Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for force (7 entries) (6.0742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -force-, *force*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Force \Force\, v. t. [See {Farce} to stuff.] To stuff; to lard; to farce. [R.] [1913 Webster] Wit larded with malice, and malice forced with wit. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Force \Force\, n. [Of Scand. origin; cf. Icel. fors, foss, Dan. fos.] A waterfall; a cascade. [Prov. Eng.] [1913 Webster] To see the falls for force of the river Kent. --T. Gray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Force \Force\, n. [F. force, LL. forcia, fortia, fr. L. fortis strong. See {Fort}, n.] 1. Capacity of exercising an influence or producing an effect; strength or energy of body or mind; active power; vigor; might; often, an unusual degree of strength or energy; especially, power to persuade, or convince, or impose obligation; pertinency; validity; special signification; as, the force of an appeal, an argument, a contract, or a term. [1913 Webster] He was, in the full force of the words, a good man. --Macaulay. [1913 Webster] 2. Power exerted against will or consent; compulsory power; violence; coercion; as, by force of arms; to take by force. [1913 Webster] Which now they hold by force, and not by right. --Shak. [1913 Webster] 3. Strength or power for war; hence, a body of land or naval combatants, with their appurtenances, ready for action; -- an armament; troops; warlike array; -- often in the plural; hence, a body of men prepared for action in other ways; as, the laboring force of a plantation; the armed forces. [1913 Webster] Is Lucius general of the forces? --Shak. [1913 Webster] 4. (Law) (a) Strength or power exercised without law, or contrary to law, upon persons or things; violence. (b) Validity; efficacy. --Burrill. [1913 Webster] 5. (Physics) Any action between two bodies which changes, or tends to change, their relative condition as to rest or motion; or, more generally, which changes, or tends to change, any physical relation between them, whether mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of any other kind; as, the force of gravity; cohesive force; centrifugal force. [1913 Webster] {Animal force} (Physiol.), muscular force or energy. {Catabiotic force} [Gr. ? down (intens.) + ? life.] (Biol.), the influence exerted by living structures on adjoining cells, by which the latter are developed in harmony with the primary structures. {Centrifugal force}, {Centripetal force}, {Coercive force}, etc. See under {Centrifugal}, {Centripetal}, etc. {Composition of forces}, {Correlation of forces}, etc. See under {Composition}, {Correlation}, etc. {Force and arms} [trans. of L. vi et armis] (Law), an expression in old indictments, signifying violence. {In force}, or {Of force}, of unimpaired efficacy; valid; of full virtue; not suspended or reversed. "A testament is of force after men are dead." --Heb. ix. 17. {Metabolic force} (Physiol.), the influence which causes and controls the metabolism of the body. {No force}, no matter of urgency or consequence; no account; hence, to do no force, to make no account of; not to heed. [Obs.] --Chaucer. {Of force}, of necessity; unavoidably; imperatively. "Good reasons must, of force, give place to better." --Shak. {Plastic force} (Physiol.), the force which presumably acts in the growth and repair of the tissues. {Vital force} (Physiol.), that force or power which is inherent in organization; that form of energy which is the cause of the vital phenomena of the body, as distinguished from the physical forces generally known. Syn: Strength; vigor; might; energy; stress; vehemence; violence; compulsion; coaction; constraint; coercion. Usage: {Force}, {Strength}. Strength looks rather to power as an inward capability or energy. Thus we speak of the strength of timber, bodily strength, mental strength, strength of emotion, etc. Force, on the other hand, looks more to the outward; as, the force of gravitation, force of circumstances, force of habit, etc. We do, indeed, speak of strength of will and force of will; but even here the former may lean toward the internal tenacity of purpose, and the latter toward the outward expression of it in action. But, though the two words do in a few cases touch thus closely on each other, there is, on the whole, a marked distinction in our use of force and strength. "Force is the name given, in mechanical science, to whatever produces, or can produce, motion." --Nichol. [1913 Webster] Thy tears are of no force to mollify This flinty man. --Heywood. [1913 Webster] More huge in strength than wise in works he was. --Spenser. [1913 Webster] Adam and first matron Eve Had ended now their orisons, and found Strength added from above, new hope to spring Out of despair. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Force \Force\, v. t. [imp. & p. p. {Forced}; p. pr. & vb. n. {Forcing}.] [OF. forcier, F. forcer, fr. LL. forciare, fortiare. See {Force}, n.] 1. To constrain to do or to forbear, by the exertion of a power not resistible; to compel by physical, moral, or intellectual means; to coerce; as, masters force slaves to labor. [1913 Webster] 2. To compel, as by strength of evidence; as, to force conviction on the mind. [1913 Webster] 3. To do violence to; to overpower, or to compel by violence to one's will; especially, to ravish; to violate; to commit rape upon. [1913 Webster] To force their monarch and insult the court. --Dryden. [1913 Webster] I should have forced thee soon wish other arms. --Milton. [1913 Webster] To force a spotless virgin's chastity. --Shak. [1913 Webster] 4. To obtain, overcome, or win by strength; to take by violence or struggle; specifically, to capture by assault; to storm, as a fortress; as, to force the castle; to force a lock. [1913 Webster] 5. To impel, drive, wrest, extort, get, etc., by main strength or violence; -- with a following adverb, as along, away, from, into, through, out, etc. [1913 Webster] It stuck so fast, so deeply buried lay That scarce the victor forced the steel away. --Dryden. [1913 Webster] To force the tyrant from his seat by war. --Sahk. [1913 Webster] Ethelbert ordered that none should be forced into religion. --Fuller. [1913 Webster] 6. To put in force; to cause to be executed; to make binding; to enforce. [Obs.] [1913 Webster] What can the church force more? --J. Webster. [1913 Webster] 7. To exert to the utmost; to urge; hence, to strain; to urge to excessive, unnatural, or untimely action; to produce by unnatural effort; as, to force a conceit or metaphor; to force a laugh; to force fruits. [1913 Webster] High on a mounting wave my head I bore, Forcing my strength, and gathering to the shore. --Dryden. [1913 Webster] 8. (Whist) To compel (an adversary or partner) to trump a trick by leading a suit of which he has none. [1913 Webster] 9. To provide with forces; to re["e]nforce; to strengthen by soldiers; to man; to garrison. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 10. To allow the force of; to value; to care for. [Obs.] [1913 Webster] For me, I force not argument a straw. --Shak. Syn: To compel; constrain; oblige; necessitate; coerce; drive; press; impel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Force \Force\, v. i. [Obs. in all the senses.] 1. To use violence; to make violent effort; to strive; to endeavor. [1913 Webster] Forcing with gifts to win his wanton heart. --Spenser. [1913 Webster] 2. To make a difficult matter of anything; to labor; to hesitate; hence, to force of, to make much account of; to regard. [1913 Webster] Your oath once broke, you force not to forswear. --Shak. [1913 Webster] I force not of such fooleries. --Camden. [1913 Webster] 3. To be of force, importance, or weight; to matter. [1913 Webster] It is not sufficient to have attained the name and dignity of a shepherd, not forcing how. --Udall. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: force n 1: a powerful effect or influence; "the force of his eloquence easily persuaded them" 2: (physics) the influence that produces a change in a physical quantity; "force equals mass times acceleration" 3: physical energy or intensity; "he hit with all the force he could muster"; "it was destroyed by the strength of the gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of a living man" [syn: {force}, {forcefulness}, {strength}] 4: group of people willing to obey orders; "a public force is necessary to give security to the rights of citizens" [syn: {force}, {personnel}] 5: a unit that is part of some military service; "he sent Caesar a force of six thousand men" [syn: {military unit}, {military force}, {military group}, {force}] 6: an act of aggression (as one against a person who resists); "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one" [syn: {violence}, {force}] 7: one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}] 8: a group of people having the power of effective action; "he joined forces with a band of adventurers" 9: (of a law) having legal validity; "the law is still in effect" [syn: {effect}, {force}] 10: a putout of a base runner who is required to run; the putout is accomplished by holding the ball while touching the base to which the runner must advance before the runner reaches that base; "the shortstop got the runner at second on a force" [syn: {force out}, {force-out}, {force play}, {force}] v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :"She forced him to take a job in the city"; "He squeezed her for information" [syn: {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}] 2: urge or force (a person) to an action; constrain or motivate [syn: {impel}, {force}] 3: move with force, "He pushed the table into a corner" [syn: {push}, {force}] [ant: {draw}, {force}, {pull}] 4: impose urgently, importunately, or inexorably; "She forced her diet fads on him" [syn: {force}, {thrust}] 5: squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself into the corner" [syn: {wedge}, {squeeze}, {force}] 6: force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}] 7: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled" [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}] 8: do forcibly; exert force; "Don't force it!" 9: take by force; "Storm the fort" [syn: {storm}, {force}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: force [fɔrs] force; strength force; strength; vigour

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0742 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).