Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for full (8 entries) (5.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full-, *full*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\, n. Complete measure; utmost extent; the highest state or degree. [1913 Webster] The swan's-down feather, That stands upon the swell at full of tide. --Shak. [1913 Webster] {Full of the moon}, the time of full moon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\, v. i. To become fulled or thickened; as, this material fulls well. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\, adv. Quite; to the same degree; without abatement or diminution; with the whole force or effect; thoroughly; completely; exactly; entirely. [1913 Webster] The pawn I proffer shall be full as good. --Dryden. [1913 Webster] The diapason closing full in man. --Dryden. [1913 Webster] Full in the center of the sacred wood. --Addison. [1913 Webster] Note: Full is placed before adjectives and adverbs to heighten or strengthen their signification. "Full sad." --Milton. "Master of a full poor cell." --Shak. "Full many a gem of purest ray serene." --T. Gray. Full is also prefixed to participles to express utmost extent or degree; as, full-bloomed, full-blown, full-crammed full-grown, full-laden, full-stuffed, etc. Such compounds, for the most part, are self-defining. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\, v. i. To become full or wholly illuminated; as, the moon fulls at midnight. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\, v. t. [imp. & p. p. {Fulled}; p. pr. & vb. n. {Fulling}.] [OE. fullen, OF. fuler, fouler, F. fouler, LL. fullare, fr. L. fullo fuller, cloth fuller, cf. Gr. ? shining, white, AS. fullian to whiten as a fuller, to baptize, fullere a fuller. Cf. {Defile} to foul, {Foil} to frustrate, {Fuller}. n. ] To thicken by moistening, heating, and pressing, as cloth; to mill; to make compact; to scour, cleanse, and thicken in a mill. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Full \Full\ (f[.u]l), a. [Compar. {Fuller} (f[.u]l"[~e]r); superl. {Fullest}.] [OE. & AS. ful; akin to OS. ful, D. vol, OHG. fol, G. voll, Icel. fullr, Sw. full, Dan. fuld, Goth. fulls, L. plenus, Gr. plh`rhs, Skr. p[=u][.r]na full, pr[=a] to fill, also to Gr. poly`s much, E. poly-, pref., G. viel, AS. fela. [root]80. Cf. {Complete}, {Fill}, {Plenary}, {Plenty}.] 1. Filled up, having within its limits all that it can contain; supplied; not empty or vacant; -- said primarily of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup full of water; a house full of people. [1913 Webster] Had the throne been full, their meeting would not have been regular. --Blackstone. [1913 Webster] 2. Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity, quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate; as, a full meal; a full supply; a full voice; a full compensation; a house full of furniture. [1913 Webster] 3. Not wanting in any essential quality; complete; entire; perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full age; a full stop; a full face; the full moon. [1913 Webster] It came to pass, at the end of two full years, that Pharaoh dreamed. --Gen. xii. 1. [1913 Webster] The man commands Like a full soldier. --Shak. [1913 Webster] I can not Request a fuller satisfaction Than you have freely granted. --Ford. [1913 Webster] 4. Sated; surfeited. [1913 Webster] I am full of the burnt offerings of rams. --Is. i. 11. [1913 Webster] 5. Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge; stored with information. [1913 Webster] Reading maketh a full man. --Bacon. [1913 Webster] 6. Having the attention, thoughts, etc., absorbed in any matter, and the feelings more or less excited by it, as, to be full of some project. [1913 Webster] Every one is full of the miracles done by cold baths on decayed and weak constitutions. --Locke. [1913 Webster] 7. Filled with emotions. [1913 Webster] The heart is so full that a drop overfills it. --Lowell. [1913 Webster] 8. Impregnated; made pregnant. [Obs.] [1913 Webster] Ilia, the fair, . . . full of Mars. --Dryden. [1913 Webster] {At full}, when full or complete. --Shak. {Full age} (Law) the age at which one attains full personal rights; majority; -- in England and the United States the age of 21 years. --Abbott. {Full and by} (Naut.), sailing closehauled, having all the sails full, and lying as near the wind as poesible. {Full band} (Mus.), a band in which all the instruments are employed. {Full binding}, the binding of a book when made wholly of leather, as distinguished from half binding. {Full bottom}, a kind of wig full and large at the bottom. {Full brother} or {Full sister}, a brother or sister having the same parents as another. {Full cry} (Hunting), eager chase; -- said of hounds that have caught the scent, and give tongue together. {Full dress}, the dress prescribed by authority or by etiquette to be worn on occasions of ceremony. {Full hand} (Poker), three of a kind and a pair. {Full moon}. (a) The moon with its whole disk illuminated, as when opposite to the sun. (b) The time when the moon is full. {Full organ} (Mus.), the organ when all or most stops are out. {Full score} (Mus.), a score in which all the parts for voices and instruments are given. {Full sea}, high water. {Full swing}, free course; unrestrained liberty; "Leaving corrupt nature to . . . the full swing and freedom of its own extravagant actings." South (Colloq.) {In full}, at length; uncontracted; unabridged; written out in words, and not indicated by figures. {In full blast}. See under {Blast}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: full adv 1: to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form); "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full well"; "full-grown"; "full-fledged" [syn: {fully}, {to the full}, {full}] adj 1: containing as much or as many as is possible or normal; "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life"; "the auditorium was full to overflowing" [ant: {empty}] 2: constituting the full quantity or extent; complete; "an entire town devastated by an earthquake"; "gave full attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full}, {total}] 3: complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full}, {total}] 4: filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach" [syn: {full}, {replete(p)}] 5: (of sound) having marked deepness and body; "full tones"; "a full voice" [ant: {thin}] 6: having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full}, {good}] 7: being at a peak or culminating point; "broad daylight"; "full summer" [syn: {broad(a)}, {full(a)}] 8: having ample fabric; "the current taste for wide trousers"; "a full skirt" [syn: {wide}, {wide-cut}, {full}] n 1: the time when the Moon is fully illuminated; "the moon is at the full" [syn: {full moon}, {full-of-the-moon}, {full phase of the moon}, {full}] v 1: beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth" 2: make (a garment) fuller by pleating or gathering 3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}] [ant: {wane}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: full drunk; intoxicated complete; full

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.0148 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).