Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hair (3 entries) (5.9814 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hair-, *hair*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hair \Hair\ (h[^a]r), n. [OE. her, heer, h[ae]r, AS. h[=ae]r; akin to OFries. h[=e]r, D. & G. haar, OHG. & Icel. h[=a]r, Dan. haar, Sw. h[*a]r; cf. Lith. kasa.] 1. The collection or mass of filaments growing from the skin of an animal, and forming a covering for a part of the head or for any part or the whole of the body. [1913 Webster] 2. One the above-mentioned filaments, consisting, in vertebrate animals, of a long, tubular part which is free and flexible, and a bulbous root imbedded in the skin. [1913 Webster] Then read he me how Sampson lost his hairs. --Chaucer. [1913 Webster] And draweth new delights with hoary hairs. --Spenser. [1913 Webster] 3. Hair (human or animal) used for various purposes; as, hair for stuffing cushions. [1913 Webster] 4. (Zool.) A slender outgrowth from the chitinous cuticle of insects, spiders, crustaceans, and other invertebrates. Such hairs are totally unlike those of vertebrates in structure, composition, and mode of growth. [1913 Webster] 5. (Bot.) An outgrowth of the epidermis, consisting of one or of several cells, whether pointed, hooked, knobbed, or stellated. Internal hairs occur in the flower stalk of the yellow frog lily ({Nuphar}). [1913 Webster] 6. A spring device used in a hair-trigger firearm. [1913 Webster] 7. A haircloth. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 8. Any very small distance, or degree; a hairbreadth. [1913 Webster] Note: Hairs is often used adjectively or in combination; as, hairbrush or hair brush, hair dye, hair oil, hairpin, hair powder, a brush, a dye, etc., for the hair. [1913 Webster] {Against the hair}, in a rough and disagreeable manner; against the grain. [Obs.] "You go against the hair of your professions." --Shak. {Hair bracket} (Ship Carp.), a molding which comes in at the back of, or runs aft from, the figurehead. {Hair cells} (Anat.), cells with hairlike processes in the sensory epithelium of certain parts of the internal ear. {Hair compass}, {Hair divider}, a compass or divider capable of delicate adjustment by means of a screw. {Hair glove}, a glove of horsehair for rubbing the skin. {Hair lace}, a netted fillet for tying up the hair of the head. --Swift. {Hair line}, a line made of hair; a very slender line. {Hair moth} (Zool.), any moth which destroys goods made of hair, esp. {Tinea biselliella}. {Hair pencil}, a brush or pencil made of fine hair, for painting; -- generally called by the name of the hair used; as, a camel's hair pencil, a sable's hair pencil, etc. {Hair plate}, an iron plate forming the back of the hearth of a bloomery fire. {Hair powder}, a white perfumed powder, as of flour or starch, formerly much used for sprinkling on the hair of the head, or on wigs. {Hair seal} (Zool.), any one of several species of eared seals which do not produce fur; a sea lion. {Hair seating}, haircloth for seats of chairs, etc. {Hair shirt}, a shirt, or a band for the loins, made of horsehair, and worn as a penance. {Hair sieve}, a strainer with a haircloth bottom. {Hair snake}. See {Gordius}. {Hair space} (Printing), the thinnest metal space used in lines of type. {Hair stroke}, a delicate stroke in writing. {Hair trigger}, a trigger so constructed as to discharge a firearm by a very slight pressure, as by the touch of a hair. --Farrow. {Not worth a hair}, of no value. {To a hair}, with the nicest distinction. {To split hairs}, to make distinctions of useless nicety. [1913 Webster] hairball From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hair n 1: a covering for the body (or parts of it) consisting of a dense growth of threadlike structures (as on the human head); helps to prevent heat loss; "he combed his hair"; "each hair consists of layers of dead keratinized cells" 2: a very small distance or space; "they escaped by a hair's-breadth"; "they lost the election by a whisker" [syn: {hair's-breadth}, {hairsbreadth}, {hair}, {whisker}] 3: filamentous hairlike growth on a plant; "peach fuzz" [syn: {hair}, {fuzz}, {tomentum}] 4: any of the cylindrical filaments characteristically growing from the epidermis of a mammal; "there is a hair in my soup" [syn: {hair}, {pilus}] 5: cloth woven from horsehair or camelhair; used for upholstery or stiffening in garments [syn: {haircloth}, {hair}] 6: a filamentous projection or process on an organism From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: hair n. [back-formation from {hairy}] The complications that make something hairy. ?Decoding {TECO} commands requires a certain amount of hair.? Often seen in the phrase infinite hair, which connotes extreme complexity. Also in hairiferous (tending to promote hair growth): ?GNUMACS elisp encourages lusers to write complex editing modes.? ?Yeah, it's pretty hairiferous all right.? (or just: ?Hair squared!?)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9814 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).