Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for glue (190 entries) (0.6316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glue-, *glue*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glue[N] กาว, See also: กาวน้ำ, Syn. cement, paste
glue[VT] ติดด้วยกาว, See also: ทากาว, Syn. fix, Ant. detach
glued[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
gluer[SL] คนดมกาว
gluey[ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. sticky, viscid
gluey[SL] คนดมกาว
glue on[PHRV] ต่อหรือติดด้วยสารเหนียว (เช่น กาว)
glue on[PHRV] ง่วนอยู่กับ, See also: มุ่งมั่นอยู่กับ, สนใจ
glue to[PHRV] ต่อหรือติดด้วยสารเหนียวกับ
glue down[PHRV] ติดด้วยสารเหนียว (เช่น กาว), Syn. gum down, stick down

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า glue **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
glueThis sticky liquid can be substituted for glue.
glueThis glue does not adhere to plastic.
glueThis fluid can be substituted for glue.
glueSome furniture is put together with glue.
glueI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.
glueGlue the photograph to your application form.
glueEveryone was glued to the TV set as the election results came in.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
gluey(กลู'อี) adj. คล้ายกาว,ข้นเหนียว,เต็มไปด้วยกาว,ทาด้วยกาว., See also: glueyness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
glue(n) กาว,แป้งเปียก
glue(vt) ปิดกาว,ทากาว,ติดกาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาวใจ[N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
เหนียวหนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
หนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนึบ, Example: เด็กๆ ตักท๊อฟฟี่เหนียวหนึบใส่กระดาษแก้วขาวใสที่เตรียมไว้ห่อ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียว และมีเนื้อแน่น
หนืด[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนืด, Example: เขาได้แต่กลืนน้ำลายหนืดๆ ลงคอ ไม่อาจจะรับรู้รสชาติของสิ่งใด, Thai definition: ดึงไม่ค่อยจะออก, เหนียวจนดึงไม่ค่อยจะออก
ติด[V] stick, See also: glue, past, pin up, affix, attach, adhere, adjoin, Syn. แปะ, Ant. แกะ, ดึง, Example: ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด, Thai definition: ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว
กาว[N] glue, See also: gum, mucilage, Example: กระดาษขาดแผ่นนี้ใช้กาวแปะก็ติด, Thai definition: ของเหนียวที่เคี่ยวมาจากเอ็น หนัง กีบสัตว์ เป็นต้น สำหรับใช้ติดหรือผนึกสิ่งของ
ข้าวเปียก[N] rice glue, See also: glue made from rice, Example: ชาวบ้านเอาข้าวเปียกใส่ถ้วยไว้สำหรับใช้ติดธง, Thai definition: ข้าวที่หุงจนแฉะและกวนให้เหนียว ใช้ผนึกผ้าเป็นต้นให้ติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place   
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage   
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chāng) EN: Superglue [TM]   FR: Superglue [TM] ; colle extra-forte [f]
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice glue ; glue made from rice   FR: colle de riz [f]
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy   FR: visqueux ; gluant
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly   FR: appliquer ; apposer ; coller
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
ตัง[n.] (tang) EN: birdlime ; gluten ; glue   FR: glu [m]
ทากาว[v. exp.] (thā kāo) FR: encoller ; engluer ; poisser

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUE G L UW1
GLUED G L UW1 D
GLUES G L UW1 Z
GLUECK G L UW1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glue (v) (g l uu1)
glued (v) (g l uu1 d)
glues (v) (g l uu1 z)
gluey (j) (g l uu1 ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiao1, 膠] glue; gum [Add to Longdo]
胶水[jiao1 shui3, 膠水] glue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnbettverfahren {n}glue-fixing-method [Add to Longdo]
Leim {m} | Leime {pl}glue | glues [Add to Longdo]
klebrig {adj}gluey; glutinous [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[きち, kichi] GLUECK [Add to Longdo]
吉凶[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
吉日[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
[さち, sachi] Glueck [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] Glueck [Add to Longdo]
幸せ[しあわせ, shiawase] Glueck [Add to Longdo]
幸運[こううん, kouun] Glueck [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] Glueck, Stolz, starke_Seite [Add to Longdo]

(Search term is possibly a german word, automatically try glü)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glue[N] กาว, See also: กาวน้ำ, Syn. cement, paste
glue[VT] ติดด้วยกาว, See also: ทากาว, Syn. fix, Ant. detach
glum[ADJ] หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen
glut[N] ปริมาณมากเกินต้องการ, See also: จำนวนเหลือเฟือ, Syn. overabundance, overflow, Ant. deficiency, lack
glut[VT] ป้อนให้เกินความต้องการ, See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
glued[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
gluer[SL] คนดมกาว
gluey[ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. sticky, viscid
gluey[SL] คนดมกาว
gluten[N] โปรตีนจากข้าว, See also: กลูเตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
glucogenic-กำเนิดกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucolysis; glycolysisการสลายกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucolytic; glycolytic-สลายกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucopenia; glycopeniaภาวะเนื้อเยื่อพร่องกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucoseกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucose toleranceความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glucosideกลูโคไซด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glucosinolateกลูโคซิโนเลต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glucosuria; dextrosuriaปัสสาวะมีกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glumaceousเหมือนกาบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า glü **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
glüThis sticky liquid can be substituted for glue.
glüThis glue does not adhere to plastic.
glüThis fluid can be substituted for glue.
glüCheap imports will glut the market.
glüThere was a glut of cotton goods due to cheap imports.
glüSome furniture is put together with glue.
glüI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.
glüThe market is glutted with cheap imports.
glüWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.
glüGlue the photograph to your application form.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glucagonเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการสลาย glycogen ในตับให้เป็นกลูโคส กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของโปรตีนได้เป็น amino acid และทำให้เป็น glucose อีกต่อหนึ่ง
glucinum(กลูไซ'นัม) n. ความหวาน
gluco- "หวาน"
glucocorticoid hormoneดูที่ adrenal gland
glucose(กลู'โคส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่ง
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
gluey(กลู'อี) adj. คล้ายกาว,ข้นเหนียว,เต็มไปด้วยกาว,ทาด้วยกาว., See also: glueyness n.
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
glume(กลุม) n. ช่อใบที่ปลายแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
glucose(n) น้ำตาลกลูโคส
glue(n) กาว,แป้งเปียก
glue(vt) ปิดกาว,ทากาว,ติดกาว
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glut(vt) บรรจุเต็ม,สวาปาม,กินจนอิ่มแปล้,เขมือบ,ยัด
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาวใจ[N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
ข้าวนึ่ง[N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
เหนียวหนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
ข้าวเหนียว[N] sticky rice, See also: glutinous rice, Ant. ข้าวเจ้า, Example: คนเหนือกับคนอีสานกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งมีเนื้อเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้า รสมันกว่าและย่อยยากกว่าข้าวเจ้า
ข้าวหลามตัด[N] glutinous rice with coconut milk, Example: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก, Thai definition: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข้าวหลาม[N] glutinous rice roasted in bamboo joints, Example: นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
หนึบ[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนึบ, Example: เด็กๆ ตักท๊อฟฟี่เหนียวหนึบใส่กระดาษแก้วขาวใสที่เตรียมไว้ห่อ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียว และมีเนื้อแน่น
หนืด[ADJ] sticky, See also: gluey, Syn. เหนียวหนืด, Example: เขาได้แต่กลืนน้ำลายหนืดๆ ลงคอ ไม่อาจจะรับรู้รสชาติของสิ่งใด, Thai definition: ดึงไม่ค่อยจะออก, เหนียวจนดึงไม่ค่อยจะออก
ตัง[N] birdlime, See also: gluten, glue, Example: พรานทาตังบนต้นไม้เพื่อดักนก, Thai definition: ยางไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place   
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage   
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chāng) EN: Superglue [TM]   FR: Superglue [TM] ; colle extra-forte [f]
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēngjī) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice   
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāo jao khāo = khāo jāo khāo) EN: white non-glutinous rice   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice   FR: riz glutineux fermenté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUM G L AH1 M
GLUT G L AH1 T
GLUE G L UW1
GLUES G L UW1 Z
GLUED G L UW1 D
GLUNT G L AH1 N T
GLUCK G L AH1 K
GLUNZ G L AH1 N Z
GLUTH G L UW1 TH
GLUTS G L AH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glue (v) (g l uu1)
glum (j) (g l uh1 m)
glut (v) (g l uh1 t)
glued (v) (g l uu1 d)
glues (v) (g l uu1 z)
gluey (j) (g l uu1 ii)
gluts (v) (g l uh1 t s)
gluing (v) (g l uu1 i ng)
glumly (a) (g l uh1 m l ii)
gluten (n) (g l uu1 t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chan2, 嚵] gluttonous; greedy [Add to Longdo]
氨基葡糖[an1 ji1 pu2 tang2, 氨基葡糖] glucosamine; abbr. for 氨基葡萄糖 [Add to Longdo]
氨基葡萄糖[an1 ji1 pu2 tao5 tang2, 氨基葡萄糖] glucosamine (C6H13NO5) [Add to Longdo]
[dai4, 甙] glucoside [Add to Longdo]
谷氨酸[gu3 an1 suan1, 穀氨酸] glutamic acid (Glu), an amino acid [Add to Longdo]
糖皮质激素[tang2 pi2 zhi4 ji1 su4, 糖皮質激素] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]
糖苷[tang2 gan1, 糖苷] glucoside [Add to Longdo]
老饕[lao3 tao1, 老饕] glutton [Add to Longdo]
[jiao1, 膠] glue; gum [Add to Longdo]
胶子[jiao1 zi3, 膠子] gluon (elementary particle) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Glück(n) |das, nur Sing.| โชคดี, ความมีโชค
Glück(n) |das, nur Sing.| ความสุข
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Glut (n ) (Die) ถ่านที่คุอยู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnbettverfahren {n}glue-fixing-method [Add to Longdo]
Esslust {f}gluttonousness [Add to Longdo]
Fresser {m}; Vielfraß {m}; Fresssack {m} | Vielfraße {pl}glutton | gluttons [Add to Longdo]
Fresserei {f}; Völlerei {f}gluttony [Add to Longdo]
Glucke {f}sitting hen [Add to Longdo]
Glucke {f}; brütender Vogel [ornith.]sitter [Add to Longdo]
Glucksen {n}; leises Lachenchuckle [Add to Longdo]
Glück {n} | Glück haben | sein Glück versuchen | sein Glück mit Füßen tretenfortune; luck | to be lucky; to be fortunate | to try one's luck | to spurn one's fortune [Add to Longdo]
Glück {n}auspiciousness [Add to Longdo]
Glück {n}beatitudes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[きち, kichi] GLUECK [Add to Longdo]
吉凶[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
吉日[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
[さち, sachi] Glueck [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] Glueck [Add to Longdo]
幸せ[しあわせ, shiawase] Glueck [Add to Longdo]
幸運[こううん, kouun] Glueck [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] Glueck, Stolz, starke_Seite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Glue \Glue\ (gl[=u]), n. [F. glu, L. glus, akin to gluten, from gluere to draw together. Cf. {Gluten}.] A hard brittle brownish gelatin, obtained by boiling to a jelly the skins, hoofs, etc., of animals. When gently heated with water, it becomes viscid and tenaceous, and is used as a cement for uniting substances. The name is also given to other adhesive or viscous substances. [1913 Webster] {Bee glue}. See under {Bee}. {Fish glue}, a strong kind of glue obtained from fish skins and bladders; isinglass. {Glue plant} (Bot.), a fucoid seaweed ({Gloiopeltis tenax}). {Liquid glue}, a fluid preparation of glue and acetic acid or alcohol. {Marine glue}, a solution of caoutchouc in naphtha, with shellac, used in shipbuilding. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Glue \Glue\, v. t. [imp. & p. p. {Glued}; p. pr. & vb. n. {Gluing}.] [F. gluer. See {Glue}, n.] To join with glue or a viscous substance; to cause to stick or hold fast, as if with glue; to fix or fasten. [1913 Webster] This cold, congealed blood That glues my lips, and will not let me speak. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: glue n 1: cement consisting of a sticky substance that is used as an adhesive [syn: {glue}, {gum}, {mucilage}] v 1: join or attach with or as if with glue; "paste the sign on the wall"; "cut and paste the sentence in the text" [syn: {glue}, {paste}] 2: be fixed as if by glue; "His eyes were glued on her" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: glue n. Generic term for any interface logic or protocol that connects two component blocks. For example, {Blue Glue} is IBM's SNA protocol, and hardware designers call anything used to connect large VLSI's or circuit blocks glue logic.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6316 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).