Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for go (6 entries) (3.0613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go-, *go*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Go \Go\ (g[=o]), obs. p. p. of {Go}. Gone. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Go \Go\, v. i. [imp. {Went} (w[e^]nt); p. p. {Gone} (g[o^]n; 115); p. pr. & vb. n. {Going}. Went comes from the AS, wendan. See {Wend}, v. i.] [OE. gan, gon, AS. g[=a]n, akin to D. gaan, G. gehn, gehen, OHG. g[=e]n, g[=a]n, SW. g[*a], Dan. gaae; cf. Gr. kicha`nai to reach, overtake, Skr. h[=a] to go, AS. gangan, and E. gang. The past tense in AS., eode, is from the root i to go, as is also Goth. iddja went. [root]47a. Cf. {Gang}, v. i., {Wend}.] 1. To pass from one place to another; to be in motion; to be in a state not motionless or at rest; to proceed; to advance; to make progress; -- used, in various applications, of the movement of both animate and inanimate beings, by whatever means, and also of the movements of the mind; also figuratively applied. [1913 Webster] 2. To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to walk step by step, or leisurely. [1913 Webster] Note: In old writers go is much used as opposed to run, or ride. "Whereso I go or ride." --Chaucer. [1913 Webster] You know that love Will creep in service where it can not go. --Shak. [1913 Webster] Thou must run to him; for thou hast staid so long that going will scarce serve the turn. --Shak. [1913 Webster] He fell from running to going, and from going to clambering upon his hands and his knees. --Bunyan. [1913 Webster] Note: In Chaucer go is used frequently with the pronoun in the objective used reflexively; as, he goeth him home. [1913 Webster] 3. To be passed on fron one to another; to pass; to circulate; hence, with for, to have currency; to be taken, accepted, or regarded. [1913 Webster] The man went among men for an old man in the days of Saul. --1 Sa. xvii. 12. [1913 Webster] [The money] should go according to its true value. --Locke. [1913 Webster] 4. To proceed or happen in a given manner; to fare; to move on or be carried on; to have course; to come to an issue or result; to succeed; to turn out. [1913 Webster] How goes the night, boy ? --Shak. [1913 Webster] I think, as the world goes, he was a good sort of man enough. --Arbuthnot. [1913 Webster] Whether the cause goes for me or against me, you must pay me the reward. --I Watts. [1913 Webster] 5. To proceed or tend toward a result, consequence, or product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to avail; to apply; to contribute; -- often with the infinitive; as, this goes to show. [1913 Webster] Against right reason all your counsels go. --Dryden. [1913 Webster] To master the foul flend there goeth some complement knowledge of theology. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. To apply one's self; to set one's self; to undertake. [1913 Webster] Seeing himself confronted by so many, like a resolute orator, he went not to denial, but to justify his cruel falsehood. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] Note: Go, in this sense, is often used in the present participle with the auxiliary verb to be, before an infinitive, to express a future of intention, or to denote design; as, I was going to say; I am going to begin harvest. [1913 Webster] 7. To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an act of the memory or imagination; -- generally with over or through. [1913 Webster] By going over all these particulars, you may receive some tolerable satisfaction about this great subject. --South. [1913 Webster] 8. To be with young; to be pregnant; to gestate. [1913 Webster] The fruit she goes with, I pray for heartily, that it may find Good time, and live. --Shak. [1913 Webster] 9. To move from the person speaking, or from the point whence the action is contemplated; to pass away; to leave; to depart; -- in opposition to stay and come. [1913 Webster] I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord your God; . . . only ye shall not go very far away. --Ex. viii. 28. [1913 Webster] 10. To pass away; to depart forever; to be lost or ruined; to perish; to decline; to decease; to die. [1913 Webster] By Saint George, he's gone! That spear wound hath our master sped. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 11. To reach; to extend; to lead; as, a line goes across the street; his land goes to the river; this road goes to New York. [1913 Webster] His amorous expressions go no further than virtue may allow. --Dryden. [1913 Webster] 12. To have recourse; to resort; as, to go to law. [1913 Webster] Note: Go is used, in combination with many prepositions and adverbs, to denote motion of the kind indicated by the preposition or adverb, in which, and not in the verb, lies the principal force of the expression; as, to go against to go into, to go out, to go aside, to go astray, etc. [1913 Webster] {Go to}, come; move; go away; -- a phrase of exclamation, serious or ironical. {To go a-begging}, not to be in demand; to be undesired. {To go about}. (a) To set about; to enter upon a scheme of action; to undertake. "They went about to slay him." --Acts ix. 29. [1913 Webster] They never go about . . . to hide or palliate their vices. --Swift. (b) (Naut.) To tack; to turn the head of a ship; to wear. {To go abraod}. (a) To go to a foreign country. (b) To go out of doors. (c) To become public; to be published or disclosed; to be current. [1913 Webster] Then went this saying abroad among the brethren. --John xxi. 23. {To go against}. (a) To march against; to attack. (b) To be in opposition to; to be disagreeable to. {To go ahead}. (a) To go in advance. (b) To go on; to make progress; to proceed. {To go and come}. See {To come and go}, under {Come}. {To go aside}. (a) To withdraw; to retire. [1913 Webster] He . . . went aside privately into a desert place. --Luke. ix. 10. (b) To go from what is right; to err. --Num. v. 29. {To go back on}. (a) To retrace (one's path or footsteps). (b) To abandon; to turn against; to betray. [Slang, U. S.] {To go below} (Naut), to go below deck. {To go between}, to interpose or mediate between; to be a secret agent between parties; in a bad sense, to pander. {To go beyond}. See under {Beyond}. {To go by}, to pass away unnoticed; to omit. {To go by the board} (Naut.), to fall or be carried overboard; as, the mast went by the board. {To go down}. (a) To descend. (b) To go below the horizon; as, the sun has gone down. (c) To sink; to founder; -- said of ships, etc. (d) To be swallowed; -- used literally or figuratively. [Colloq.] [1913 Webster] Nothing so ridiculous, . . . but it goes down whole with him for truth. --L' Estrange. {To go far}. (a) To go to a distance. (b) To have much weight or influence. {To go for}. (a) To go in quest of. (b) To represent; to pass for. (c) To favor; to advocate. (d) To attack; to assault. [Low] (e) To sell for; to be parted with for (a price). {To go for nothing}, to be parted with for no compensation or result; to have no value, efficacy, or influence; to count for nothing. {To go forth}. (a) To depart from a place. (b) To be divulged or made generally known; to emanate. [1913 Webster] The law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. --Micah iv. 2. {To go hard with}, to trouble, pain, or endanger. {To go in}, to engage in; to take part. [Colloq.] {To go in and out}, to do the business of life; to live; to have free access. --John x. 9. {To go in for}. [Colloq.] (a) To go for; to favor or advocate (a candidate, a measure, etc.). (b) To seek to acquire or attain to (wealth, honor, preferment, etc.) (c) To complete for (a reward, election, etc.). (d) To make the object of one's labors, studies, etc. [1913 Webster] He was as ready to go in for statistics as for anything else. --Dickens. {To go in to} or {To go in unto}. (a) To enter the presence of. --Esther iv. 16. (b) To have sexual intercourse with. [Script.] {To go into}. (a) To speak of, investigate, or discuss (a question, subject, etc.). (b) To participate in (a war, a business, etc.). {To go large}. (Naut) See under {Large}. {To go off}. (a) To go away; to depart. [1913 Webster] The leaders . . . will not go off until they hear you. --Shak. (b) To cease; to intermit; as, this sickness went off. (c) To die. --Shak. (d) To explode or be discharged; -- said of gunpowder, of a gun, a mine, etc. (e) To find a purchaser; to be sold or disposed of. (f) To pass off; to take place; to be accomplished. [1913 Webster] The wedding went off much as such affairs do. --Mrs. Caskell. {To go on}. (a) To proceed; to advance further; to continue; as, to go on reading. (b) To be put or drawn on; to fit over; as, the coat will not go on. {To go all fours}, to correspond exactly, point for point. [1913 Webster] It is not easy to make a simile go on all fours. --Macaulay. {To go out}. (a) To issue forth from a place. (b) To go abroad; to make an excursion or expedition. [1913 Webster] There are other men fitter to go out than I. --Shak. [1913 Webster] What went ye out for to see ? --Matt. xi. 7, 8, 9. (c) To become diffused, divulged, or spread abroad, as news, fame etc. (d) To expire; to die; to cease; to come to an end; as, the light has gone out. [1913 Webster] Life itself goes out at thy displeasure. --Addison. {To go over}. (a) To traverse; to cross, as a river, boundary, etc.; to change sides. [1913 Webster] I must not go over Jordan. --Deut. iv. 22. [1913 Webster] Let me go over, and see the good land that is beyond Jordan. --Deut. iii. 25. [1913 Webster] Ishmael . . . departed to go over to the Ammonites. --Jer. xli. 10. (b) To read, or study; to examine; to review; as, to go over one's accounts. [1913 Webster] If we go over the laws of Christianity, we shall find that . . . they enjoin the same thing. --Tillotson. (c) To transcend; to surpass. (d) To be postponed; as, the bill went over for the session. (e) (Chem.) To be converted (into a specified substance or material); as, monoclinic sulphur goes over into orthorhombic, by standing; sucrose goes over into dextrose and levulose. {To go through}. (a) To accomplish; as, to go through a work. (b) To suffer; to endure to the end; as, to go through a surgical operation or a tedious illness. (c) To spend completely; to exhaust, as a fortune. (d) To strip or despoil (one) of his property. [Slang] (e) To botch or bungle a business. [Scot.] {To go through with}, to perform, as a calculation, to the end; to complete. {To go to ground}. (a) To escape into a hole; -- said of a hunted fox. (b) To fall in battle. {To go to naught} (Colloq.), to prove abortive, or unavailling. {To go under}. (a) To set; -- said of the sun. (b) To be known or recognized by (a name, title, etc.). (c) To be overwhelmed, submerged, or defeated; to perish; to succumb. {To go up}, to come to nothing; to prove abortive; to fail. [Slang] {To go upon}, to act upon, as a foundation or hypothesis. {To go with}. (a) To accompany. (b) To coincide or agree with. (c) To suit; to harmonize with. {To go well with}, {To go ill with}, {To go hard with}, to affect (one) in such manner. {To go without}, to be, or to remain, destitute of. {To go wrong}. (a) To take a wrong road or direction; to wander or stray. (b) To depart from virtue. (c) To happen unfortunately; to unexpectedly cause a mishap or failure. (d) To miss success; to fail. {To let go}, to allow to depart; to quit one's hold; to release. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Go \Go\, v. t. 1. To take, as a share in an enterprise; to undertake or become responsible for; to bear a part in. [1913 Webster] They to go equal shares in the booty. --L'Estrange. [1913 Webster] 2. To bet or wager; as, I'll go you a shilling. [Colloq.] [1913 Webster] {To go halves}, to share with another equally. {To go it}, to behave in a wild manner; to be uproarious; to carry on; also, to proceed; to make progress. [Colloq.] {To go it alone} (Card Playing), to play a hand without the assistance of one's partner. {To go one's way}, to set forth; to depart. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Go \Go\, n. 1. Act; working; operation. [Obs.] [1913 Webster] So gracious were the goes of marriage. --Marston. [1913 Webster] 2. A circumstance or occurrence; an incident. [Slang] [1913 Webster] This is a pretty go. --Dickens. [1913 Webster] 3. The fashion or mode; as, quite the go. [Colloq.] [1913 Webster] 4. Noisy merriment; as, a high go. [Colloq.] [1913 Webster] 5. A glass of spirits. [Slang] [1913 Webster] 6. Power of going or doing; energy; vitality; perseverance; push; as, there is no go in him. [Colloq.] [1913 Webster] 7. (Cribbage) That condition in the course of the game when a player can not lay down a card which will not carry the aggregate count above thirty-one. [1913 Webster] 8. Something that goes or is successful; a success; as, he made a go of it; also, an agreement. "Well," said Fleming, "is it a go?" --Bret Harte. [Webster 1913 Suppl.] {Great go}, {Little go}, the final and the preliminary examinations for a degree. [Slang, Eng. Univ.] {No go}, a failure; a fiasco. [Slang] --Thackeray. {On the go}, moving about; unsettled. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: All fours \All` fours"\ [formerly, {All` four"}.] All four legs of a quadruped; or the two legs and two arms of a person. [1913 Webster] {To be}, {go}, or {run}, {on all fours} (Fig.), to be on the same footing; to correspond (with) exactly; to be alike in all the circumstances to be considered. "This example is on all fours with the other." "No simile can go on all fours." --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: go adj 1: functioning correctly and ready for action; "all systems are go" [ant: {no-go}] n 1: a time for working (after which you will be relieved by someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go}, {spell}, {tour}, {turn}] 2: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam}, {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug drug}] 3: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl}, {offer}] 4: a board game for two players who place counters on a grid; the object is to surround and so capture the opponent's counters [syn: {go}, {go game}] v 1: change location; move, travel, or proceed, also metaphorically; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"; "news travelled fast" [syn: {travel}, {go}, {move}, {locomote}] [ant: {stay in place}] 2: follow a procedure or take a course; "We should go farther in this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about the world in a certain manner"; "Messages must go through diplomatic channels" [syn: {go}, {proceed}, {move}] 3: move away from a place into another direction; "Go away before I start to cry"; "The train departs at noon" [syn: {go}, {go away}, {depart}] [ant: {come}, {come up}] 4: enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!" [syn: {become}, {go}, {get}] 5: be awarded; be allotted; "The first prize goes to Mary"; "Her money went on clothes" 6: have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes..." [syn: {run}, {go}] 7: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}] 8: follow a certain course; "The inauguration went well"; "how did your interview go?" [syn: {proceed}, {go}] 9: be abolished or discarded; "These ugly billboards have to go!"; "These luxuries all had to go under the Khmer Rouge" 10: be or continue to be in a certain condition; "The children went hungry that day" 11: make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'" [syn: {sound}, {go}] 12: perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn: {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant: {malfunction}, {misfunction}] 13: to be spent or finished; "The money had gone after a few days"; "Gas is running low at the gas stations in the Midwest" [syn: {run low}, {run short}, {go}] 14: progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting" [syn: {move}, {go}, {run}] 15: continue to live through hardship or adversity; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The race car driver lived through several very serious accidents"; "how long can a person last without food and water?" [syn: {survive}, {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold out}] 16: pass, fare, or elapse; of a certain state of affairs or action; "How is it going?"; "The day went well until I got your call" 17: pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be born}] 18: be in the right place or situation; "Where do these books belong?"; "Let's put health care where it belongs--under the control of the government"; "Where do these books go?" [syn: {belong}, {go}] 19: be ranked or compare; "This violinist is as good as Juilliard-trained violinists go" 20: begin or set in motion; "I start at eight in the morning"; "Ready, set, go!" [syn: {start}, {go}, {get going}] [ant: {halt}, {stop}] 21: have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?" [syn: {move}, {go}] 22: be contained in; "How many times does 18 go into 54?" 23: be sounded, played, or expressed; "How does this song go again?" 24: blend or harmonize; "This flavor will blend with those in your dish"; "This sofa won't go with the chairs" [syn: {blend}, {go}, {blend in}] 25: lead, extend, or afford access; "This door goes to the basement"; "The road runs South" [syn: {go}, {lead}] 26: be the right size or shape; fit correctly or as desired; "This piece won't fit into the puzzle" [syn: {fit}, {go}] 27: go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my desk drawers?" [syn: {rifle}, {go}] 28: be spent; "All my money went for food and rent" 29: give support (to) or make a choice (of) one out of a group or number; "I plumped for the losing candidates" [syn: {plump}, {go}] 30: stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die}, {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0613 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).