Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fork (6 entries) (6.0724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fork-, *fork*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fork \Fork\, v. i. [imp. & p. p. {Forked}; p. pr. & vb. n. {Forking}.] 1. To shoot into blades, as corn. [1913 Webster] The corn beginneth to fork. --Mortimer. [1913 Webster] 2. To divide into two or more branches; as, a road, a tree, or a stream forks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fork \Fork\, v. t. To raise, or pitch with a fork, as hay; to dig or turn over with a fork, as the soil. [1913 Webster] Forking the sheaves on the high-laden cart. --Prof. Wilson. [1913 Webster] {To fork over} {To fork out}, to hand or pay over, as money; to {cough up}. [Slang] --G. Eliot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fork \Fork\ (f[^o]rk), n. [AS. forc, fr. L. furca. Cf. {Fourch['e]}, {Furcate}.] 1. An instrument consisting of a handle with a shank terminating in two or more prongs or tines, which are usually of metal, parallel and slightly curved; -- used for piercing, holding, taking up, or pitching anything. [1913 Webster] 2. Anything furcate or like a fork in shape, or furcate at the extremity; as, a tuning fork. [1913 Webster] 3. One of the parts into which anything is furcated or divided; a prong; a branch of a stream, a road, etc.; a barbed point, as of an arrow. [1913 Webster] Let it fall . . . though the fork invade The region of my heart. --Shak. [1913 Webster] A thunderbolt with three forks. --Addison. [1913 Webster] 4. The place where a division or a union occurs; the angle or opening between two branches or limbs; as, the fork of a river, a tree, or a road. [1913 Webster] 5. The gibbet. [Obs.] --Bp. Butler. [1913 Webster] {Fork beam} (Shipbuilding), a half beam to support a deck, where hatchways occur. {Fork chuck} (Wood Turning), a lathe center having two prongs for driving the work. {Fork head}. (a) The barbed head of an arrow. (b) The forked end of a rod which forms part of a knuckle joint. {In fork}. (Mining) A mine is said to be in fork, or an engine to "have the water in fork," when all the water is drawn out of the mine. --Ure. {The forks of a river} or {The forks of a road}, the branches into which it divides, or which come together to form it; the place where separation or union takes place. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bracket \Brack"et\, n. [Cf. OF. braguette codpiece, F. brayette, Sp. bragueta, also a projecting mold in architecture; dim. fr. L. bracae breeches; cf. also, OF. bracon beam, prop, support; of unknown origin. Cf. {Breeches}.] [1913 Webster] 1. (Arch.) An architectural member, plain or ornamental, projecting from a wall or pier, to support weight falling outside of the same; also, a decorative feature seeming to discharge such an office. [1913 Webster] Note: This is the more general word. See {Brace}, {Cantalever}, {Console}, {Corbel}, {Strut}. [1913 Webster] 2. (Engin. & Mech.) A piece or combination of pieces, usually triangular in general shape, projecting from, or fastened to, a wall, or other surface, to support heavy bodies or to strengthen angles. [1913 Webster] 3. (Naut.) A shot, crooked timber, resembling a knee, used as a support. [1913 Webster] 4. (Mil.) The cheek or side of an ordnance carriage. [1913 Webster] 5. (Print.) One of two characters [], used to inclose a reference, explanation, or note, or a part to be excluded from a sentence, to indicate an interpolation, to rectify a mistake, or to supply an omission, and for certain other purposes; -- called also {crotchet}. [1913 Webster] 6. A gas fixture or lamp holder projecting from the face of a wall, column, or the like. [1913 Webster] 7. (Gunnery) A figure determined by firing a projectile beyond a target and another short of it, as a basis for ascertaining the proper elevation of the piece; -- only used in the phrase, to establish a bracket. After the bracket is established shots are fired with intermediate elevations until the exact range is obtained. In the United States navy it is called {fork}. [Webster 1913 Suppl.] {Bracket light}, a gas fixture or a lamp attached to a wall, column, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fork n 1: cutlery used for serving and eating food 2: the act of branching out or dividing into branches [syn: {branching}, {ramification}, {fork}, {forking}] 3: the region of the angle formed by the junction of two branches; "they took the south fork"; "he climbed into the crotch of a tree" [syn: {fork}, {crotch}] 4: an agricultural tool used for lifting or digging; has a handle and metal prongs 5: the angle formed by the inner sides of the legs where they join the human trunk [syn: {crotch}, {fork}] v 1: lift with a pitchfork; "pitchfork hay" [syn: {pitchfork}, {fork}] 2: place under attack with one's own pieces, of two enemy pieces 3: divide into two or more branches so as to form a fork; "The road forks" [syn: {branch}, {ramify}, {fork}, {furcate}, {separate}] 4: shape like a fork; "She forked her fingers" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: fork In the open-source community, a fork is what occurs when two (or more) versions of a software package's source code are being developed in parallel which once shared a common code base, and these multiple versions of the source code have irreconcilable differences between them. This should not be confused with a development branch, which may later be folded back into the original source code base. Nor should it be confused with what happens when a new distribution of Linux or some other distribution is created, because that largely assembles pieces than can and will be used in other distributions without conflict. Forking is uncommon; in fact, it is so uncommon that individual instances loom large in hacker folklore. Notable in this class were the Emacs/XEmacs fork, the GCC/EGCS fork (later healed by a merger) and the forks among the FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD operating systems.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0724 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).