [syn: {head}, {head up}] 5: direct the course; determine the direction of travelling [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}, {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize}, {channelise}] 6: take its rise; "These rivers head from a mountain range in the Himalayas" 7: be in the front of or on top of; "The list was headed by the name of the president" 8: form a head or come or grow to a head; "The wheat headed early this year" 9: remove the head of; "head the fish"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1104 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).