Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for grand (5 entries) (6.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grand-, *grand*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grand \Grand\ (gr[a^]nd), a. [Compar. {Grander} (gr[a^]nd"[~e]r); superl. {Grandest}.] [OE. grant, grount, OF. grant, F. grand, fr. L. grandis; perh. akin to gravis heavy, E. grave, a. Cf. {Grandee}.] 1. Of large size or extent; great; extensive; hence, relatively great; greatest; chief; principal; as, a grand mountain; a grand army; a grand mistake. "Our grand foe, Satan." --Milton. [1913 Webster] Making so bold . . . to unseal Their grand commission. --Shak. [1913 Webster] 2. Great in size, and fine or imposing in appearance or impression; illustrious, dignifled, or noble (said of persons); majestic, splendid, magnificent, or sublime (said of things); as, a grand monarch; a grand lord; a grand general; a grand view; a grand conception. [1913 Webster] They are the highest models of expression, the unapproached masters of the grand style. --M. Arnold. [1913 Webster] 3. Having higher rank or more dignity, size, or importance than other persons or things of the same name; as, a grand lodge; a grand vizier; a grand piano, etc. [1913 Webster] 4. Standing in the second or some more remote degree of parentage or descent; -- generalIy used in composition; as, grandfather, grandson, grandchild, etc. [1913 Webster] What cause Mov'd our grand parents, in that happy state, Favor'd of Heaven so highly, to fall off From their Creator. --Milton. [1913 Webster] {Grand action}, a pianoforte action, used in grand pianos, in which special devices are employed to obtain perfect action of the hammer in striking and leaving the string. {Grand Army of the Republic}, an organized voluntary association of men who served in the Union army or navy during the civil war in the United States. The order has chapters, called Posts, throughout the country. {Grand paunch}, a glutton or gourmand. [Obs.] --Holland. {Grand pensionary}. See under {Pensionary}. {Grand piano} (Mus.), a large piano, usually harp-shaped, in which the wires or strings are generally triplicated, increasing the power, and all the mechanism is introduced in the most effective manner, regardless of the size of the instrument. {Grand relief} (Sculp.), alto relievo. {Grand Seignior}. See under {Seignior}. {Grand stand}, the principal stand, or erection for spectators, at a, race course, etc. {Grand vicar} (Eccl.), a principal vicar; an ecclesiastical delegate in France. {Grand vizier}. See under {Vizier}. Syn: Magnificent; sublime; majestic; dignified; elevated; stately; august; pompous; lofty; eralted; noble. Usage: Grand, Magnificent, Sublime. Grand, in reference to objects of taste, is applied to that which expands the mind by a sense of vastness and majesty; magnificent is applied to anything which is imposing from its splendor; sublime describes that which is awful and elevating. A cataract is grand; a rich and varied landscape is magnificent; an overhanging precipice is sublime. "Grandeur admits of degrees and modifications; but magnificence is that which has already reached the highest degree of superiority naturally belonging to the object in question." --Crabb. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: grand adj 1: of behavior that is impressive and ambitious in scale or scope; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner"; "collecting on a grand scale"; "heroic undertakings" [syn: {expansive}, {grand}, {heroic}] 2: of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of august lineage" [syn: {august}, {grand}, {lordly}] 3: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand}, {luxurious}, {opulent}, {princely}, {sumptuous}] 4: extraordinarily good or great ; used especially as intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film was fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous collection of rare books"; "had a rattling conversation about politics"; "a tremendous achievement" [syn: {fantastic}, {grand}, {howling(a)}, {marvelous}, {marvellous}, {rattling(a)}, {terrific}, {tremendous}, {wonderful}, {wondrous}] 5: of high moral or intellectual value; elevated in nature or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand}, {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified}, {idealistic}, {noble-minded}] 6: large and impressive in physical size or extent; "the bridge is a grand structure" 7: the most important and magnificent in adornment; "grand ballroom"; "grand staircase" 8: used of a person's appearance or behavior; befitting an eminent person; "his distinguished bearing"; "the monarch's imposing presence"; "she reigned in magisterial beauty" [syn: {distinguished}, {grand}, {imposing}, {magisterial}] n 1: the cardinal number that is the product of 10 and 100 [syn: {thousand}, {one thousand}, {1000}, {M}, {K}, {chiliad}, {G}, {grand}, {thou}, {yard}] 2: a piano with the strings on a horizontal harp-shaped frame; usually supported by three legs [syn: {grand piano}, {grand}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: grand [grã] big; great; large From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gr. 1. (kıs.) grain, grand, great, gross. From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]: grand grand (adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, Related: A. petit

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0603 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).