Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for foxes (2 entries) (4.9352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foxes-, *foxes*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fox \Fox\ (f[o^]ks), n.; pl. {Foxes}. [AS. fox; akin to D. vos, G. fuchs, OHG. fuhs, foha, Goth. fa['u]h[=o], Icel. f[=o]a fox, fox fraud; of unknown origin, cf. Skr. puccha tail. Cf. {Vixen}.] 1. (Zool.) A carnivorous animal of the genus {Vulpes}, family {Canid[ae]}, of many species. The European fox ({V. vulgaris} or {V. vulpes}), the American red fox ({V. fulvus}), the American gray fox ({V. Virginianus}), and the arctic, white, or blue, fox ({V. lagopus}) are well-known species. [1913 Webster] Note: The black or silver-gray fox is a variety of the American red fox, producing a fur of great value; the cross-gray and woods-gray foxes are other varieties of the same species, of less value. The common foxes of Europe and America are very similar; both are celebrated for their craftiness. They feed on wild birds, poultry, and various small animals. [1913 Webster] Subtle as the fox for prey. --Shak. [1913 Webster] 2. (Zool.) The European dragonet. [1913 Webster] 3. (Zool.) The fox shark or thrasher shark; -- called also {sea fox}. See {Thrasher shark}, under {Shark}. [1913 Webster] 4. A sly, cunning fellow. [Colloq.] [1913 Webster] We call a crafty and cruel man a fox. --Beattie. [1913 Webster] 5. (Naut.) Rope yarn twisted together, and rubbed with tar; -- used for seizings or mats. [1913 Webster] 6. A sword; -- so called from the stamp of a fox on the blade, or perhaps of a wolf taken for a fox. [Obs.] [1913 Webster] Thou diest on point of fox. --Shak. [1913 Webster] 7. pl. (Ethnol.) A tribe of Indians which, with the Sacs, formerly occupied the region about Green Bay, Wisconsin; -- called also {Outagamies}. [1913 Webster] {Fox and geese}. (a) A boy's game, in which one boy tries to catch others as they run one goal to another. (b) A game with sixteen checkers, or some substitute for them, one of which is called the fox, and the rest the geese; the fox, whose first position is in the middle of the board, endeavors to break through the line of the geese, and the geese to pen up the fox. {Fox bat} (Zool.), a large fruit bat of the genus {Pteropus}, of many species, inhabiting Asia, Africa, and the East Indies, esp. {P. medius} of India. Some of the species are more than four feet across the outspread wings. See {Fruit bat}. {Fox bolt}, a bolt having a split end to receive a fox wedge. {Fox brush} (Zool.), the tail of a fox. {Fox evil}, a disease in which the hair falls off; alopecy. {Fox grape} (Bot.), the name of two species of American grapes. The northern fox grape ({Vitis Labrusca}) is the origin of the varieties called {Isabella}, {Concord}, {Hartford}, etc., and the southern fox grape ({Vitis vulpina}) has produced the {Scuppernong}, and probably the {Catawba}. {Fox hunter}. (a) One who pursues foxes with hounds. (b) A horse ridden in a fox chase. {Fox shark} (Zool.), the thrasher shark. See {Thrasher shark}, under {Thrasher}. {Fox sleep}, pretended sleep. {Fox sparrow} (Zool.), a large American sparrow ({Passerella iliaca}); -- so called on account of its reddish color. {Fox squirrel} (Zool.), a large North American squirrel ({Sciurus niger}, or {S. cinereus}). In the Southern States the black variety prevails; farther north the fulvous and gray variety, called the {cat squirrel}, is more common. {Fox terrier} (Zool.), one of a peculiar breed of terriers, used in hunting to drive foxes from their holes, and for other purposes. There are rough- and smooth-haired varieties. {Fox trot}, a pace like that which is adopted for a few steps, by a horse, when passing from a walk into a trot, or a trot into a walk. {Fox wedge} (Mach. & Carpentry), a wedge for expanding the split end of a bolt, cotter, dowel, tenon, or other piece, to fasten the end in a hole or mortise and prevent withdrawal. The wedge abuts on the bottom of the hole and the piece is driven down upon it. Fastening by fox wedges is called foxtail wedging. {Fox wolf} (Zool.), one of several South American wild dogs, belonging to the genus {Canis}. They have long, bushy tails like a fox. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foxes \Fox"es\, n. pl. (Ethnol.) See {Fox}, n., 7. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  foxes 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
foxes
 • /F AA1 K S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [fox]
 • สุนัขจิ้งจอก: หมาจิ้งจอก [Lex2]
 • หลอกลวง: โกง [Lex2]
 • ขนสุนัขจิ้งจอก[Lex2]
 • คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม: คนฉลาดแกมโกง [Lex2]
 • คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี (คำไม่เป็นทางการ): คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ [Lex2]
 • ทำให้ไม่เข้าใจ: ทำให้สับสน [Lex2]
 • (ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์) ###S. schemer -pl. foxes,fox [Hope]
 • (n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์ [Nontri]
 • /F AA1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.9352 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).