Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for foul (6 entries) (6.0964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foul-, *foul*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foul \Foul\ (foul), n. [See {Fowl}.] A bird. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foul \Foul\ (foul), a. [Compar. Fouler (-[~e]r); superl. {Foulest}.] [OE. foul, ful, AS. f[=u]l; akin to D. vuil, G. faul rotten, OHG. f[=u]l, Icel. f[=u]l foul, fetid; Dan. fuul, Sw. ful foul, Goth. f[=u]ls fetid, Lith. puti to be putrid, L. putere to stink, be putrid, pus pus, Gr. py`on pus, to cause to rot, Skr. p[=u]y to stink. [root]82. Cf. {Defile} to foul, {File} to foul, {Filth}, {Pus}, {Putrid}.] 1. Covered with, or containing, extraneous matter which is injurious, noxious, offensive, or obstructive; filthy; dirty; not clean; polluted; nasty; defiled; as, a foul cloth; foul hands; a foul chimney; foul air; a ship's bottom is foul when overgrown with barnacles; a gun becomes foul from repeated firing; a well is foul with polluted water. [1913 Webster] My face is foul with weeping. --Job. xvi. 16. [1913 Webster] 2. Scurrilous; obscene or profane; abusive; as, foul words; foul language. [1913 Webster] 3. Hateful; detestable; shameful; odious; wretched. "The foul with Sycorax." --Shak. [1913 Webster] Who first seduced them to that foul revolt? --Milton. [1913 Webster] 4. Loathsome; disgusting; as, a foul disease. [1913 Webster] 5. Ugly; homely; poor. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] Let us, like merchants, show our foulest wares. --Shak. [1913 Webster] 6. Not favorable; unpropitious; not fair or advantageous; as, a foul wind; a foul road; cloudy or rainy; stormy; not fair; -- said of the weather, sky, etc. [1913 Webster] So foul a sky clears not without a storm. --Shak. [1913 Webster] 7. Not conformed to the established rules and customs of a game, conflict, test, etc.; unfair; dishonest; dishonorable; cheating; as, foul play. [1913 Webster] 8. Having freedom of motion interfered with by collision or entanglement; entangled; -- opposed to {clear}; as, a rope or cable may get foul while paying it out. [1913 Webster] {Foul anchor}. (Naut.) See under {Anchor}. {Foul ball} (Baseball), a ball that first strikes the ground outside of the foul ball lines, or rolls outside of certain limits. {Foul ball lines} (Baseball), lines from the home base, through the first and third bases, to the boundary of the field. {Foul berth} (Naut.), a berth in which a ship is in danger of fouling another vesel. {Foul bill}, or {Foul bill of health}, a certificate, duly authenticated, that a ship has come from a place where a contagious disorder prevails, or that some of the crew are infected. {Foul copy}, a rough draught, with erasures and corrections; -- opposed to fair or clean copy. "Some writers boast of negligence, and others would be ashamed to show their foul copies." --Cowper. {Foul proof}, an uncorrected proof; a proof containing an excessive quantity of errors. {Foul strike} (Baseball), a strike by the batsman when any part of his person is outside of the lines of his position. {To fall foul}, to fall out; to quarrel. [Obs.] "If they be any ways offended, they fall foul." --Burton. {To fall foul of} or {To run foul of}. See under {Fall}. {To make foul water}, to sail in such shallow water that the ship's keel stirs the mud at the bottom. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foul \Foul\, n. 1. An entanglement; a collision, as in a boat race. [1913 Webster] 2. (Baseball) See {Foul ball}, under {Foul}, a. [1913 Webster] 3. In various games or sports, an act done contrary to the rules; a foul stroke, hit, play, or the like. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foul \Foul\, v. t. [imp. & p. p. {Fouled}; p. pr. & vb. n. {Fouling}.] 1. To make filthy; to defile; to daub; to dirty; to soil; as, to foul the face or hands with mire. [1913 Webster] 2. (Mil.) To incrust (the bore of a gun) with burnt powder in the process of firing. [1913 Webster] 3. To cover (a ship's bottom) with anything that impered its sailing; as, a bottom fouled with barnacles. [1913 Webster] 4. To entangle, so as to impede motion; as, to foul a rope or cable in paying it out; to come into collision with; as, one boat fouled the other in a race. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Foul \Foul\, v. i. 1. To become clogged with burnt powder in the process of firing, as a gun. [1913 Webster] 2. To become entagled, as ropes; to come into collision with something; as, the two boats fouled. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: foul adj 1: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful}, {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent}, {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked}, {yucky}] 2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul- smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill- scented}] 3: violating accepted standards or rules; "a dirty fighter"; "used foul means to gain power"; "a nasty unsporting serve"; "fined for unsportsmanlike behavior" [syn: {cheating(a)}, {dirty}, {foul}, {unsporting}, {unsportsmanlike}] 4: (of a baseball) not hit between the foul lines [ant: {fair}] 5: (of a manuscript) defaced with changes; "foul (or dirty) copy" [syn: {dirty}, {foul}, {marked-up}] 6: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul}, {nasty}, {smutty}] 7: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter; "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty pigsty of a room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}] 8: especially of a ship's lines etc; "with its sails afoul"; "a foul anchor" [syn: {afoul(ip)}, {foul}, {fouled}] n 1: an act that violates the rules of a sport v 1: hit a foul ball 2: make impure; "The industrial wastes polluted the lake" [syn: {pollute}, {foul}, {contaminate}] 3: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn: {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest}, {choke}, {foul}] [ant: {unclog}] 4: commit a foul; break the rules 5: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul}, {defile}, {maculate}] 6: make unclean; "foul the water" 7: become soiled and dirty

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0964 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).