Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for frog (4 entries) (6.4046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frog-, *frog*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Frog \Frog\ (fr[o^]g), n. [AS. froggu, frocga a frog (in sensel); akin to D. vorsch, OHG. frosk, G. frosch, Icel. froskr, fraukr, Sw. & Dan. fr["o].] 1. (Zool.) An amphibious animal of the genus {Rana} and related genera, of many species. Frogs swim rapidly, and take long leaps on land. Many of the species utter loud notes in the springtime. [1913 Webster] Note: The edible frog of Europe ({Rana esculenta}) is extensively used as food; the American bullfrog ({R. Catesbiana}) is remarkable for its great size and loud voice. [1913 Webster] 2. [Perh. akin to E. fork, cf. frush frog of a horse.] (Anat.) The triangular prominence of the hoof, in the middle of the sole of the foot of the horse, and other animals; the fourchette. [1913 Webster] 3. (Railroads) A supporting plate having raised ribs that form continuations of the rails, to guide the wheels where one track branches from another or crosses it. [1913 Webster] 4. [Cf. fraco of wool or silk, L. floccus, E. frock.] An oblong cloak button, covered with netted thread, and fastening into a loop instead of a button hole. [1913 Webster] 5. The loop of the scabbard of a bayonet or sword. [1913 Webster] {Cross frog} (Railroads), a frog adapted for tracks that cross at right angles. {Frog cheese}, a popular name for a large puffball. {Frog eater}, one who eats frogs; -- a term of contempt applied to a Frenchman by the vulgar class of English. {Frog fly}. (Zool.) See {Frog} hopper. {Frog hopper} (Zool.), a small, leaping, hemipterous insect living on plants. The larv[ae] are inclosed in a frothy liquid called {cuckoo spit} or {frog spit}. {Frog lily} (Bot.), the yellow water lily ({Nuphar}). {Frog spit} (Zool.), the frothy exudation of the {frog hopper}; -- called also {frog spittle}. See {Cuckoo spit}, under {Cuckoo}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Frog \Frog\, v. t. To ornament or fasten (a coat, etc.) with trogs. See {Frog}, n., 4. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: frog n 1: any of various tailless stout-bodied amphibians with long hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species [syn: {frog}, {toad}, {toad frog}, {anuran}, {batrachian}, {salientian}] 2: a person of French descent [syn: {frog}, {Gaul}] 3: a decorative loop of braid or cord v 1: hunt frogs for food From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: frog phrog 1. interj. Term of disgust (we seem to have a lot of them). 2. Used as a name for just about anything. See {foo}. 3. n. Of things, a crock. 4. n. Of people, somewhere in between a turkey and a toad. 5. froggy: adj. Similar to {bagbiting}, but milder. ?This froggy program is taking forever to run!?

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  frog 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
frog
 • ชาวฝรั่งเศส (คำแสลง): เหมือนคนฝรั่งเศส [Lex2]
 • กบ[Lex2]
 • อาการเสียงแหบ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ห่วงถัก: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ [Lex2]
 • เดือยใต้กีบเท้าของม้า[Lex2]
 • คนฝรั่งเศส[Lex2]
 • (ฟรอก) n. กบ,ชาวฝรั่งเศส [Hope]
 • (n) กบ,เขียด [Nontri]
 • /F R AA1 G/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grog, froh, Fron, Trog, flog, frag, fror, trog, erogen, fragen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
grog, froc, grogs, frigo, for, faro, fig, frocs, fréon, fors, fora, fore, fort, foré, faros, fris, froid, front, frôla, frôle, frôlé, gros, Greg, drop, fric, frit, froua, froue, froué, frît, prof, afro, Roy, erg, fco, foc, foi, fol, fox, pro, reg, rob, roc, roi, rot, rôt, frai, fret, pros, éros, broc, croc, faon, fion, floc, flop, flot, foot, frac, smog, troc, trop, trot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4046 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).