Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for guess (4 entries) (6.7404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guess-, *guess*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guess \Guess\ (g[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Guessed}; p. pr. & vb. n. {Guessing}.] [OE. gessen; akin to Dan. gisse, Sw. gissa, Icel. gizha, D. gissen: cf. Dan. giette to guess, Icel. geta to get, to guess. Probably originally, to try to get, and akin to E. get. See {Get}.] 1. To form an opinion concerning, without knowledge or means of knowledge; to judge of at random; to conjecture. [1913 Webster] First, if thou canst, the harder reason guess. --Pope. [1913 Webster] 2. To judge or form an opinion of, from reasons that seem preponderating, but are not decisive. [1913 Webster] We may then guess how far it was from his design. --Milton. [1913 Webster] Of ambushed men, whom, by their arms and dress, To be Taxallan enemies I guess. --Dryden. [1913 Webster] 3. To solve by a correct conjecture; to conjecture rightly; as, he who guesses the riddle shall have the ring; he has guessed my designs. [1913 Webster] 4. To hit upon or reproduce by memory. [Obs.] [1913 Webster] Tell me their words, as near as thou canst guess them. --Shak. [1913 Webster] 5. To think; to suppose; to believe; to imagine; -- followed by an objective clause. [1913 Webster] Not all together; better far, I guess, That we do make our entrance several ways. --Shak. [1913 Webster] But in known images of life I guess The labor greater. --Pope. Syn: To conjecture; suppose; surmise; suspect; divine; think; imagine; fancy. Usage: {To Guess}, {Think}, {Reckon}. Guess denotes, to attempt to hit upon at random; as, to guess at a thing when blindfolded; to conjecture or form an opinion on hidden or very slight grounds: as, to guess a riddle; to guess out the meaning of an obscure passage. The use of the word guess for think or believe, although abundantly sanctioned by good English authors, is now regarded as antiquated and objectionable by discriminating writers. It may properly be branded as a colloguialism and vulgarism when used respecting a purpose or a thing about which there is no uncertainty; as, I guess I 'll go to bed. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guess \Guess\, v. i. To make a guess or random judgment; to conjecture; -- with at, about, etc. [1913 Webster] This is the place, as well as I may guess. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guess \Guess\, n. An opinion as to anything, formed without sufficient or decisive evidence or grounds; an attempt to hit upon the truth by a random judgment; a conjecture; a surmise. [1913 Webster] A poet must confess His art 's like physic -- but a happy guess. --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: guess n 1: a message expressing an opinion based on incomplete evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition}, {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}] 2: an estimate based on little or no information [syn: {guess}, {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}] v 1: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up" [syn: {think}, {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}] 2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I am guessing that the price of real estate will rise again"; "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess}, {venture}, {pretend}, {hazard}] 3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn: {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}] 4: guess correctly; solve by guessing; "He guessed the right number of beans in the jar and won the prize" [syn: {guess}, {infer}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  guess 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
guess
 • เดา: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • คิดว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • การคาดการณ์: การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
 • (เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า ###SW. guesser n. guessingly adv. ###S. believe [Hope]
 • (n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า [Nontri]
 • /G EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Guss, Gusses, Heuss, Gutes, gutes, GUS, Gases, Neuss, SuSEs, USS, Gurts, Gurus, Gels, Gens, Guts, Kuss, Ness, Nuss, goss, kess, muss, Dress, Geäst, Gleis, Greis, Gunst, gesät, Gras, fies, Gas, Geist, Muse, SuSE, US, Zeus, Zuse, es, musst, Eies, Gier, Gips, Glas, Gros, Gurt, Guru, Kies, Kurs, Ries, dies, lies, mies, wies, Bus, GEW, GEZ, GPS, Gel, Gen, Gut, Mus, aus, des, gen, gut, uns, Blues, zuerst, Gans, Puls, Suez, euer, quer, Essen, essen, aufessen, gegessen, gemessen, gesessen, zumessen, fressen, wessen, abessen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
guéas, gués, guss, guets, guées, guéés, gueusa, gueusas, gueuses, gueusés, guéais, gauss, guéa, gué, gueuse, gueusé, guéai, guet, guée, guéé, mess, gueux, guéez, guéer

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.7404 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).