Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for guard (4 entries) (4.7443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guard-, *guard*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guard \Guard\, v. t. [imp. & p. p. {Guarded}; p. pr. & vb. n. {Gurding}.] [OF. guarder, garder, warder, F. garder, fr. OHG. wart?n to be on the watch, await, G. marten. See {Ward}, v. & n., and cf. {Guard}, n.] 1. To protect from danger; to secure against surprise, attack, or injury; to keep in safety; to defend; to shelter; to shield from surprise or attack; to protect by attendance; to accompany for protection; to care for. [1913 Webster] For Heaven still guards the right. --Shak. [1913 Webster] 2. To keep watch over, in order to prevent escape or restrain from acts of violence, or the like. [1913 Webster] 3. To protect the edge of, esp. with an ornamental border; hence, to face or ornament with lists, laces, etc. The body of your discourse is sometime guarded with fragments, and the guards are but slightly basted on neither. --Shak. [1913 Webster] 4. To fasten by binding; to gird. [Obs.] --B. Jonson. Syn: To defend; protect; shield; keep; watch. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guard \Guard\ (g[aum]rd), v. i. To watch by way of caution or defense; to be cautious; to be in a state or position of defense or safety; as, careful persons guard against mistakes. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guard \Guard\, n. [OF. guarde, F. garde; of German origin; cf. OHG. wart, warto, one who watches, warta a watching, Goth. wardja watchman. See {Guard}, v. t.] [1913 Webster] 1. One who, or that which, guards from injury, danger, exposure, or attack; defense; protection. [1913 Webster] His greatness was no guard to bar heaven's shaft. --Shak. [1913 Webster] 2. A man, or body of men, stationed to protect or control a person or position; a watch; a sentinel. [1913 Webster] The guard which kept the door of the king's house. --Kings xiv. 27. [1913 Webster] 3. One who has charge of a mail coach or a railway train; a conductor. [Eng.] [1913 Webster] 4. Any fixture or attachment designed to protect or secure against injury, soiling, or defacement, theft or loss; as: (a) That part of a sword hilt which protects the hand. (b) Ornamental lace or hem protecting the edge of a garment. (c) A chain or cord for fastening a watch to one's person or dress. (d) A fence or rail to prevent falling from the deck of a vessel. (e) An extension of the deck of a vessel beyond the hull; esp., in side-wheel steam vessels, the framework of strong timbers, which curves out on each side beyond the paddle wheel, and protects it and the shaft against collision. (f) A plate of metal, beneath the stock, or the lock frame, of a gun or pistol, having a loop, called a bow, to protect the trigger. (g) (Bookbinding) An interleaved strip at the back, as in a scrap book, to guard against its breaking when filled. [1913 Webster] 5. A posture of defense in fencing, and in bayonet and saber exercise. [1913 Webster] 6. An expression or admission intended to secure against objections or censure. [1913 Webster] They have expressed themselves with as few guards and restrictions as I. --Atterbury. [1913 Webster] 7. Watch; heed; care; attention; as, to keep guard. [1913 Webster] 8. (Zool.) The fibrous sheath which covers the phragmacone of the Belemnites. [1913 Webster] Note: Guard is often used adjectively or in combination; as, guard boat or guardboat; guardroom or guard room; guard duty. [1913 Webster] {Advanced guard}, {Coast guard}, etc. See under {Advanced}, {Coast}, etc. {Grand guard} (Mil.), one of the posts of the second line belonging to a system of advance posts of an army. --Mahan. {Guard boat}. (a) A boat appointed to row the rounds among ships of war in a harbor, to see that their officers keep a good lookout. (b) A boat used by harbor authorities to enforce the observance of quarantine regulations. {Guard cells} (Bot.), the bordering cells of stomates; they are crescent-shaped and contain chlorophyll. {Guard chamber}, a guardroom. {Guard detail} (Mil.), men from a company regiment etc., detailed for guard duty. {Guard duty} (Mil.), the duty of watching patrolling, etc., performed by a sentinel or sentinels. {Guard lock} (Engin.), a tide lock at the mouth of a dock or basin. {Guard of honor} (Mil.), a guard appointed to receive or to accompany eminent persons. {Guard rail} (Railroads), a rail placed on the inside of a main rail, on bridges, at switches, etc., as a safeguard against derailment. {Guard ship}, a war vessel appointed to superintend the marine affairs in a harbor, and also, in the English service, to receive seamen till they can be distributed among their respective ships. {Life guard} (Mil.), a body of select troops attending the person of a prince or high officer. {Off one's guard}, in a careless state; inattentive; unsuspicious of danger. {On guard}, serving in the capacity of a guard; doing duty as a guard or sentinel; watching. {On one's guard}, in a watchful state; alert; vigilant. {To mount guard} (Mil.), to go on duty as a guard or sentinel. {To run the guard}, to pass the watch or sentinel without leave. Syn: Defense; shield; protection; safeguard; convoy; escort; care; attention; watch; heed. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: guard n 1: a person who keeps watch over something or someone 2: the person who plays that position on a football team; "the left guard was injured on the play" 3: a device designed to prevent injury or accidents [syn: {guard}, {safety}, {safety device}] 4: a posture of defence in boxing or fencing; "keep your guard up" 5: the person who plays the position of guard on a basketball team 6: a military unit serving to protect some place or person 7: a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard}, {guard}] 8: the duty of serving as a sentry; "he was on guard that night" [syn: {guard duty}, {guard}, {sentry duty}, {sentry go}] 9: (American football) a position on the line of scrimmage; "guards must be good blockers" 10: a position on a basketball team v 1: to keep watch over; "there would be men guarding the horses" 2: watch over or shield from danger or harm; protect; "guard my possessions while I'm away" [syn: {guard}, {ward}] 3: protect against a challenge or attack; "Hold that position behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's attacks" [syn: {defend}, {guard}, {hold}] 4: take precautions in order to avoid some unwanted consequence; "guard against becoming too friendly with the staff"; "guard against infection"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  guard 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
guard
 • คุ้มกัน: ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน [Lex2]
 • อุปกรณ์ป้องกัน: เครื่องป้องกันภัย [Lex2]
 • เฝ้ายาม: ดูแล, รักษาความปลอดภัย [Lex2]
 • เครื่องป้องกันภัย[Lex2]
 • ยาม: ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม [Lex2]
 • ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล: การ์ด [Lex2]
 • ตัวเบี้ยของกีฬาหมากรุก[Lex2]
 • (การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์. ###SW. guarder n. ###S. watch,oversee [Hope]
 • (n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา [Nontri]
 • (vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์ [Nontri]
 • /G AA1 R D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grad, Garde, ARD, gar, Garn, Gerd, Gurt, Guru, UART, gare, ward, Eduard, Quark, Quart, Quarz, Garten, Gulden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
huard, huards, gourd, huart, huarts, couard, gourds, gourât, couards

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.7443 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).