Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for got (5 entries) (6.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -got-, *got*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Get \Get\ (g[e^]t), v. t. [imp. {Got} (g[o^]t) (Obs. {Gat} (g[a^]t)); p. p. {Got} (Obsolescent {Gotten} (g[o^]t"t'n)); p. pr. & vb. n. {Getting}.] [OE. geten, AS. gitan, gietan (in comp.); akin to Icel. geta, Goth. bigitan to find, L. prehendere to seize, take, Gr. chanda`nein to hold, contain. Cf. {Comprehend}, {Enterprise}, {Forget}, {Impregnable}, {Prehensile}.] 1. To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc. [1913 Webster] 2. Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have. --Johnson. [1913 Webster] Thou hast got the face of man. --Herbert. [1913 Webster] 3. To beget; to procreate; to generate. [1913 Webster] I had rather to adopt a child than get it. --Shak. [1913 Webster] 4. To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson. [1913 Webster] It being harder with him to get one sermon by heart, than to pen twenty. --Bp. Fell. [1913 Webster] 5. To prevail on; to induce; to persuade. [1913 Webster] Get him to say his prayers. --Shak. [1913 Webster] 6. To procure to be, or to cause to be in any state or condition; -- with a following participle. [1913 Webster] Those things I bid you do; get them dispatched. --Shak. [1913 Webster] 7. To betake; to remove; -- in a reflexive use. [1913 Webster] Get thee out from this land. --Gen. xxxi. 13. [1913 Webster] He . . . got himself . . . to the strong town of Mega. --Knolles. [1913 Webster] Note: Get, as a transitive verb, is combined with adverbs implying motion, to express the causing to, or the effecting in, the object of the verb, of the kind of motion indicated by the preposition; thus, to get in, to cause to enter, to bring under shelter; as, to get in the hay; to get out, to make come forth, to extract; to get off, to take off, to remove; to get together, to cause to come together, to collect. [1913 Webster] {To get by heart}, to commit to memory. {To get the better of}, {To get the best of}, to obtain an advantage over; to surpass; to subdue. {To get up}, to cause to be established or to exit; to prepare; to arrange; to construct; to invent; as, to get up a celebration, a machine, a book, an agitation. Syn: To obtain; gain; win; acquire. See {Obtain}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Got \Got\, imp. & p. p. of {Get}. See {Get}. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: get 1. (got, got, A.B.D gotten, getting) almak, ele geçirmek elde etmek, tedarik etmek 2. yakalamak 3. götürmek 4. hazırlamak 5. yaptırmak 6. sebep olmak 7. (netice olarak) bulmak 8. ögrenmek 9. (hastalığa) tutulmak, olmak 10. bağlantı kurmak 11. (trene) yetişmek 12. gebe bırakmak (gen.) hayvan) 13. malik olmak 14. kazanmak 15. (k.dili) anlamak 16. (k.dili) vurmak, isabet etmek 17. (argo) şaşırtmak 18. (argo) ilgi çek- mek, hoşa gitmek 19. sinirlendirmek 20. (argo) far- kına varmak 21. getirmek 22. varmak 23. gelmek, gitmek, yer değiştirmek. get about yayılmak 24. dolaşmak 25. ortalıkta görünmek. get across açıklamak, anlaşılmasını sağlamak. get ahead ilerlemek. get ahead of geçmek, geride bırakmak, üstün olmak. get along gitmek, ayrılmak 26. geçinmek, idare etmek 27. başarmak 28. anlaşmak, uymak 29. yaşlanmak. get around yayılmak 30. gezinmek 31. ortalıkta görünmek 32. bir şey elde etmek için yağlamak 33. üstünden atmak, yolunu bulup kurtulmak. get around to geç yapmak, eli geç değmek. get at varmak 34. demek istemek 35. başlamak, yapmak 36. (k.dili) etkilemek. get away kaçmak, gitmek, kurtulmak, savuşmak 37. (koşuya) başlamak. get away with (argo) şüphe uyandırmadan veya ya- kalanmadan atlatmak. get back geri dönmek. get back at (argo) öç almak. get by geçmek, yetmek 38. (k.dili) gecinmek 39. (k.dili) yakayı ele vermeden yapmak. get down inmek, aşağı inmek 40. not etmek, yazmak. get down to başlamak. get drunk sarhoş olmak. get even (with) hakkından gelmek. get home eve varmak 41. dönmek. get in girmek 42. sokmak 43. katılmak 44. (ürün) kaldırmak get in good with (argo) gözüne girmek. get in on faydalanmak, paydaş olmak. get in a word edgewise laf so- kuşturmak. get in supplies erzak almak. get into girmek. get it (k.dili) anlamak 45. cezalanmak. get it into one' head kafasına sokmak 46. anlamak. get married evlenmek. get near yaklaşmak. get nowhere başarısız olmak. get off inmek 47. ayrılmak 48. kurtulmak 49. söylemek. get (some one veya something) off çıkarmak 50. kurtarmak. get (a thing) off one' chest içini dökmek. get on binmek 51. uyuşmak, anlaşmak 52. idare etmek. get on one' feet ayağa kalkmak 53. kendini geçindirecek hale gelmek. get on one' nerves sinirine dokunmak. get (a person veya a thing) on the brain (k.dili) ( bir kimse veya şeyi) aklından çıkaramamak, aklına takılmak. get one' back up inat etmek, kızmak 54. kızdırmak get one' goat (argo) kızdırmak, (slang) keçileri kaçırtmak. get one' hand in eli alışmak, usta olmak. get her hooks on (argo) (erkeğe) kancayı takmak. get ones way istediğini koparmak, hile ile veya üsteleyerek istediğini elde etmek. get out ayrılmak, kaçmak 55. ortaya çıkmak, sızmak 56. yayınlamak 57. güçlükle söylemek 58. çıkarmak. get out from under (karışık bir işten) sıyrılmak. get out of-(den.) almak 59. kurtulmak 60. kurtarmak 61. ayrılmak. get out of bed on the wrong side solundan kalkmak. get out of hand çapraşık hale gelmek, dizginlenemez hale gelmek, çığırından çıkmak. get out of one' depth derin suya girmek 62. başından buyük işe girişmek. get out of (sig.)ht göz önünden gitmek, ortadan kaybolmak. get over (hastalığı, öfkeyi) atlatmak 63. açıklamak, anlaşılmasını sağlamak get ready hazırlamak, hazırlanmak. get religion birden dine bağlanmak. get rid of kurtulmak, başından savmak, atmak. get round yayılmak 64. gezinmek 65. yolunu bulup kurtulmak. get the better of, get the best of üstün çıkmak. get the drop on haberi olmadan silâh çekmek 66. kazançlı bir durumda olmak. get the hang of manasını kavramak 67. işletme sırrını öğrenmek. get there (k.dili) amacına ulaşmak, başarmak. get the upper hand kazanmaya yüztutmak. get through bitirmek 68. geçirmek, geçmek 69. geçinip gitmek. get through to bağlantı kurmak 70. anlamasını sağlamak. get tired yorulmak. get to başlamak 71. yapabilmek 72. bağlantı kurmak. get together toplanmak, bir araya gelmek 73. anlaşmaya varmak 74. toplamak. get up kalkmak 75. binmek, tırmanmak, çıkmak 76. düzenlemek, hazırlamak 77. uydurmak 78. edinmek, geliştirmek. get up steam istim kaldırmak 79. hızlanmak 80. şevklenmek. get used to alışmak get wet ıslanmak. get wind of sezmek, kokusunu almak, duymak. get with (argo) ilgilenmek, uymak. Bak. got. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forget 1. (got, gotten, getting) unutmak, hatırından çıkarmak, hatırlayamamak 2. ihmal etmek. forget oneself diğerkâmlık etmek, kendini düşünmemek 3. kendini unutmak, kendinden geçmek 4. düşünceye dalmak. forget about a thing bir şeyi büsbütün unutmak. forgettable unutulabilir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: goth 1. Got, Got kavminden biri 2. kaba adam, barbar kimse .

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.066 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).