Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gauge (3 entries) (4.3817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gauge-, *gauge*. Possible hiragana form: がうげ

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.] 1. A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard. [1913 Webster] This plate must be a gauge to file your worm and groove to equal breadth by. --Moxon. [1913 Webster] There is not in our hands any fixed gauge of minds. --I. Taylor. [1913 Webster] 2. Measure; dimensions; estimate. [1913 Webster] The gauge and dimensions of misery, depression, and contempt. --Burke. [1913 Webster] 3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or regulating the dimensions or forms of things; a templet or template; as, a button maker's gauge. [1913 Webster] 4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical elements at any moment; -- usually applied to some particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) Relative positions of two or more vessels with reference to the wind; as, a vessel has the weather gauge of another when on the windward side of it, and the lee gauge when on the lee side of it. (b) The depth to which a vessel sinks in the water. --Totten. [1913 Webster] 6. The distance between the rails of a railway. [1913 Webster] Note: The standard gauge of railroads in most countries is four feet, eight and one half inches. Wide, or broad, gauge, in the United States, is six feet; in England, seven feet, and generally any gauge exceeding standard gauge. Any gauge less than standard gauge is now called narrow gauge. It varies from two feet to three feet six inches. [1913 Webster] 7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with common plaster to accelerate its setting. [1913 Webster] 8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which is exposed to the weather, when laid; also, one course of such shingles, slates, or tiles. [1913 Webster] {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the wheels; -- ordinarily called the {track}. {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining the height of the water level in a steam boiler. {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel flange striking the edge of the rail. {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge. {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object having an irregular profile, as a baluster or chair round, to a templet or gauge. {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is one inch, and contents equal to that of a unit of a given measure; -- a term used in gauging casks, etc. {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of barrels, casks, etc. {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of cut. --Knight. {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making cornices, moldings, etc., by means of a templet. {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to determine the depth of the furrow. {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line parallel to the straight side of a board, etc. {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of the page. {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of rain at any given place. {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance for indicating the degree of saltness of water from its specific gravity, as in the boilers of ocean steamers. {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea. {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the degree of rarefaction produced in the receiver of an air pump or other vacuum; a manometer. {Sliding gauge}. (Mach.) (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted dimensions or shape of certain parts in general use, as screws, railway-car axles, etc. (b) A gauge used only for testing other similar gauges, and preserved as a reference, to detect wear of the working gauges. (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5. {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the diameter of the bore of a cannon at any point of its length. {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of steam, as in a boiler. {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the tides. {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the relative elasticities of the vapor in the condenser of a steam engine and the air. {Water gauge}. (a) A contrivance for indicating the height of a water surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or glass. (b) The height of the water in the boiler. {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the wind on any given surface; an anemometer. {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or the thickness of sheet metal; also, a standard of size. See under {Wire}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gauge \Gauge\ (g[=a]j), v. t. [imp. & p. p. {Gauged}; p. pr. & vb. n. {Gauging}] [OF. gaugier, F. jauger, cf. OF. gauge gauge, measuring rod, F. jauge; of uncertain origin; perh. fr. an assumed L. qualificare to determine the qualities of a thing (see {Qualify}); but cf. also F. jalon a measuring stake in surveying, and E. gallon.] [Written also {gage}.] [1913 Webster] 1. To measure or determine with a gauge. [1913 Webster] 2. To measure or to ascertain the contents or the capacity of, as of a pipe, barrel, or keg. [1913 Webster] 3. (Mech.) To measure the dimensions of, or to test the accuracy of the form of, as of a part of a gunlock. [1913 Webster] The vanes nicely gauged on each side. --Derham. [1913 Webster] 4. To draw into equidistant gathers by running a thread through it, as cloth or a garment. [1913 Webster] 5. To measure the capacity, character, or ability of; to estimate; to judge of. [1913 Webster] You shall not gauge me By what we do to-night. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gauge n 1: a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc. [syn: {gauge}, {gage}] 2: accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared [syn: {gauge}, {standard of measurement}] 3: the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train 4: the thickness of wire 5: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge}, {caliber}, {calibre}] v 1: judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn: {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}] 2: rub to a uniform size; "gauge bricks" 3: determine the capacity, volume, or contents of by measurement and calculation; "gauge the wine barrels" 4: measure precisely and against a standard; "the wire is gauged" 5: adapt to a specified measurement; "gauge the instruments" 6: mix in specific proportions; "gauge plaster"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  gauge 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
gauge
 • วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด: ประเมิน, ตัดสิน [Lex2]
 • มาตรวัด: เครื่องวัด [Lex2]
 • (เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์ [Hope]
 • (n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน [Nontri]
 • (vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน [Nontri]
 • /G EY1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Auge, Gage, Gange, lauge, sauge, tauge

Similar FRENCH words suggested by aspell:
auge, gage, gagé, bauge, baugé, gaude, gaule, gaulé, gaupe, gouge, jauge, jaugé, sauge, auges, auget, gager, gages, gagés, bauger, bauges, baugés, gaudes, gauler, gaules, gaulés, gaupes, gausse, gaussé, gouges, jauger, jauges, jaugés, sauges, gruge, grugé, d'auge, l'auge, gorge, gorgé, d'auges, d'auget, l'auget

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.3817 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).