Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for habit (4 entries) (3.5108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habit-, *habit*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Habit \Hab"it\ (h[a^]b"[i^]t) n. [OE. habit, abit, F. habit, fr. L. habitus state, appearance, dress, fr. habere to have, be in a condition; prob. akin to E. have. See {Have}, and cf. {Able}, {Binnacle}, {Debt}, {Due}, {Exhibit}, {Malady.}] 1. The usual condition or state of a person or thing, either natural or acquired, regarded as something had, possessed, and firmly retained; as, a religious habit; his habit is morose; elms have a spreading habit; esp., physical temperament or constitution; as, a full habit of body. [1913 Webster] 2. (Biol.) The general appearance and manner of life of a living organism. Specifically, the tendency of a plant or animal to grow in a certain way; as, the deciduous habit of certain trees. [1913 Webster +PJC] 3. Fixed or established custom; ordinary course of conduct; practice; usage; hence, prominently, the involuntary tendency or aptitude to perform certain actions which is acquired by their frequent repetition; as, habit is second nature; also, peculiar ways of acting; characteristic forms of behavior. [1913 Webster] A man of very shy, retired habits. --W. Irving. [1913 Webster] 4. Outward appearance; attire; dress; hence, a garment; esp., a closely fitting garment or dress worn by ladies; as, a riding habit. [1913 Webster] Costly thy habit as thy purse can buy. --Shak. [1913 Webster] There are, among the statues, several of Venus, in different habits. --Addison. 5. Hence: The distinctive clothing worn commonly by nuns or monks; as, in the late 1900's many orders of nuns discarded their habits and began to dress as ordinary lay women. [PJC] Syn: Practice; mode; manner; way; custom; fashion. Usage: {Habit}, {Custom}. Habit is a disposition or tendency leading us to do easily, naturally, and with growing certainty, what we do often; custom is external, being habitual use or the frequent repetition of the same act. The two operate reciprocally on each other. The custom of giving produces a habit of liberality; habits of devotion promote the custom of going to church. Custom also supposes an act of the will, selecting given modes of procedure; habit is a law of our being, a kind of "second nature" which grows up within us. [1913 Webster] How use doth breed a habit in a man! --Shak. [1913 Webster] He who reigns . . . upheld by old repute, Consent, or custom --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Habit \Hab"it\ (h[a^]b"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Habited}; p. pr. & vb. n. {Habiting}.] [OE. habiten to dwell, F. habiter, fr. L. habitare to have frequently, to dwell, intens. fr. habere to have. See {Habit}, n.] 1. To inhabit. [Obs.] [1913 Webster] In thilke places as they [birds] habiten. --Rom. of R. [1913 Webster] 2. To dress; to clothe; to array. [1913 Webster] They habited themselves like those rural deities. --Dryden. [1913 Webster] 3. To accustom; to habituate. [Obs.] --Chapman. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: habit n 1: an established custom; "it was their habit to dine at 7 every evening" [syn: {habit}, {wont}] 2: (psychology) an automatic pattern of behavior in reaction to a specific situation; may be inherited or acquired through frequent repetition; "owls have nocturnal habits"; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it" [syn: {habit}, {use}] 3: a distinctive attire worn by a member of a religious order 4: the general form or mode of growth (especially of a plant or crystal); "a shrub of spreading habit" 5: attire that is typically worn by a horseback rider (especially a woman's attire) [syn: {habit}, {riding habit}] 6: excessive use of drugs [syn: {substance abuse}, {drug abuse}, {habit}] v 1: put a habit on From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: habit [abi] dress‐coat; evening dress; tails article of dress; garment

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  habit 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
habit
 • การติดยาเสพย์ติด[Lex2]
 • กิจวัตร: สิ่งที่ทำเป็นประจำ [Lex2]
 • ธรรมเนียม: ประเพณี [Lex2]
 • นิสัย: ความเคยชิน [Lex2]
 • (แฮบ\'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน ###S. custom,fashion [Hope]
 • (n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน [Nontri]
 • (vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน [Nontri]
 • /HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
habt, habet

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5108 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).