Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gold (6 entries) (5.5825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gold-, *gold*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gold \Gold\ (g[=o]ld), Golde \Golde\, Goolde \Goolde\ (g[=oo]ld), n. (Bot.) An old English name of some yellow flower, -- the marigold ({Calendula}), according to Dr. Prior, but in Chaucer perhaps the turnsole. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gold \Gold\ (g[=o]ld), n. [AS. gold; akin to D. goud, OS. & G. gold, Icel. gull, Sw. & Dan. guld, Goth. gul[thorn], Russ. & OSlav. zlato; prob. akin to E. yellow. [root]49, 234. See {Yellow}, and cf. {Gild}, v. t.] [1913 Webster] 1. (Chem.) A metallic element of atomic number 79, constituting the most precious metal used as a common commercial medium of exchange. It has a characteristic yellow color, is one of the heaviest substances known (specific gravity 19.32), is soft, and very malleable and ductile. It is quite unalterable by heat (melting point 1064.4[deg] C), moisture, and most corrosive agents, and therefore well suited for its use in coin and jewelry. Symbol Au ({Aurum}). Atomic weight 196.97. [1913 Webster] Note: Native gold contains usually eight to ten per cent of silver, but often much more. As the amount of silver increases, the color becomes whiter and the specific gravity lower. Gold is very widely disseminated, as in the sands of many rivers, but in very small quantity. It usually occurs in quartz veins (gold quartz), in slate and metamorphic rocks, or in sand and alluvial soil, resulting from the disintegration of such rocks. It also occurs associated with other metallic substances, as in auriferous pyrites, and is combined with tellurium in the minerals petzite, calaverite, sylvanite, etc. Pure gold is too soft for ordinary use, and is hardened by alloying with silver and copper, the latter giving a characteristic reddish tinge. [See {Carat}.] Gold also finds use in gold foil, in the pigment purple of Cassius, and in the chloride, which is used as a toning agent in photography. [1913 Webster] 2. Money; riches; wealth. [1913 Webster] For me, the gold of France did not seduce. --Shak. [1913 Webster] 3. A yellow color, like that of the metal; as, a flower tipped with gold. [1913 Webster] 4. Figuratively, something precious or pure; as, hearts of gold. --Shak. [1913 Webster] {Age of gold}. See {Golden age}, under {Golden}. {Dutch gold}, {Fool's gold}, {Gold dust}, etc. See under {Dutch}, {Dust}, etc. {Gold amalgam}, a mineral, found in Columbia and California, composed of gold and mercury. {Gold beater}, one whose occupation is to beat gold into gold leaf. {Gold beater's skin}, the prepared outside membrane of the large intestine of the ox, used for separating the leaves of metal during the process of gold-beating. {Gold beetle} (Zool.), any small gold-colored beetle of the family {Chrysomelid[ae]}; -- called also {golden beetle}. {Gold blocking}, printing with gold leaf, as upon a book cover, by means of an engraved block. --Knight. {Gold cloth}. See {Cloth of gold}, under {Cloth}. {Gold Coast}, a part of the coast of Guinea, in West Africa. {Gold cradle}. (Mining) See {Cradle}, n., 7. {Gold diggings}, the places, or region, where gold is found by digging in sand and gravel from which it is separated by washing. {Gold end}, a fragment of broken gold or jewelry. {Gold-end man}. (a) A buyer of old gold or jewelry. (b) A goldsmith's apprentice. (c) An itinerant jeweler. "I know him not: he looks like a gold-end man." --B. Jonson. {Gold fever}, a popular mania for gold hunting. {Gold field}, a region in which are deposits of gold. {Gold finder}. (a) One who finds gold. (b) One who empties privies. [Obs. & Low] --Swift. {Gold flower}, a composite plant with dry and persistent yellow radiating involucral scales, the {Helichrysum St[oe]chas} of Southern Europe. There are many South African species of the same genus. {Gold foil}, thin sheets of gold, as used by dentists and others. See {Gold leaf}. {Gold knobs} or {Gold knoppes} (Bot.), buttercups. {Gold lace}, a kind of lace, made of gold thread. {Gold latten}, a thin plate of gold or gilded metal. {Gold leaf}, gold beaten into a film of extreme thinness, and used for gilding, etc. It is much thinner than gold foil. {Gold lode} (Mining), a gold vein. {Gold mine}, a place where gold is obtained by mining operations, as distinguished from diggings, where it is extracted by washing. Cf. {Gold diggings} (above). {Gold nugget}, a lump of gold as found in gold mining or digging; -- called also a {pepito}. {Gold paint}. See {Gold shell}. {Gold pheasant}, or {Golden pheasant}. (Zool.) See under {Pheasant}. {Gold plate}, a general name for vessels, dishes, cups, spoons, etc., made of gold. {Mosaic gold}. See under {Mosaic}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Watch \Watch\ (w[o^]ch), n. [OE. wacche, AS. w[ae]cce, fr. wacian to wake; akin to D. wacht, waak, G. wacht, wache. [root]134. See {Wake}, v. i. ] [1913 Webster] 1. The act of watching; forbearance of sleep; vigil; wakeful, vigilant, or constantly observant attention; close observation; guard; preservative or preventive vigilance; formerly, a watching or guarding by night. [1913 Webster] Shepherds keeping watch by night. --Milton. [1913 Webster] All the long night their mournful watch they keep. --Addison. [1913 Webster] Note: Watch was formerly distinguished from ward, the former signifying a watching or guarding by night, and the latter a watching, guarding, or protecting by day Hence, they were not unfrequently used together, especially in the phrase to keep watch and ward, to denote continuous and uninterrupted vigilance or protection, or both watching and guarding. This distinction is now rarely recognized, watch being used to signify a watching or guarding both by night and by day, and ward, which is now rarely used, having simply the meaning of guard, or protection, without reference to time. [1913 Webster] Still, when she slept, he kept both watch and ward. --Spenser. [1913 Webster] Ward, guard, or custodia, is chiefly applied to the daytime, in order to apprehend rioters, and robbers on the highway . . . Watch, is properly applicable to the night only, . . . and it begins when ward ends, and ends when that begins. --Blackstone. [1913 Webster] 2. One who watches, or those who watch; a watchman, or a body of watchmen; a sentry; a guard. [1913 Webster] Pilate said unto them, Ye have a watch; go your way, make it as sure as ye can. --Matt. xxvii. 65. [1913 Webster] 3. The post or office of a watchman; also, the place where a watchman is posted, or where a guard is kept. [1913 Webster] He upbraids Iago, that he made him Brave me upon the watch. --Shak. [1913 Webster] 4. The period of the night during which a person does duty as a sentinel, or guard; the time from the placing of a sentinel till his relief; hence, a division of the night. [1913 Webster] I did stand my watch upon the hill. --Shak. [1913 Webster] Might we but hear . . . Or whistle from the lodge, or village cock Count the night watches to his feathery dames. --Milton. [1913 Webster] 5. A small timepiece, or chronometer, to be carried about the person, the machinery of which is moved by a spring. [1913 Webster] Note: Watches are often distinguished by the kind of escapement used, as an {anchor watch}, a {lever watch}, a {chronometer watch}, etc. (see the Note under {Escapement}, n., 3); also, by the kind of case, as a {gold} or {silver watch}, an {open-faced watch}, a {hunting watch}, or {hunter}, etc. [1913 Webster] 6. (Naut.) (a) An allotted portion of time, usually four hour for standing watch, or being on deck ready for duty. Cf. {Dogwatch}. (b) That part, usually one half, of the officers and crew, who together attend to the working of a vessel for an allotted time, usually four hours. The watches are designated as the {port watch}, and the {starboard watch}. [1913 Webster] {Anchor watch} (Naut.), a detail of one or more men who keep watch on deck when a vessel is at anchor. {To be on the watch}, to be looking steadily for some event. {Watch and ward} (Law), the charge or care of certain officers to keep a watch by night and a guard by day in towns, cities, and other districts, for the preservation of the public peace. --Wharton. --Burrill. {Watch and watch} (Naut.), the regular alternation in being on watch and off watch of the two watches into which a ship's crew is commonly divided. {Watch barrel}, the brass box in a watch, containing the mainspring. {Watch bell} (Naut.), a bell struck when the half-hour glass is run out, or at the end of each half hour. --Craig. {Watch bill} (Naut.), a list of the officers and crew of a ship as divided into watches, with their stations. --Totten. {Watch case}, the case, or outside covering, of a watch; also, a case for holding a watch, or in which it is kept. {Watch chain}. Same as {watch guard}, below. {Watch clock}, a watchman's clock; see under {Watchman}. {Watch fire}, a fire lighted at night, as a signal, or for the use of a watch or guard. {Watch glass}. (a) A concavo-convex glass for covering the face, or dial, of a watch; -- also called {watch crystal}. (b) (Naut.) A half-hour glass used to measure the time of a watch on deck. {Watch guard}, a chain or cord by which a watch is attached to the person. {Watch gun} (Naut.), a gun sometimes fired on shipboard at 8 p. m., when the night watch begins. {Watch light}, a low-burning lamp used by watchers at night; formerly, a candle having a rush wick. {Watch night}, The last night of the year; -- so called by the Methodists, Moravians, and others, who observe it by holding religious meetings lasting until after midnight. {Watch paper}, an old-fashioned ornament for the inside of a watch case, made of paper cut in some fanciful design, as a vase with flowers, etc. {Watch tackle} (Naut.), a small, handy purchase, consisting of a tailed double block, and a single block with a hook. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Aluminium \Al`u*min"i*um\ ([a^]l`[-u]*m[i^]n"[i^]*[u^]m), n. [L. alumen. See {Alum}.] (Chem.) same as {aluminum}, chiefly British in usage. [1913 Webster] {Aluminium bronze} or {gold}, a pale gold-colored alloy of aluminium and copper, used for journal bearings, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gold adj 1: made from or covered with gold; "gold coins"; "the gold dome of the Capitol"; "the golden calf"; "gilded icons" [syn: {gold}, {golden}, {gilded}] 2: having the deep slightly brownish color of gold; "long aureate (or golden) hair"; "a gold carpet" [syn: {aureate}, {gilded}, {gilt}, {gold}, {golden}] n 1: coins made of gold 2: a deep yellow color; "an amber light illuminated the room"; "he admired the gold of her hair" [syn: {amber}, {gold}] 3: a soft yellow malleable ductile (trivalent and univalent) metallic element; occurs mainly as nuggets in rocks and alluvial deposits; does not react with most chemicals but is attacked by chlorine and aqua regia [syn: {gold}, {Au}, {atomic number 79}] 4: great wealth; "Whilst that for which all virtue now is sold, and almost every vice--almighty gold"--Ben Jonson 5: something likened to the metal in brightness or preciousness or superiority etc.; "the child was as good as gold"; "she has a heart of gold" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Gold [gɔlt] (n) , s.(n ) gold

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.5825 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).