Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for gala (80 entries) (0.5194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gala-, *gala*.
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gala[N] งานรื่นเริง, See also: งานกาลา, Syn. affair, function
galaxy[N] กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster
galaxy[N] ทางช้างเผือก
galactic[ADJ] เกี่ยวกับกาแล็กซี่, See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก, Syn. cosmic, universal, extraterrestial
galangal[N] ข่า
galactose[N] น้ำตาลกาแล็กโตส, See also: น้ำตาลที่ละลายในน้ำได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhea; galactorrhoeaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhoea; galactorrheaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า gala **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
galaThere are many galaxies in the universe.
galaThere are innumerable stars in the Galaxy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
galact-Pref. มีความหมายว่า" นม"
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galactorrheaน้ำนมไหลมากผิดปกติ
galactose(กะแลค'โทส) n. น้ำตาลที่เป็นmonosaccharide ชนิดหนึ่ง
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก

English-Thai: Nontri Dictionary
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gala(n) การฉลอง,งานรื่นเริง,วันเทศกาล
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่า[N] galangal, See also: ต้นข่า, Example: ที่บ้านเราปลูกข่าไว้กินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อ, Count unit: ต้น, หัว, แง่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Languas galanga (Swartz) Stuntz ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง 1-3 เมตร ดอกขาว ออกเป็นช่อปลายลำต้น เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
กาแล็กโทส[N] galactose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย หลอมละลายที่ 165 ํ-168 ํ ซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในน้ำนม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราจักร[n.] (dārājak) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood   FR: petit maître [m] ; galant [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner   FR: dîner de gala [m]
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
กาแลกติก[adj.] (kālaēktik) EN: galactic   FR: galactique
กาลาตาซาราย[TM] (Kālātāsārāi) EN: Galatasaray   FR: Galatasaray
ข่า[n.] (khā) EN: galangal ; galingale   FR: souchet [m] ; amande de terre [f]
ข่าหั่นเล็ก[n. exp.] (khā han lek) EN: sliced galangal   
กลุ่มดาวกาแล็กซี[n.] (klumdāo kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALA G AE1 L AH0
GALA G EY1 L AH0
GALAS G EY1 L AH0 Z
GALAX G AE1 L AE2 K S
GALAN G EY1 L AH0 N
GALANT G AA1 L AH0 N T
GALANG G AE1 L AH0 NG
GALANE G AH0 L EY1 N
GALAXY G AE1 L AH0 K S IY0
GALATI G AA0 L AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gala (n) (g aa1 l @)
galas (n) (g aa1 l @ z)
galaxy (n) (g a1 l @ k s ii)
galactic (j) (g @1 l a1 k t i k)
galaxies (n) (g a1 l @ k s i z)
galantine (n) (g a1 l @ n t ii n)
Galashiels (n) (g a1 l @ sh i@ l z)
galantines (n) (g a1 l @ n t ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拉巴哥斯[jia1 la1 ba1 ge1 si1, 加拉巴哥斯] Galapagos [Add to Longdo]
加拉巴哥斯群岛[jia1 la1 ba1 ge1 si1 qun2 dao3, 加拉巴哥斯群島] Galapagos islands [Add to Longdo]
半乳糖血症[ban4 ru3 tang2 xue4 zheng4, 半乳糖血症] galactosemia [Add to Longdo]
星系[xing1 xi4, 星系] galaxy [Add to Longdo]
河外星系[he2 wai4 xing1 xi4, 河外星系] galaxy [Add to Longdo]
银河系[yin2 he2 xi4, 銀河系] galaxy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gala {f}gala dress; fulldress [Add to Longdo]
Galavorstellung {f}gala performance [Add to Longdo]
Gala...fulldress [Add to Longdo]
Galaxie {f} | Galaxien {pl}galaxy | galaxies [Add to Longdo]
Galan {m}galant [Add to Longdo]
Galanterie {f}gallantry [Add to Longdo]
Schattenspiel {n}galanty show [Add to Longdo]
galantchivalrous [Add to Longdo]
galant {adj} | galanter | am galantestengallant | more gallant | most gallant [Add to Longdo]
galant {adv}chivalrously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gala \Ga"la\, n. [F. gala show, pomp, fr. It. gala finery, gala; of German origin. See {Gallant}.] Pomp, show, or festivity. --Macaulay. [1913 Webster] {Gala day}, a day of mirth and festivity; a holiday. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gala n 1: a gay festivity [syn: {gala}, {gala affair}, {jamboree}, {blowout}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Gala [gaːlaː] (n) , s.(f ) fulldress; gala dress From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Gala... [gaːlaː] fulldress From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ga1a 1. bayram 2. büyük şenlik 3. gala 4. bayrama ait, şenliğe yaraşır From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: premiere 1. bir piyesin ilk defa olarak oynanması, gala 2. (tiyatro) baş kadın oyuncu. From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: gala pomp; splender

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5194 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).