Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for frame (4 entries) (6.437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame-, *frame*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Frame \Frame\, v. t. [imp. & p. p. {Framed}; p. pr. & vb. n. {Framing}.] [OE. framen, fremen, to execute, build, AS. fremman to further, perform, effect, fr. fram strong, valiant; akin to E. foremost, and prob. to AS. fram from, Icel. fremja, frama, to further, framr forward, G. fromm worthy, excellent, pious. See {Foremost}, {From}, and cf. {Furnish}.] 1. (Arch. & Engin.) To construct by fitting and uniting the several parts of the skeleton of any structure; specifically, in woodwork, to put together by cutting parts of one member to fit parts of another. See {Dovetail}, {Halve}, v. t., {Miter}, {Tenon}, {Tooth}, {Tusk}, {Scarf}, and {Splice}. [1913 Webster] 2. To originate; to plan; to devise; to contrive; to compose; in a bad sense, to invent or fabricate, as something false. [1913 Webster] How many excellent reasonings are framed in the mind of a man of wisdom and study in a length of years. --I. Watts. [1913 Webster] 3. To fit to something else, or for some specific end; to adjust; to regulate; to shape; to conform. [1913 Webster] And frame my face to all occasions. --Shak. [1913 Webster] We may in some measure frame our minds for the reception of happiness. --Landor. [1913 Webster] The human mind is framed to be influenced. --I. Taylor. [1913 Webster] 4. To cause; to bring about; to produce. [Obs.] [1913 Webster] Fear frames disorder, and disorder wounds. --Shak. [1913 Webster] 5. To support. [Obs. & R.] [1913 Webster] That on a staff his feeble steps did frame. --Spenser. [1913 Webster] 6. To provide with a frame, as a picture. [1913 Webster] 7. to manufacture false evidence against (an innocent person), so as to make the person appear guilty of a crime. The act of framing a person is often referred to as a {frame-up}. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Frame \Frame\, v. i. 1. To shape; to arrange, as the organs of speech. [Obs.] --Judg. xii. 6. [1913 Webster] 2. To proceed; to go. [Obs.] [1913 Webster] The bauty of this sinful dame Made many princes thither frame. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Frame \Frame\, n. 1. Anything composed of parts fitted and united together; a fabric; a structure; esp., the constructional system, whether of timber or metal, that gives to a building, vessel, etc., its model and strength; the skeleton of a structure. [1913 Webster] These are thy glorious works, Parent of good, Almighty! thine this universal frame. --Milton. [1913 Webster] 2. The bodily structure; physical constitution; make or build of a person. [1913 Webster] Some bloody passion shakes your very frame. --Shak. [1913 Webster] No frames could be strong enough to endure it. --Prescott. [1913 Webster] 3. A kind of open case or structure made for admitting, inclosing, or supporting things, as that which incloses or contains a window, door, picture, etc.; that on which anything is held or stretched; as: (a) The skeleton structure which supports the boiler and machinery of a locomotive upon its wheels. (b) (Founding) A molding box or flask, which being filled with sand serves as a mold for castings. (c) The ribs and stretchers of an umbrella or other structure with a fabric covering. (d) A structure of four bars, adjustable in size, on which cloth, etc., is stretched for quilting, embroidery, etc. (e) (Hort.) A glazed portable structure for protecting young plants from frost. (f) (Print.) A stand to support the type cases for use by the compositor. (f) a pair of glasses without the lenses; that part of a pair of glasses that excludes the lenses. [1913 Webster +PJC] 4. (Mach.) A term applied, especially in England, to certain machines built upon or within framework; as, a stocking frame; lace frame; spinning frame, etc. [1913 Webster] 5. Form; shape; proportion; scheme; structure; constitution; system; as, a frameof government. [1913 Webster] She that hath a heart of that fine frame To pay this debt of love but to a brother. --Shak. [1913 Webster] Put your discourse into some frame. --Shak. [1913 Webster] 6. Particular state or disposition, as of the mind; humor; temper; mood; as, to be always in a happy frame. Same as {{frame of mind}} [1913 Webster +PJC] 7. Contrivance; the act of devising or scheming. [Obs.] [1913 Webster] John the bastard Whose spirits toil in frame of villainies. --Shak. [1913 Webster] 8. In games: (a) In pool, the triangular form used in setting up the balls; also, the balls as set up, or the round of playing required to pocket them all; as, to play six frames in a game of 50 points. (b) In bowling, as in tenpins, one of the several innings forming a game. [Webster 1913 Suppl.] {Balloon frame}, {Cant frames}, etc. See under {Balloon}, {Cant}, etc. {Frame building} or {Frame house}, a building of which the form and support is made of framed timbers. [U.S.] -- {Frame level}, a mason's level. {Frame saw}, a thin saw stretched in a frame to give it rigidity. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: frame n 1: the framework for a pair of eyeglasses 2: a single one of a series of still transparent pictures forming a cinema, television or video film 3: alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body}, {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure}, {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame}, {form}, {flesh}] 4: (baseball) one of nine divisions of play during which each team has a turn at bat [syn: {inning}, {frame}] 5: a single drawing in a comic_strip 6: an application that divides the user's display into two or more windows that can be scrolled independently 7: a system of assumptions and standards that sanction behavior and give it meaning [syn: {frame of reference}, {frame}] 8: the hard structure (bones and cartilages) that provides a frame for the body of an animal [syn: {skeletal system}, {skeleton}, {frame}, {systema skeletale}] 9: the internal supporting structure that gives an artifact its shape; "the building has a steel skeleton" [syn: {skeleton}, {skeletal frame}, {frame}, {underframe}] 10: a framework that supports and protects a picture or a mirror; "the frame enhances but is not itself the subject of attention"; "the frame was much more valuable than the miror it held" [syn: {frame}, {framing}] 11: one of the ten divisions into which bowling is divided v 1: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn: {frame}, {frame in}, {border}] 2: enclose in a frame, as of a picture 3: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!"; "The innocent man was framed by the police" [syn: {ensnare}, {entrap}, {frame}, {set up}] 4: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language" [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}] 5: make up plans or basic details for; "frame a policy" [syn: {frame}, {compose}, {draw up}] 6: construct by fitting or uniting parts together [syn: {frame}, {frame up}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  frame 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
frame
 • โครงสร้างพื้นฐาน: โครงสร้าง [Lex2]
 • กรอบ: กรอบหน้าต่าง, กรอบภาพ, กรอบประตู [Lex2]
 • โครง: ฉาก [Lex2]
 • ร่างกาย: โครงสร้างร่างกาย [Lex2]
 • ใส่กรอบ: ตีกรอบ, วางกรอบ [Lex2]
 • วางแผน: ร่าง [Lex2]
 • ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์[Lex2]
 • รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง[Lex2]
 • ใส่ร้าย (คำสแลง): ใส่ความ [Lex2]
 • (เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad [Hope]
 • (n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • (vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน [Nontri]
 • /F R EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Frage, Fraße, frage, krame

Similar FRENCH words suggested by aspell:
framée, drame, famé, rame, ramé, brame, bramé, crame, cramé, frape, frime, frimé, prame, trame, tramé, forâmes, framées, famés, fane, fané, ramer, rames, ramés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions



 • Time: 6.437 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).