Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for game (5 entries) (5.6356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -game-, *game*. Possible hiragana form: がめ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Game \Game\, a. [Cf. W. cam crooked, and E. gambol, n.] Crooked; lame; as, a game leg. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Game \Game\, n. [OE. game, gamen, AS. gamen, gomen, play, sport; akin to OS., OHG., & Icel. gaman, Dan. gammen mirth, merriment, OSw. gamman joy. Cf. {Gammon} a game, {Backgammon}, {Gamble} v. i.] 1. Sport of any kind; jest, frolic. [1913 Webster] We have had pastimes here, and pleasant game. --Shak. [1913 Webster] 2. A contest, physical or mental, according to certain rules, for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a game of chance; games of skill; field games, etc. [1913 Webster] But war's a game, which, were their subject wise, Kings would not play at. --Cowper. [1913 Webster] Note: Among the ancients, especially the Greeks and Romans, there were regularly recurring public exhibitions of strength, agility, and skill under the patronage of the government, usually accompanied with religious ceremonies. Such were the Olympic, the Pythian, the Nemean, and the Isthmian games. [1913 Webster] 3. The use or practice of such a game; a single match at play; a single contest; as, a game at cards. [1913 Webster] Talk the game o'er between the deal. --Lloyd. [1913 Webster] 4. That which is gained, as the stake in a game; also, the number of points necessary to be scored in order to win a game; as, in short whist five points are game. [1913 Webster] 5. (Card Playing) In some games, a point credited on the score to the player whose cards counts up the highest. [1913 Webster] 6. A scheme or art employed in the pursuit of an object or purpose; method of procedure; projected line of operations; plan; project. [1913 Webster] Your murderous game is nearly up. --Blackw. Mag. [1913 Webster] It was obviously Lord Macaulay's game to blacken the greatest literary champion of the cause he had set himself to attack. --Saintsbury. [1913 Webster] 7. Animals pursued and taken by sportsmen; wild meats designed for, or served at, table. [1913 Webster] Those species of animals . . . distinguished from the rest by the well-known appellation of game. --Blackstone. [1913 Webster] {Confidence game}. See under {Confidence}. {To make game of}, to make sport of; to mock. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Game \Game\ (g[=a]m), v. i. [imp. & p. p. {Gamed} (g[=a]md); p. pr. & vb. n. {Gaming}.] [OE. gamen, game?en, to rejoice, AS. gamenian to play. See {Game}, n.] 1. To rejoice; to be pleased; -- often used, in Old English, impersonally with dative. [Obs.] [1913 Webster] God loved he best with all his whole hearte At alle times, though him gamed or smarte. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To play at any sport or diversion. [1913 Webster] 3. To play for a stake or prize; to use cards, dice, billiards, or other instruments, according to certain rules, with a view to win money or some other thing waged upon the issue of the contest; to gamble. [1913 Webster] gamebag From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Game \Game\, a. 1. Having a resolute, unyielding spirit, like the gamecock; ready to fight to the last; plucky. [1913 Webster] I was game . . . .I felt that I could have fought even to the death. --W. Irving. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to such animals as are hunted for game, or to the act or practice of hunting. [1913 Webster] {Game bag}, a sportsman's bag for carrying small game captured; also, the whole quantity of game taken. {Game bird}, any bird commonly shot for food, esp. grouse, partridges, quails, pheasants, wild turkeys, and the shore or wading birds, such as plovers, snipe, woodcock, curlew, and sandpipers. The term is sometimes arbitrarily restricted to birds hunted by sportsmen, with dogs and guns. {Game egg}, an egg producing a gamecock. {Game laws}, laws regulating the seasons and manner of taking game for food or for sport. {Game preserver}, a land owner who regulates the killing of game on his estate with a view to its increase. [Eng.] {To be game}. (a) To show a brave, unyielding spirit. (b) To be victor in a game. [Colloq.] {To die game}, to maintain a bold, unyielding spirit to the last; to die fighting. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: game adj 1: disabled in the feet or legs; "a crippled soldier"; "a game leg" [syn: {crippled}, {halt}, {halting}, {lame}, {gimpy}, {game}] 2: willing to face danger [syn: {game}, {gamy}, {gamey}, {gritty}, {mettlesome}, {spirited}, {spunky}] n 1: a contest with rules to determine a winner; "you need four people to play this game" 2: a single play of a sport or other contest; "the game lasted two hours" 3: an amusement or pastime; "they played word games"; "he thought of his painting as a game that filled his empty time"; "his life was all fun and games" 4: animal hunted for food or sport 5: (tennis) a division of play during which one player serves 6: (games) the score at a particular point or the score needed to win; "the game is 6 all"; "he is serving for the game" 7: the flesh of wild animals that is used for food 8: a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal); "they concocted a plot to discredit the governor"; "I saw through his little game from the start" [syn: {plot}, {secret plan}, {game}] 9: the game equipment needed in order to play a particular game; "the child received several games for his birthday" 10: your occupation or line of work; "he's in the plumbing game"; "she's in show biz" [syn: {game}, {biz}] 11: frivolous or trifling behavior; "for actors, memorizing lines is no game"; "for him, life is all fun and games" v 1: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage}, {stake}, {game}, {punt}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.6356 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).