Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fret (9 entries) (6.0004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fret-, *fret*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, v. t. [OE. fretten to adorn, AS. fr[ae]twan, fr[ae]twian; akin to OS. fratah[=o]n, cf. Goth. us-fratwjan to make wise, also AS. fr[ae]twe ornaments, OS. fratah[imac] adornment.] To ornament with raised work; to variegate; to diversify. [1913 Webster] Whose skirt with gold was fretted all about. --Spenser. [1913 Webster] Yon gray lines, That fret the clouds, are messengers of day. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, v. i. 1. To be worn away; to chafe; to fray; as, a wristband frets on the edges. [1913 Webster] 2. To eat in; to make way by corrosion. [1913 Webster] Many wheals arose, and fretted one into another with great excoriation. --Wiseman. [1913 Webster] 3. To be agitated; to be in violent commotion; to rankle; as, rancor frets in the malignant breast. [1913 Webster] 4. To be vexed; to be chafed or irritated; to be angry; to utter peevish expressions. [1913 Webster] He frets, he fumes, he stares, he stamps the ground. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\ (fr[e^]t), n. [Obs.] See 1st {Frith}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\ (fr[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Fretted}; p. pr. & vb. n. {Fretting}.] [OE. freten to eat, consume; AS. fretan, for foretan; pref. for- + etan to eat; akin to D. vreten, OHG. frezzan, G. fressen, Sw. fr[aum]ta, Goth. fra-itan. See {For}, and {Eat}, v. t.] 1. To devour. [Obs.] [1913 Webster] The sow frete the child right in the cradle. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To rub; to wear away by friction; to chafe; to gall; hence, to eat away; to gnaw; as, to fret cloth; to fret a piece of gold or other metal; a worm frets the plants of a ship. [1913 Webster] With many a curve my banks I fret. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To impair; to wear away; to diminish. [1913 Webster] By starts His fretted fortunes give him hope and fear. --Shak. [1913 Webster] 4. To make rough, agitate, or disturb; to cause to ripple; as, to fret the surface of water. [1913 Webster] 5. To tease; to irritate; to vex. [1913 Webster] Fret not thyself because of evil doers. --Ps. xxxvii. 1. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, n. 1. Ornamental work in relief, as carving or embossing. See {Fretwork}. [1913 Webster] 2. (Arch.) An ornament consisting of small fillets or slats intersecting each other or bent at right angles, as in classical designs, or at oblique angles, as often in Oriental art. [1913 Webster] His lady's cabinet is a adorned on the fret, ceiling, and chimney-piece with . . . carving. --Evelyn. [1913 Webster] 3. The reticulated headdress or net, made of gold or silver wire, in which ladies in the Middle Ages confined their hair. [1913 Webster] A fret of gold she had next her hair. --Chaucer. [1913 Webster] {Fret saw}, a saw with a long, narrow blade, used in cutting frets, scrolls, etc.; a scroll saw; a keyhole saw; a compass saw. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, n. 1. The agitation of the surface of a fluid by fermentation or other cause; a rippling on the surface of water. --Addison. [1913 Webster] 2. Agitation of mind marked by complaint and impatience; disturbance of temper; irritation; as, he keeps his mind in a continual fret. [1913 Webster] Yet then did Dennis rave in furious fret. --Pope. [1913 Webster] 3. Herpes; tetter. --Dunglison. [1913 Webster] 4. pl. (Mining) The worn sides of river banks, where ores, or stones containing them, accumulate by being washed down from the hills, and thus indicate to the miners the locality of the veins. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, n. [F. frette a saltire, also a hoop, ferrule, prob. a dim. of L. ferrum iron. For sense 2, cf. also E. fret to rub.] 1. (Her.) A saltire interlaced with a mascle. [1913 Webster] 2. (Mus.) A short piece of wire, or other material fixed across the finger board of a guitar or a similar instrument, to indicate where the finger is to be placed. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fret \Fret\, v. t. To furnish with frets, as an instrument of music. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fret n 1: agitation resulting from active worry; "don't get in a stew"; "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew}, {sweat}, {lather}, {swither}] 2: a spot that has been worn away by abrasion or erosion [syn: {worn spot}, {fret}] 3: an ornamental pattern consisting of repeated vertical and horizontal lines (often in relief); "there was a simple fret at the top of the walls" [syn: {fret}, {Greek fret}, {Greek key}, {key pattern}] 4: a small bar of metal across the fingerboard of a musical instrument; when the string is stopped by a finger at the metal bar it will produce a note of the desired pitch v 1: worry unnecessarily or excessively; "don't fuss too much over the grandchildren--they are quite big now" [syn: {fuss}, {niggle}, {fret}] 2: be agitated or irritated; "don't fret over these small details" 3: provide (a musical instrument) with frets; "fret a guitar" 4: become or make sore by or as if by rubbing [syn: {chafe}, {gall}, {fret}] 5: cause annoyance in 6: gnaw into; make resentful or angry; "The injustice rankled her"; "his resentment festered" [syn: {eat into}, {fret}, {rankle}, {grate}] 7: carve a pattern into 8: decorate with an interlaced design 9: be too tight; rub or press; "This neckband is choking the cat" [syn: {choke}, {gag}, {fret}] 10: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray}, {fret}, {chafe}, {scratch}] 11: remove soil or rock; "Rain eroded the terraces" [syn: {erode}, {eat away}, {fret}] 12: wear away or erode [syn: {fret}, {eat away}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0004 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).