Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for gill (59 entries) (0.5998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gill-, *gill*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gill[N] เหงือกปลา
gill[VT] ใช้แหหรืออวนจับปลา
gill[N] หน่วยความจุของเหลวเท่ากับ 1/4 ไพท์ (ในอเมริกาคือ 118 ซีซีหรือในอังกฤษคือ 142 ซีซี)
gilliflower[N] ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน
gillyflower[N] ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
gillครีบ (เห็ด) [มีความหมายเหมือนกับ lamellae ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า gill **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
gillMy, you're looking green around the gills.
gillIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gill(กิล) n. เหงือกปลา,หนอก,เหนียงสัตว์ปีก
gillie(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
gill(n) น้ำหนักเป็นจิล
gill(n) เหงือกปลา,เหนียงสัตว์,หนอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหงือก[N] gill, Example: ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจทางเหงือกซึ่งอยู่ในกระพุ้งแก้ม, Count unit: เหงือก, Thai definition: อวัยวะสำหรับหายใจในน้ำของสัตว์บางชนิดเช่นปลา กุ้ง ลูกอ๊อด ตัวอ่อนแมลงปอ
อวนลอย[N] floating seine, See also: gill seine, Example: ชาวประมงที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ใช้อวนลอยเพื่อหาปลา, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนที่ใช้ในทะเลชนิดไม่มีเครื่องถ่วง ใช้จับปลาโดยผูกกับเรือและลูกทุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงือกปลา[n.] (ngeūak plā) EN: gill   FR: branchie [f]
นกจาบปีกอ่อน[n. exp.] (nok jāp pīk øn) EN: Fringillidae   
อวนลอย[n. exp.] (uan løi) EN: floating seine ; gill seine   

CMU English Pronouncing Dictionary
GILL G IH1 L
GILLE G AY1 L
GILLS G IH1 L Z
GILLY G IH1 L IY0
GILLIE G IH1 L IY0
GILLIG G IH1 L IH0 G
GILLIN G IH1 L IH2 N
GILLON G IH1 L AH0 N
GILLIS G IH1 L IH1 S
GILLET G IH1 L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gill (n) (jh i1 l)
gill (n) (jh i1 l)
gill (n) (g i1 l)
gills (n) (jh i1 l z)
gills (n) (g i1 l z)
gillie (n) (g i1 l ii)
Gillian (n) (jh i1 l i@ n)
gillies (n) (g i1 l i z)
Gillespie (n) (g i l e1 s p ii)
Gillingham (n) (jh i1 l i ng @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉勒[Ji2 le4, 吉勒] Gilles (name) [Add to Longdo]
[sai1, 腮] gills; lower part of cheeks [Add to Longdo]
[sai1, 鰓] gills of fish [Add to Longdo]
鳃裂[sai1 lie4, 鰓裂] gill slit (in fish) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blätterpilz {m}gill fungus [Add to Longdo]
Doppelkinn {n}gills [Add to Longdo]
Gilling {m}roach [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Kehllappen {m}gill [Add to Longdo]
Kieme {f} | Kiemen {pl}gill | gills [Add to Longdo]
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing) [Add to Longdo]
Kiemenatmung {f}gill breathing [Add to Longdo]
Kühlrippe {f}; Heizrippe {f}; Rippe {f} [techn.]gill [Add to Longdo]
Lamelle {f} am Pilzgill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\ (g[i^]l), n. [Dan. gi[ae]lle, gelle; akin to Sw. g[aum]l, Icel. gj["o]lnar gills; cf. AS. geagl, geahl, jaw.] 1. (Anat.) An organ for aquatic respiration; a branchia. [1913 Webster] Fishes perform respiration under water by the gills. --Ray. [1913 Webster] Note: Gills are usually lamellar or filamentous appendages, through which the blood circulates, and in which it is exposed to the action of the air contained in the water. In vertebrates they are appendages of the visceral arches on either side of the neck. In invertebrates they occupy various situations. [1913 Webster] 2. pl. (Bot.) The radiating, gill-shaped plates forming the under surface of a mushroom. [1913 Webster] 3. (Zool.) The fleshy flap that hangs below the beak of a fowl; a wattle. [1913 Webster] 4. The flesh under or about the chin. --Swift. [1913 Webster] 5. (Spinning) One of the combs of closely ranged steel pins which divide the ribbons of flax fiber or wool into fewer parallel filaments. [Prob. so called from F. aiguilles, needles. --Ure.] [1913 Webster] {Gill arches}, {Gill bars}. (Anat.) Same as {Branchial arches}. {Gill clefts}. (Anat.) Same as {Branchial clefts}. See under {Branchial}. {Gill cover}, {Gill lid}. See {Operculum}. {Gill frame}, or {Gill head} (Flax Manuf.), a spreader; a machine for subjecting flax to the action of gills. --Knight. {Gill net}, a flat net so suspended in the water that its meshes allow the heads of fish to pass, but catch in the gills when they seek to extricate themselves. {Gill opening}, or {Gill slit} (Anat.), an opening behind and below the head of most fishes, and some amphibians, by which the water from the gills is discharged. In most fishes there is a single opening on each side, but in the sharks and rays there are five, or more, on each side. {Gill rakes}, or {Gill rakers} (Anat.), horny filaments, or progresses, on the inside of the branchial arches of fishes, which help to prevent solid substances from being carried into gill cavities. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\, n. [Etymol. uncertain.] A two-wheeled frame for transporting timber. [Prov. Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\, n. A leech. [Also {gell}.] [Scot.] --Jameison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\, n. [Icel. gil.] A woody glen; a narrow valley containing a stream. [Prov. Eng. & Scot.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\, n. [OF. gille, gelle, a sort of measure for wine, LL. gillo, gello., Cf. {Gallon}.] A measure of capacity, containing one fourth of a pint. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gill \Gill\, n. [Abbrev. from Gillian.] 1. A young woman; a sweetheart; a flirting or wanton girl. "Each Jack with his Gill." --B. Jonson. [1913 Webster] 2. (Bot.) The ground ivy ({Nepeta Glechoma}); -- called also {gill over the ground}, and other like names. [1913 Webster] 3. Malt liquor medicated with ground ivy. [1913 Webster] {Gill ale}. (a) Ale flavored with ground ivy. (b) (Bot.) Alehoof. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gill n 1: a British imperial capacity unit (liquid or dry) equal to 5 fluid ounces or 142.066 cubic centimeters 2: a United States liquid unit equal to 4 fluid ounces 3: any of the radiating leaflike spore-producing structures on the underside of the cap of a mushroom or similar fungus [syn: {gill}, {lamella}] 4: respiratory organ of aquatic animals that breathe oxygen dissolved in water [syn: {gill}, {branchia}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5998 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).