Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gain (9 entries) (5.6596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gain-, *gain*. Possible hiragana form: がいん

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gain \Gain\, v. t. [imp. & p. p. {Gained} (g[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Gaining}.] [From gain, n. but. prob. influenced by F. gagner to earn, gain, OF. gaaignier to cultivate, OHG. weidin[=o]n, weidinen to pasture, hunt, fr. weida pasturage, G. weide, akin to Icel. vei[eth]r hunting, AS. w[=a][eth]u, cf. L. venari to hunt, E. venison. See {Gain}, n., profit.] [1913 Webster] 1. To get, as profit or advantage; to obtain or acquire by effort or labor; as, to gain a good living. [1913 Webster] What is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? --Matt. xvi. 26. [1913 Webster] To gain dominion, or to keep it gained. --Milton. [1913 Webster] For fame with toil we gain, but lose with ease. --Pope. [1913 Webster] 2. To come off winner or victor in; to be successful in; to obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a case at law; to gain a prize. [1913 Webster] 3. To draw into any interest or party; to win to one's side; to conciliate. [1913 Webster] If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. --Matt. xviii. 15. [1913 Webster] To gratify the queen, and gained the court. --Dryden. [1913 Webster] 4. To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top of a mountain; to gain a good harbor. [1913 Webster] Forded Usk and gained the wood. --Tennyson. [1913 Webster] 5. To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage. [Obs. or Ironical] [1913 Webster] Ye should . . . not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. --Acts xxvii. 21. [1913 Webster] {Gained day}, the calendar day gained in sailing eastward around the earth. {To gain ground}, to make progress; to advance in any undertaking; to prevail; to acquire strength or extent. {To gain over}, to draw to one's party or interest; to win over. {To gain the wind} (Naut.), to reach the windward side of another ship. Syn: To obtain; acquire; get; procure; win; earn; attain; achieve. Usage: See {Obtain}. -- {To Gain}, {Win}. Gain implies only that we get something by exertion; win, that we do it in competition with others. A person gains knowledge, or gains a prize, simply by striving for it; he wins a victory, or wins a prize, by taking it in a struggle with others. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gain \Gain\, n. [Cf. W. gan a mortise.] (Arch.) A square or beveled notch cut out of a girder, binding joist, or other timber which supports a floor beam, so as to receive the end of the floor beam. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gain \Gain\, a. [OE. gein, gain, good, near, quick; cf. Icel. gegn ready, serviceable, and gegn, adv., against, opposite. Cf. {Ahain}.] Convenient; suitable; direct; near; handy; dexterous; easy; profitable; cheap; respectable. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gain \Gain\ (g[=a]n), n. [OE. gain, gein, ga[yogh]hen, gain, advantage, Icel. gagn; akin to Sw. gagn, Dan. gavn, cf. Goth. gageigan to gain. The word was prob. influenced by F. gain gain, OF. gaain. Cf. {Gain}, v. t.] 1. That which is gained, obtained, or acquired, as increase, profit, advantage, or benefit; -- opposed to {loss}. [1913 Webster] But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. --Phil. iii. 7. [1913 Webster] Godliness with contentment is great gain. --1 Tim. vi. 6. [1913 Webster] Every one shall share in the gains. --Shak. [1913 Webster] 2. The obtaining or amassing of profit or valuable possessions; acquisition; accumulation. "The lust of gain." --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gain \Gain\, v. i. To have or receive advantage or profit; to acquire gain; to grow rich; to advance in interest, health, or happiness; to make progress; as, the sick man gains daily. [1913 Webster] Thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion. --Ezek. xxii. 12. [1913 Webster] {Gaining twist}, in rifled firearms, a twist of the grooves, which increases regularly from the breech to the muzzle. {To gain on} or {To gain upon}. (a) To encroach on; as, the ocean gains on the land. (b) To obtain influence with. (c) To win ground upon; to move faster than, as in a race or contest. (d) To get the better of; to have the advantage of. [1913 Webster] The English have not only gained upon the Venetians in the Levant, but have their cloth in Venice itself. --Addison. [1913 Webster] My good behavior had so far gained on the emperor, that I began to conceive hopes of liberty. --Swift. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gain n 1: a quantity that is added; "there was an addition to property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks" [syn: {addition}, {increase}, {gain}] 2: the advantageous quality of being beneficial [syn: {profit}, {gain}] 3: the amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input [syn: {amplification}, {gain}] 4: the amount by which the revenue of a business exceeds its cost of operating [ant: {loss}, {red}, {red ink}] v 1: obtain; "derive pleasure from one's garden" [syn: {derive}, {gain}] 2: win something through one's efforts; "I acquired a passing knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of international finance" [syn: {acquire}, {win}, {gain}] [ant: {lose}] 3: derive a benefit from; "She profited from his vast experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}] 4: reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make}, {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}] 5: obtain advantages, such as points, etc.; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference" [syn: {gain}, {advance}, {win}, {pull ahead}, {make headway}, {get ahead}, {gain ground}] [ant: {drop off}, {fall back}, {fall behind}, {lose}, {recede}] 6: rise in rate or price; "The stock market gained 24 points today" [syn: {advance}, {gain}] 7: increase or develop; "the peace movement gained momentum"; "the car gathers speed" [syn: {gain}, {gather}] 8: earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize}, {realise}, {pull in}, {bring in}] 9: increase (one's body weight); "She gained 20 pounds when she stopped exercising" [syn: {gain}, {put on}] [ant: {lose weight}, {melt off}, {reduce}, {slenderize}, {slim}, {slim down}, {thin}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: GAIN Gator Advertising and Information Network From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: GAIN German Advanced Integrated Network (IBM) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: gain [gɛ̃] benefit; gain; profit gain; profit achievement; success

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.6596 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).