Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for great (4 entries) (5.8928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -great-, *great*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Great \Great\ (gr[=a]t), a. [Compar. {Greater}; superl. {Greatest}.] [OE. gret, great, AS. gre['a]t; akin to OS. & LG. gr[=o]t, D. groot, OHG. gr[=o]z, G. gross. Cf. {Groat} the coin.] 1. Large in space; of much size; big; immense; enormous; expanded; -- opposed to {small} and {little}; as, a great house, ship, farm, plain, distance, length. [1913 Webster] 2. Large in number; numerous; as, a great company, multitude, series, etc. [1913 Webster] 3. Long continued; lengthened in duration; prolonged in time; as, a great while; a great interval. [1913 Webster] 4. Superior; admirable; commanding; -- applied to thoughts, actions, and feelings. [1913 Webster] 5. Endowed with extraordinary powers; uncommonly gifted; able to accomplish vast results; strong; powerful; mighty; noble; as, a great hero, scholar, genius, philosopher, etc. [1913 Webster] 6. Holding a chief position; elevated: lofty: eminent; distinguished; foremost; principal; as, great men; the great seal; the great marshal, etc. [1913 Webster] He doth object I am too great of birth. --Shak. [1913 Webster] 7. Entitled to earnest consideration; weighty; important; as, a great argument, truth, or principle. [1913 Webster] 8. Pregnant; big (with young). [1913 Webster] The ewes great with young. --Ps. lxxviii. 71. [1913 Webster] 9. More than ordinary in degree; very considerable in degree; as, to use great caution; to be in great pain. [1913 Webster] We have all Great cause to give great thanks. --Shak. [1913 Webster] 10. (Genealogy) Older, younger, or more remote, by single generation; -- often used before grand to indicate one degree more remote in the direct line of descent; as, great-grandfather (a grandfather's or a grandmother's father), great-grandson, etc. [1913 Webster] {Great bear} (Astron.), the constellation Ursa Major. {Great cattle} (Law), all manner of cattle except sheep and yearlings. --Wharton. {Great charter} (Eng. Hist.), Magna Charta. {Great circle of a sphere}, a circle the plane of which passes through the center of the sphere. {Great circle sailing}, the process or art of conducting a ship on a great circle of the globe or on the shortest arc between two places. {Great go}, the final examination for a degree at the University of Oxford, England; -- called also {greats}. --T. Hughes. {Great guns}. (Naut.) See under Gun. {The Great Lakes} the large fresh-water lakes (Lakes Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario) which lie on the northern borders of the United States. {Great master}. Same as {Grand master}, under {Grand}. {Great organ} (Mus.), the largest and loudest of the three parts of a grand organ (the others being the choir organ and the swell, and sometimes the pedal organ or foot keys), It is played upon by a separate keyboard, which has the middle position. {The great powers} (of Europe), in modern diplomacy, Great Britain, France, Germany, Austria, Russia, and Italy. {Great primer}. See under {Type}. {Great scale} (Mus.), the complete scale; -- employed to designate the entire series of musical sounds from lowest to highest. {Great sea}, the Mediterranean sea. In Chaucer both the Black and the Mediterranean seas are so called. {Great seal}. (a) The principal seal of a kingdom or state. (b) In Great Britain, the lord chancellor (who is custodian of this seal); also, his office. {Great tithes}. See under Tithes. {The great}, the eminent, distinguished, or powerful. {The Great Spirit}, among the North American Indians, their chief or principal deity. {To be great} (with one), to be intimate or familiar (with him). --Bacon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Great \Great\, n. The whole; the gross; as, a contract to build a ship by the great. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: great adj 1: relatively large in size or number or extent; larger than others of its kind; "a great juicy steak"; "a great multitude"; "the great auk"; "a great old oak"; "a great ocean liner"; "a great delay" 2: of major significance or importance; "a great work of art"; "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th centurey" [syn: {great}, {outstanding}] 3: remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect; "a great crisis"; "had a great stake in the outcome" 4: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking}, {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat}, {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell}, {smashing}] 5: uppercase; "capital A"; "great A"; "many medieval manuscripts are in majuscule script" [syn: {capital}, {great}, {majuscule}] 6: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte}, {expectant}, {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)}, {with child(p)}] n 1: a person who has achieved distinction and honor in some field; "he is one of the greats of American music" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gr. 1. (kıs.) grain, grand, great, gross.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  great 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grat, Gerät, geragt, gerate, Grate, Grats, Grete, grabt, grast, graut, Rest, gräbt, grämt, Kreta, Rat, gerbt, Granat, geregt, greift, grient, Brest, Freak, freit, freut, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, gebt, geht, grau, real, reit, trat, Gerda, Hera, erbat, geraten, giert, Areal, Brett, Greis, Gruft, breit, dreht, gießt, greif, grell, grubt, grölt, grünt, grüßt, getan, GATT, GEMA, Göre, Gerd, gern, Arena, Grieß, Gären, glatt, gären, Gier, Gros, frei, Bea, GEW, GEZ, Gel, Gen, IRA, Ire, Reh, Ren, gen, reg, Ära, Korea, grasen, Brei, Crew

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gréât, gréant, grenat, grenât, grevât, grésât, grêlât, gréait, gréa, gréent, réât, agréât, gréas, guéât, créât, grenant, grenats, grevant, grésant, gérât, réant, agréant, gréâtes, guéant

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.8928 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).