Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for gale (61 entries) (0.0936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gale-, *gale*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gale[N] ลมแรง, See also: พายุ, Syn. wind, draft, blast, Ant. breeze, light gust
gale[N] การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
galena[N] แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galeaกลีบรูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galeate-รูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า gale **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
galeI heard a Japanese nightingale.
galeFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
galeThe roof was torn off by the gale.
galeWe got our roof blown off in the gale.
galeThe ship scudded before a heavy gale.
galeThey regaled me on a Chinese banquet.
gale"The Nightingale Samurai" A samurai tale full of humanity and humour.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gale(เกล) n. ลมแรง,ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง,การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ,ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae
galeiformadj. เป็นรูปคล้ายหมวกเหล็ก,คล้าย galea., Syn. galeate

English-Thai: Nontri Dictionary
gale(n) พายุ,ลมพายุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit kotmāi) FR: illégalement
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
หินกลม[n. exp.] (hin klom) EN: cobble stone   FR: galet [m]
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอศิลป์[n. exp.] (hø sin) EN: art gallery   FR: galerie d'art [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALE G EY1 L
GALES G EY1 L Z
GALER G EY1 L ER0
GALEY G EY1 L IY0
GALEN G EY1 L AH0 N
GALEF G AE1 L AH0 F
GALEA G EY1 L IY0 AH0
GALEB G EY1 L AH0 B
GALEB G AE1 L AH0 B
GALESI G AH0 L EH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gale (n) (g ei1 l)
gales (n) (g ei1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强风[qiang2 feng1, 強風] gale [Add to Longdo]
方铅矿[fang1 qian1 kuang4, 方鉛礦] galena [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleiglanz {m}galena [Add to Longdo]
Bleiglasur {f} (roh; ungefrittet)Galena glaze [Add to Longdo]
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Galerie {f} | Galerien {pl}gallery | galleries [Add to Longdo]
Galeriegrab {n}gallery grave [Add to Longdo]
Galerist {m}gallery owner [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}gale | gales [Add to Longdo]
Sturmstärke {f}gale force [Add to Longdo]
Sturmwarnung {f} | Sturmwarnungen {pl}gale warning | gale warnings [Add to Longdo]
Gäle {m}; Gälin {f}Gael [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\, n. [OE. gal. See {Gale} wind.] A song or story. [Obs.] --Toone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\, v. i. [AS. galan. See 1st {Gale}.] To sing. [Obs.] "Can he cry and gale." --Court of Love. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\ (g[=a]l), n. [Prob. of Scand. origin; cf. Dan. gal furious, Icel. galinn, cf. Icel. gala to sing, AS. galan to sing, Icel. galdr song, witchcraft, AS. galdor charm, sorcery, E. nightingale; also, Icel. gj[=o]la gust of wind, gola breeze. Cf. {Yell}.] 1. A strong current of air; a wind between a stiff breeze and a hurricane. The most violent gales are called {tempests}. [1913 Webster] Note: Gales have a velocity of from about eighteen ("moderate") to about eighty ("very heavy") miles an our. --Sir. W. S. Harris. [1913 Webster] 2. A moderate current of air; a breeze. [1913 Webster] A little gale will soon disperse that cloud. --Shak. [1913 Webster] And winds of gentlest gale Arabian odors fanned From their soft wings. --Milton. [1913 Webster] 3. A state of excitement, passion, or hilarity. [1913 Webster] The ladies, laughing heartily, were fast getting into what, in New England, is sometimes called a gale. --Brooke (Eastford). [1913 Webster] {Topgallant gale} (Naut.), one in which a ship may carry her topgallant sails. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\, n. [AS. gagel, akin to D. gagel.] (Bot.) A plant of the genus {Myrica}, growing in wet places, and strongly resembling the bayberry. The sweet gale ({Myrica Gale}) is found both in Europe and in America. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\, n. [Cf. {Gabel}.] The payment of a rent or annuity. [Eng.] --Mozley & W. [1913 Webster] {Gale day}, the day on which rent or interest is due. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gale \Gale\, v. i. (Naut.) To sale, or sail fast. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gale n 1: a strong wind moving 45-90 knots; force 7 to 10 on Beaufort scale

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.0936 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).