Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gave (6 entries) (6.0607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gave-, *gave*. Possible hiragana form: がう゛ぇ

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gave \Gave\ (g[=a]v), imp. of {Give}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Give \Give\ (g[i^]v), v. t. [imp. {Gave} (g[=a]v); p. p. {Given} (g[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Giving}.] [OE. given, yiven, yeven, AS. gifan, giefan; akin to D. geven, OS. ge[eth]an, OHG. geban, G. geben, Icel. gefa, Sw. gifva, Dan. give, Goth. giban. Cf. {Gift}, n.] 1. To bestow without receiving a return; to confer without compensation; to impart, as a possession; to grant, as authority or permission; to yield up or allow. [1913 Webster] For generous lords had rather give than pay. --Young. [1913 Webster] 2. To yield possesion of; to deliver over, as property, in exchange for something; to pay; as, we give the value of what we buy. [1913 Webster] What shall a man give in exchange for his soul ? --Matt. xvi. 26. [1913 Webster] 3. To yield; to furnish; to produce; to emit; as, flint and steel give sparks. [1913 Webster] 4. To communicate or announce, as advice, tidings, etc.; to pronounce; to render or utter, as an opinion, a judgment, a sentence, a shout, etc. [1913 Webster] 5. To grant power or license to; to permit; to allow; to license; to commission. [1913 Webster] It is given me once again to behold my friend. --Rowe. [1913 Webster] Then give thy friend to shed the sacred wine. --Pope. [1913 Webster] 6. To exhibit as a product or result; to produce; to show; as, the number of men, divided by the number of ships, gives four hundred to each ship. [1913 Webster] 7. To devote; to apply; used reflexively, to devote or apply one's self; as, the soldiers give themselves to plunder; also in this sense used very frequently in the past participle; as, the people are given to luxury and pleasure; the youth is given to study. [1913 Webster] 8. (Logic & Math.) To set forth as a known quantity or a known relation, or as a premise from which to reason; -- used principally in the passive form given. [1913 Webster] 9. To allow or admit by way of supposition. [1913 Webster] I give not heaven for lost. --Mlton. [1913 Webster] 10. To attribute; to assign; to adjudge. [1913 Webster] I don't wonder at people's giving him to me as a lover. --Sheridan. [1913 Webster] 11. To excite or cause to exist, as a sensation; as, to give offense; to give pleasure or pain. [1913 Webster] 12. To pledge; as, to give one's word. [1913 Webster] 13. To cause; to make; -- with the infinitive; as, to give one to understand, to know, etc. [1913 Webster] But there the duke was given to understand That in a gondola were seen together Lorenzo and his amorous Jessica. --Shak. [1913 Webster] 14. To afford a view of; as, his window gave the park. [Webster 1913 Suppl.] {To give away}, to make over to another; to transfer. [1913 Webster] Whatsoever we employ in charitable uses during our lives, is given away from ourselves. --Atterbury. {To give back}, to return; to restore. --Atterbury. {To give the bag}, to cheat. [Obs.] [1913 Webster] I fear our ears have given us the bag. --J. Webster. {To give birth to}. (a) To bear or bring forth, as a child. (b) To originate; to give existence to, as an enterprise, idea. {To give chase}, to pursue. {To give ear to}. See under {Ear}. {To give forth}, to give out; to publish; to tell. --Hayward. {To give ground}. See under {Ground}, n. {To give the hand}, to pledge friendship or faith. {To give the hand of}, to espouse; to bestow in marriage. {To give the head}. See under {Head}, n. {To give in}. (a) To abate; to deduct. (b) To declare; to make known; to announce; to tender; as, to give in one's adhesion to a party. {To give the lie to} (a person), to tell (him) that he lies. {To give line}. See under {Line}. {To give off}, to emit, as steam, vapor, odor, etc. {To give one's self away}, to make an inconsiderate surrender of one's cause, an unintentional disclosure of one's purposes, or the like. [Colloq.] {To give out}. (a) To utter publicly; to report; to announce or declare. [1913 Webster] One that gives out himself Prince Florizel. --Shak. [1913 Webster] Give out you are of Epidamnum. --Shak. (b) To send out; to emit; to distribute; as, a substance gives out steam or odors. {To give over}. (a) To yield completely; to quit; to abandon. (b) To despair of. (c) To addict, resign, or apply (one's self). [1913 Webster] The Babylonians had given themselves over to all manner of vice. --Grew. {To give place}, to withdraw; to yield one's claim. {To give points}. (a) In games of skill, to equalize chances by conceding a certain advantage; to allow a handicap. (b) To give useful suggestions. [Colloq.] {To give rein}. See under {Rein}, n. {To give the sack}. Same as {To give the bag}. {To give and take}. (a) To average gains and losses. (b) To exchange freely, as blows, sarcasms, etc. {To give time} (Law), to accord extension or forbearance to a debtor. --Abbott. {To give the time of day}, to salute one with the compliment appropriate to the hour, as "good morning." "good evening", etc. {To give tongue}, in hunter's phrase, to bark; -- said of dogs. {To give up}. (a) To abandon; to surrender. "Don't give up the ship." [1913 Webster] He has . . . given up For certain drops of salt, your city Rome. --Shak. (b) To make public; to reveal. [1913 Webster] I'll not state them By giving up their characters. --Beau. & Fl. (c) (Used also reflexively.) {To give up the ghost}. See under {Ghost}. {To give one's self up}, to abandon hope; to despair; to surrender one's self. {To give way}. (a) To withdraw; to give place. (b) To yield to force or pressure; as, the scaffolding gave way. (c) (Naut.) To begin to row; or to row with increased energy. (d) (Stock Exchange). To depreciate or decline in value; as, railroad securities gave way two per cent. {To give way together}, to row in time; to keep stroke. Syn: To {Give}, {Confer}, {Grant}. Usage: To give is the generic word, embracing all the rest. To confer was originally used of persons in power, who gave permanent grants or privileges; as, to confer the order of knighthood; and hence it still denotes the giving of something which might have been withheld; as, to confer a favor. To grant is to give in answer to a petition or request, or to one who is in some way dependent or inferior. [1913 Webster] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: gave gift; present gift From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: gave [xavə] gift aptitude; disposition; talent; turn aptitude; disposition; talent From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: give 1. (gave, given) vermek, hediye etmek, hibe etmek 2. devretmek 3. tayin etmek 4. baskı altında eğilmek veya çökmek 5. bel vermek 6. çekilmek 7. açılmak, nazır olmak, bakmak 8. erimek, erimeye yüz tutmak. give a good account of oneself iyi davranmak. give a command emir vermek. give a dinner ziyafet tertip etmek. give one a piece of one's mind bir kimsenin kusurunu yüzüne karşı söylemek, aklını başına getirmek. give a play temsil vermek 9. bir piyes oynamak. give a present hediye vermek. give away vermek, hediye etmek 10. ele vermek, sırrını açıga vurmak 11. düğünde gelini damada teslim etmek. give back geri vermek 12. geri çekilmek. give birth to doğurmak. give chase to kovalamak. give (a person) credit for (bir kimseyi )haklı veya muktedir saymak 13. kredi açmak 14. eserin sahibini tanımak, tanıtmak. give down kendini sağdırmak (inek) give ear to kulak vermek, dinlemek. give forth neşretmek, ilân etmek, dışarı vermek. give in teslim olmak 15. kabul etmek, susmak. give it to azarlamak 16. dövmek. give off çıkarmak (duman, koku, ışık) 17. sızdırmak (gaz) 18. salmak (dal) give offense darıltmak. give one a cold bir kimseye nezle geçirmek. give one's life to hayatını adamak, kendini vermek. give oneself airs çalım satmak, gösteriş yapmak, poz takınmak. give oneself trouble sıkıntıya girmek, başını derde sokmak. give out takati kesilmek, bitmek 19. ilân etmek, yaymak, bildirmek. give over vaz geçmek 20. terketmek, teslim etmek, ümidini kesmek. give place to yer vermek, meydan vermek, çekilmek. give rise to sebebiyet vermek. give suck emzirmek, meme vermek. give thanks şükretmek. give the slip yanından savuşup kaçmak, (slang) toz olmak. give up vaz geçmek, teslim olmak, ümidi kesmek 21. pes etmek 22. terketmek, teslim etmek. give up the ghost ölmek, son nefesini vermek. give up the struggle teslim olmak, pes etmek, mücadeleden vaz geçmek, çekilmek. give way çekilmek, kuvveti tükenmek 23. kendinden geçmek 24. çökmek. give way to müsaade etmek, serbest bırakmak, koyuvermek. given to düşkün olan (bir şeye), müptelâsı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forgive 1. (gave, given) affetmek, bağışlamak. forgivable affedilebilir. forgiveness af, bağışlama, bağışlanma, mağfiret. forgiving affeden, merhametli. forgivingly affederek, merhametle. forgivingness affetme hasleti, bağışlama.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0607 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).