Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for had (9 entries) (5.9812 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -had-, *had*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Had \Had\ (h[a^]d), imp. & p. p. of {Have}. [OE. had, hafde, hefde, AS. h[ae]fde.] See {Have}. [1913 Webster] {Had as lief}, {Had rather}, {Had better}, {Had as soon}, etc., with a nominative and followed by the infinitive without to, are well established idiomatic forms. The original construction was that of the dative with forms of be, followed by the infinitive. See {Had better}, under {Better}. [1913 Webster] And lever me is be pore and trewe. [And more agreeable to me it is to be poor and true.] --C. Mundi (Trans.). [1913 Webster] Him had been lever to be syke. [To him it had been preferable to be sick.] --Fabian. [1913 Webster] For him was lever have at his bed's head Twenty bookes, clad in black or red, . . . Than robes rich, or fithel, or gay sawtrie. --Chaucer. [1913 Webster] Note: Gradually the nominative was substituted for the dative, and had for the forms of be. During the process of transition, the nominative with was or were, and the dative with had, are found. [1913 Webster] Poor lady, she were better love a dream. --Shak. [1913 Webster] You were best hang yourself. --Beau. & Fl. [1913 Webster] Me rather had my heart might feel your love Than my unpleased eye see your courtesy. --Shak. [1913 Webster] I hadde levere than my scherte, That ye hadde rad his legende, as have I. --Chaucer. [1913 Webster] I had as lief not be as live to be In awe of such a thing as I myself. --Shak. [1913 Webster] I had rather be a dog and bay the moon, Than such a Roman. --Shak. [1913 Webster] I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. --Ps. lxxxiv. 10. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Have \Have\ (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben, OFries. hebba, OHG. hab[=e]n, G. haben, Icel. hafa, Sw. hafva, Dan. have, Goth. haban, and prob. to L. habere, whence F. avoir. Cf. {Able}, {Avoirdupois}, {Binnacle}, {Habit}.] 1. To hold in possession or control; to own; as, he has a farm. [1913 Webster] 2. To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one. [1913 Webster] The earth hath bubbles, as the water has. --Shak. [1913 Webster] He had a fever late. --Keats. [1913 Webster] 3. To accept possession of; to take or accept. [1913 Webster] Break thy mind to me in broken English; wilt thou have me? --Shak. [1913 Webster] 4. To get possession of; to obtain; to get. --Shak. [1913 Webster] 5. To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require. [1913 Webster] I had the church accurately described to me. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Wouldst thou have me turn traitor also? --Ld. Lytton. [1913 Webster] 6. To bear, as young; as, she has just had a child. [1913 Webster] 7. To hold, regard, or esteem. [1913 Webster] Of them shall I be had in honor. --2 Sam. vi. 22. [1913 Webster] 8. To cause or force to go; to take. "The stars have us to bed." --Herbert. "Have out all men from me." --2 Sam. xiii. 9. [1913 Webster] 9. To take or hold (one's self); to proceed promptly; -- used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i. e., to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion. --Shak. [1913 Webster] 10. To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive. [1913 Webster] Science has, and will long have, to be a divider and a separatist. --M. Arnold. [1913 Webster] The laws of philology have to be established by external comparison and induction. --Earle. [1913 Webster] 11. To understand. [1913 Webster] You have me, have you not? --Shak. [1913 Webster] 12. To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him. [Slang] [1913 Webster] Note: Have, as an auxiliary verb, is used with the past participle to form preterit tenses; as, I have loved; I shall have eaten. Originally it was used only with the participle of transitive verbs, and denoted the possession of the object in the state indicated by the participle; as, I have conquered him, I have or hold him in a conquered state; but it has long since lost this independent significance, and is used with the participles both of transitive and intransitive verbs as a device for expressing past time. Had is used, especially in poetry, for would have or should have. [1913 Webster] Myself for such a face had boldly died. --Tennyson. [1913 Webster] {To have a care}, to take care; to be on one's guard. {To have (a man) out}, to engage (one) in a duel. {To have done} (with). See under {Do}, v. i. {To have it out}, to speak freely; to bring an affair to a conclusion. {To have on}, to wear. {To have to do with}. See under Do, v. t. Syn: To possess; to own. See {Possess}. [1913 Webster] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: had hate From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: extent 1. boy, uzunluk, mesafe, saha, büyüklük 2. kapsam, şümul 3. derece, mertebe, had 4. (huk.) musadere emirnamesi, müsadere 5. (mat.) uzanma. to a great extent büyük çapta. to the full extent of his power elinden geldiği kadar. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: have 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast) 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak 3. olmak 4. saymak 5. tutmak 6. almak 7. elinde tutmak, hâkim olmak 8. fikir taşımak 9. elde etmek, ele geçirmek 10. ettirmek 11. (k.dili.) aldatmak 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım 14. kocamdan boşanacağım.) 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: limit 1. nihayet, had, uç 2. (çoğ.) hudut, sınır 3. bir niceliğin hiçbir zaman erişemeden aralıksız olarak yaklaştığı başka nicelikı age limit yaş haddi. off limits askerlere yasak bölge. That' the limit ! (argo.) Ancak o kadar olur. çekilir şey değil! From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: measure 1. ölçü, miktar 2. ölçek 3. her hangi bir ölçü sistemi 4. ölçüm, ölçme 5. derece, mertebe, hudut, had 6. şiir vezni 7. tedbir, yol 8. kanun 9. (müz.) ölçü. angular measure açı ölçüsü. beyond measure hadden aşırı, son derece. full measure tam ölçü. for good measure fazladan, ek olarak. in some measure bir dereceye kadar, (kıs.)men. liquid measure sıvı oylum ölçüsü. made to measure ısmarlama yapılmış (elbise) short measure eksik ölçü. take one' measure birinin kabiliyetini sınamak, (fig.) birinin ölçüsünü almak. take measures tedbir almak, hazırlıklı bulunmak. tape measure mezura, mezur, metre şeridi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stint 1. kayıt koymak, bağlamak, şarta bağlamak 2. dar tutmak, masrafı kısmak 3. belirli bir iş yaptırmak 4. cimrilik etmek 5. had, sınır 6. iş, görev. stintedly sınırlı olarak, mahdut surette. stintingly sınırlayarak, tahdit ederek . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: verge 1. sınır, hudut, had, kenar 2. eşik 3. halka daire 4. değnek, asa 5. yönelmek 6. "on" ile yaklaşmak, -e doğru gitmek 7. meyletmek 8. sınırlamak. on the verge of eşiğinde, üzere.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9812 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).